2/2015
Magda Guziak-Nowak

Wirtualne siniaki

Dodano: 24 luty 2015 r.

To, co wir­tu­alne, wy­daje nam się cza­sem nie do końca praw­dziwe, bez­pieczne, spoko, bo jest tylko w kom­pu­te­rze. Ale cy­ber­prze­moc, choć wir­tu­alna, boli na­prawdę. I za­bija naprawdę.

Zo­baczmy to na przy­kła­dach. Tym smut­niej­szych, że to praw­dziwe hi­sto­rie. Pa­mię­ta­cie 14-letnią dziew­czyny z An­glii, która w ze­szłym roku po­peł­niła sa­mo­bój­stwo? Han­nah szu­kała po­rad ko­sme­tycz­nych, bo miała pro­blemy z cerą. Na Ask.fm wy­lała się na nią fala okrop­nego hejtu. Hej­te­rzy pi­sali, że po­winna umrzeć na raka, po­ciąć się, że jest krową. Na­sto­latka od­pi­sy­wała na ko­men­ta­rze, bro­niła się. W pew­nym mo­men­cie nie wy­trzy­mała. Po­wie­siła się w swoim pokoju.

Drugą hi­sto­rię opo­wiada Magda z liceum:

To było dwa lata temu, cho­dzi­łam wtedy do trze­ciej klasy gim­na­zjum. W bloku obok miesz­kała Iza, moja ró­wie­śniczka, ale nie by­ły­śmy w tej sa­mej kla­sie. Od­kąd pa­mię­tam Iza i Anka były przy­ja­ciół­kami. Pew­nego dnia strasz­nie się po­kłó­ciły i… przy­jaźń znik­nęła. Anka na­ga­dała na Izę ca­łej kla­sie. Była prze­bo­jowa, lu­biana, miała już kilku chło­pa­ków, więc wszyst­kim się wy­da­wało, że jest do­świad­czona. Po­słu­chali jej. Za­częło się od za­cze­pek na ko­ry­ta­rzu i wy­zwisk w stylu: „ty świ­nio”, „masz pysk jak trak­tor”, „je­steś pla­ska jak de­cha”. Usły­szał to któ­ryś na­uczy­ciel i zwró­cił im uwagę, więc prze­nie­śli się do in­ter­netu. Po­tem było już tylko go­rzej. Wy­sy­łali jej wia­do­mo­ści na priv z cham­skimi ko­men­ta­rzami, cza­sem na­wet pi­sali na wallu. Naj­go­rzej za­cho­wy­wała się Anka, jej była przy­ja­ciółka. Stwo­rzyła jej fał­szywy pro­fil i pi­sała do chło­paka, który się Izie bar­dzo po­do­bał. Kiedy sta­nę­łam w jej obro­nie, mnie też się przy­cze­pili. Wy­zy­wali od idiotki i gru­bej krowy. Iza prze­stała jeść. Mó­wiła, że woli nie jeść, bo wtedy my­śli o gło­dzie, a nie o tym strasz­nym upo­ko­rze­niu. Wiem, że miała już my­śli samobójcze…

Hi­sto­ria Magdy i Izy skoń­czyła się do­brze. Dziew­czyny zwró­ciły się z prośbą o po­moc do szkol­nego psy­cho­loga. Ten za­wia­do­mił po­li­cję, dy­rek­cję szkoły, ro­dzi­ców. Magda: „Prze­pro­sili nas, ale co z tego? I tak znisz­czyli nam nerwy i godność…”

To cy­ber­prze­moc

Tra­giczne w skut­kach zja­wi­sko, o któ­rym nie śniło się na­szym bab­ciom i dziad­kom, opi­suje pani Marta Woj­tas, psy­cho­log z Fun­da­cji Dzieci Ni­czyje pra­cu­jący w mło­dzie­żo­wym te­le­fo­nie za­ufa­nia: – Cy­ber­prze­moc to za­cho­wa­nie, które ma na celu skrzyw­dze­nie emo­cjo­nalne dru­giej osoby przy uży­ciu no­wo­cze­snych tech­no­lo­gii, głów­nie in­ter­netu i te­le­fo­nów ko­mór­ko­wych – wyjaśnia.

Jak to wy­gląda w prak­tyce? Cy­ber­prze­moc przy­biera różne formy. Naj­po­pu­lar­niej­sze jest ośmie­sza­nie i ob­ra­ża­nie in­nej osoby po­przez umiesz­cze­nie w in­ter­ne­cie fil­mów i zdjęć bez jej zgody. Ma­te­riały czę­sto przed­sta­wiają ją w ne­ga­tyw­nym świe­tle albo w krę­pu­ją­cej sy­tu­acji (np. pod­czas lek­cji wf-u). Cy­ber­prze­mocą jest też upo­rczywe nę­ka­nie, stra­sze­nie, na­trętne kon­tak­to­wa­nie się z osoba, która so­bie tego nie ży­czy, pi­sa­nie po­ni­ża­ją­cych ko­men­ta­rzy, two­rze­nie ob­ra­ża­ją­cych ko­goś stron in­ter­ne­to­wych i blo­gów, wła­ma­nie się na czy­jeś konto, ale też pod­szy­wa­nie się pod ko­goś in­nego, szcze­gól­nie na por­ta­lach spo­łecz­no­ścio­wych. Za prze­moc uznaje się też wy­klu­cze­nie po­przez two­rze­nie za­mknię­tych spo­łecz­no­ści np. grup na Fa­ce­bo­oku. Ofiara nie tylko nie do­staje za­pro­sze­nia do grona zna­jo­mych, ale wie, że ce­lem ist­nie­nia da­nej grupy, jest jej poniżanie.

Przej­dzie samo? Nie!

Cy­ber­prze­mocy nie można ba­ga­te­li­zo­wać. Marta Woj­tas wspo­mina o ba­da­niach psy­cho­lo­gicz­nych, z któ­rych wy­nika, że zra­nione osoby mogą cier­pieć na de­pre­sję, mieć po­czu­cie utraty sensu ży­cia, a na­wet my­śli sa­mo­bój­cze. Po­wód? – Cy­ber­prze­moc za­biera nam po­czu­cie bez­pie­czeń­stwa i z tego po­wodu może być groź­niej­sza i do­tkliw­sza od prze­mocy fi­zycz­nej – mówi psy­cho­log. – Ta druga czę­sto ma cha­rak­ter in­cy­den­talny, czyli np. chłopcy po­biją się w szkole, ale za ja­kiś czas się prze­pro­szą i, co naj­waż­niej­sze, w domu są bez­pieczni. Na­to­miast kiedy na­sto­la­tek jest ofiarą cy­ber­prze­mocy, ni­gdzie nie czuje się bez­piecz­nie. Za­miesz­czone w in­ter­ne­cie ma­te­riały żyją swoim ży­ciem, mają co­raz szer­szą pu­blikę. I nie­stety, wy­łą­cze­nie kom­pu­tera nie roz­wią­zuje pro­blemu – do­daje pani Marta.

Gdy ob­raź­liwe ma­te­riały za­czy­nają być ko­pio­wane, sprawa wy­myka się spod kon­troli. W pew­nym mo­men­cie „wy­czysz­cze­nie” in­ter­netu z ra­nią­cych tre­ści może być po pro­stu niemożliwe.

Czy falę hejtu można więc za­trzy­mać? Może naj­le­piej by­łoby prze­cze­kać i li­czyć, że sprawa roz­wiąże się sama? Pani Marta Woj­tas za­chęca, aby szu­kać po­mocy. – Mło­dzież krę­puje się mó­wić o swo­ich pro­ble­mach, boi się, że straci zna­jo­mych, a jej re­pu­ta­cja ru­nie. Warto jed­nak pa­mię­tać, że nie jest się od­osob­nio­nym. Po­nad 40 pro­cent zgło­szeń do na­szego te­le­fonu za­ufa­nia po­cho­dzi od ofiar cy­ber­prze­mocy – mówi psycholog.

Ape­lu­jemy!

Por­tale spo­łecz­no­ściowe są wiel­kim do­bro­dziej­stwem. Mo­żemy się spraw­nie i ta­nio ko­mu­ni­ko­wać, po­zna­wać no­wych lu­dzi i… re­ago­wać! W grud­niu 13-letnia Oli­wia na­pi­sała na swoim Asku: „Co u mnie? Spoko. Po­mi­ja­jąc to, że jest fa­tal­nie, ma­sa­krycz­nie, nic mi nie wy­cho­dzi i ta­kie tam pier­doły. Cza­sem so­bie nie ra­dzę, w su­mie ostat­nio co­raz czę­ściej. Tak wła­śnie, nad­szedł ko­lejny dzień, w któ­rym mam ochotę się za­bić. Tak po pro­stu. Ta cała szopka z uda­wa­niem szczę­śli­wej wy­cho­dziła mi zna­ko­mi­cie. Nie umiem już dłu­żej ukry­wać faktu, że jest źle. Wiesz, co naj­moc­niej boli? To, że wszy­scy tak bar­dzo in­te­re­sują się moim ży­ciem. Ob­ra­biają mnie po ko­lei, nie wie­dząc jak bar­dzo mnie to boli. Nie umiem im się prze­ciw­sta­wić. Cza­sem czuję się tak bez­radna, że sia­dam na łóżku, bez sensu pa­trząc na ścianę, a po po­licz­kach spływa mi mi­lion sło­nych i peł­nych bólu łez. Może kie­dyś tra­fisz na moje wpisy i po­my­ślisz, że uża­lam się nad sobą, ale ja po pro­stu nie chcę trzy­mać wszyst­kiego w so­bie. No więc, ogól­nie jest spoko. Tylko wziąć garść ta­ble­tek na­sen­nych i za­snąć na wieki”.

Pod wpi­sem Ol­wii nie było żad­nego ko­men­ta­rza, który do­dałby jej otu­chy, ani jed­nego cie­płego słowa. Za­miast wspar­cia, do­stała za swój wpis po twa­rzy od ob­ser­wu­ją­cych ją „zna­jo­mych”. Wiem, jak ta hi­sto­ria mo­gła się skoń­czyć i wiem, że Oli­wii nie można zo­sta­wić sa­mej. Że trzeba się temu sprze­ci­wić, re­ago­wać, szu­kać po­mocy u ro­dzi­ców, wy­cho­waw­ców, psy­cho­loga, cza­sem na­wet na policji.

A ty? Co zro­bisz, gdy bę­dziesz świad­kiem cyberprzemocy?

Reklama

Dodaj nową odpowiedź

Image CAPTCHA
Sklep

polecamy

Biografia bł. ks. Tytusa Zemana jest świadectwem niezwykłej odwagi i bezkompromisowości....

34,90 zł

Obraz 20x30 cm został wydrukowany na płótnie bawełnianym CANVAS (100% bawełny, 360 g/m2)...

85,00 zł

Książeczka ta zawiera małe historyjki i kilka myśli, maleńkich pigułek mądrości duchowej...

13,90 zł

"Do Canossy i z powrotem" to zbiór ciekawostek i dykteryjek zaczerpniętych z dwóch...

24,90 zł

Jak dobrze i mądrze budować relację z nastolatkami? Jak dojrzale rozmawiać z tymi,...

38,90 zł

Zebrane w tej książce opowiadania przybliżają Maryję jako wrażliwą i czułą towarzyszkę...

24,90 zł

św. Jan Bosko

Ta mała antologia powstała z pragnienia docenienia jego nauczania o codziennej modlitwie...

15,90 zł

Albumowe wydanie biografii św. Jana Bosko zawierające zdjęcia archiwalne Świętego. Po...

18,90 zł

Z typowej, niektórzy powiedzą banalnej, biografii Świętego Lodovico Gasparini (reżyseria...

4,99 zł

Książka ta nie jest biografią Księdza Bosko, lecz zbiorem faktów i wyjątkowych dokumentów...

35,00 zł

„Wspomnienia Oratorium” św. Jana Bosko są jedną z najbardziej osobistych, być może...

25,00 zł

Janków jest całe mnóstwo, ale taki – tylko jeden. Wielu już opisywało jego życie, ale...

18,90 zł

książka

Ze śmiercią spotykamy się wszyscy i wszyscy ją przeżywamy, jednym razem łatwiej, innym...

10,90 zł

Trzy części legendarnego komiku o św. Janie Bosko tym razem w wersji kolorowej!

33,00 zł

W książce "Bohaterska Piątka", którą ponownie oddajemy w ręce czytelników, ks. Leon...

19,90 zł

Ta książeczka pragnie opowiedzieć najmłodszym o pięknie i znaczeniu Eucharystii....

12,20 zł

Antologia jest niewielkim wyborem tekstów z różnorakich publikacji, wystąpień,...

44,90 zł

Zebrane w tej książce opowiadania przybliżają Maryję jako wrażliwą i czułą towarzyszkę...

24,90 zł

opowiadania dla ducha

Ta książka wprowadza najmłodszych w modlitwę jeszcze głębiej. Przybliża różne jej formy i...

24,90 zł

Ta książeczka pragnie opowiedzieć najmłodszym o pięknie i znaczeniu Eucharystii....

12,20 zł

Zebrane w tej książce opowiadania przybliżają Maryję jako wrażliwą i czułą towarzyszkę...

24,90 zł

365 krótkich opowiadań, historii i złotych myśli, które dotychczas były porozrzucane po...

38,00 zł

Ze śmiercią spotykamy się wszyscy i wszyscy ją przeżywamy, jednym razem łatwiej, innym...

10,90 zł

Ta książka mówi o grzechu i chrześcijańskim przebaczeniu w taki sposób, aby ułatwić...

15,90 zł

przypinki

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł