17/2014
Jo­lanta Tęcza-Ćwierz

Sposób na stres

Dodano: 11 wrzesień 2014 r.

Stres to nie­unik­niony ele­ment na­szego ży­cia. W sy­tu­acji za­gro­że­nia po­bu­dza ciało i zmy­sły, na­pręża mię­śnie i mo­bi­li­zuje do walki lub do ucieczki. Jed­nak w nad­mia­rze szko­dzi. Oto kilka sku­tecz­nych spo­so­bów na to, aby prze­jąć wła­dzę nad stre­sem, od­prę­żyć się, zre­lak­so­wać i na­brać sił.

Uśmiech jest do­bry na wszystko

Śmiech to je­den naj­prost­szych i naj­bar­dziej sku­tecz­nych spo­so­bów na ra­dze­nie so­bie ze stre­sem. Warto więc jak naj­czę­ściej się śmiać, aby stać się bar­dziej od­por­nym na stres. Śmiech, na­wet sztuczny i wy­mu­szony, wy­wo­łuje w or­ga­ni­zmie czło­wieka re­ak­cje fi­zjo­lo­giczne ogra­ni­cza­jące ne­ga­tywne skutki stresu. Oglą­daj więc ko­me­die, ka­ba­rety i czy­taj dow­cipy, przy­po­mi­naj so­bie za­bawne sy­tu­acje, któ­rych do­świad­czy­łeś lub by­łeś świad­kiem. Sam stres też można ośmie­szać. Jed­nym ze spo­so­bów od­twa­rza­nie sy­tu­acji stre­so­wej jak filmu, któ­rym się ba­wisz: mo­żesz do­ry­so­wać twa­rzom za­bawne wąsy, zmie­nić wy­gląd po­staci, pod­ło­żyć głos z ulu­bio­nej kre­skówki. Wszystko to spo­wo­duje, że sy­tu­acja stre­sowa wy­woła u cie­bie uśmiech. Gdy na­stęp­nym ra­zem po­my­ślisz o tej sy­tu­acji, za­re­agu­jesz śmiechem.

Od­dy­chaj spokojnie

Re­laks to je­den z naj­po­pu­lar­niej­szych i naj­ła­twiej­szych spo­so­bów na roz­luź­nie­nie i wy­eli­mi­no­wa­nie stresu. Praca z od­de­chem po­zwala uspo­koić na­sze emo­cje, jest ide­al­nym spo­so­bem ko­or­dy­na­cji ca­łego ciała. Wy­star­czy sku­pić się na swoim od­de­chu i świa­do­mie pra­co­wać prze­poną. Można też do­dat­kowo wy­obra­żać so­bie ja­kieś miłe, spo­kojne miej­sce: las o po­ranku wy­peł­niony śpie­wem pta­ków, plażę o za­cho­dzie słońca lub wi­dok ma­je­sta­tycz­nych gór z ośnie­żo­nymi szczy­tami. Kiedy kon­cen­tru­jemy całą swoją uwagę na od­de­chu, au­to­ma­tycz­nie wcho­dzimy w stan re­laksu i od­prę­że­nia. Umysł stop­niowo wy­ci­sza się. Taki spo­sób me­dy­ta­cji prak­ty­ko­wany re­gu­lar­nie spo­wo­duje wzrost ener­gii i sił witalnych.

Ru­szaj po relaks

Ruch to naj­prost­szy spo­sób po­zby­cia się stresu, w do­datku bar­dzo po­trzebny na­szym mię­śniom i umy­słowi. Jest do­bry w każ­dej po­staci: jog­ging, gim­na­styka, ta­niec, pły­wa­nie. Ruch po­nadto po­maga za­cho­wać zgrabną syl­wetkę, mieć wię­cej ener­gii i wyż­szą od­por­ność na in­fek­cje. Ni­gdy nie jest za późno, by za­cząć ćwi­czyć. Trzeba tylko wy­brać dys­cy­plinę sportu i do­sto­so­wać ją do wła­snych moż­li­wo­ści i spraw­no­ści fi­zycz­nej. Bywa trudno. Naj­trud­niej wy­trwać w pierw­szym okre­sie (2–3 ty­go­dnie), kiedy ciało jesz­cze nie na­było od­po­wied­niej spraw­no­ści. Po­tem pój­dzie z górki. Naj­waż­niej­sze, by za­cząć i nie znie­chę­cić się. Ruch jest naj­wspa­nial­szym le­kar­stwem, zwłasz­cza wtedy, gdy jest regularny.

Wy­obraź so­bie, że...

Wi­zu­ali­za­cja to, mó­wiąc naj­pro­ściej, umie­jęt­ność two­rze­nia ob­ra­zów w gło­wie. Do­bra wi­zu­ali­za­cja po­trafi cał­ko­wi­cie zmie­nić nasz stan emo­cjo­nalny, bo ob­razy mają na nas bez­po­średni wpływ. Tech­niki wi­zu­ali­za­cyjne mają na celu przede wszyst­kim psy­chiczne od­cię­cie się od sy­tu­acji, która po­wo­duje stres. Cho­dzi o to, aby w ta­kim nie­przy­jem­nym mo­men­cie wy­obra­zić so­bie, że ktoś np. otula cię mięk­kim, cie­płym ko­cem albo trzyma przed tobą ogromną, twardą tar­czę chro­niącą przed złymi wpły­wami z ze­wnątrz lub za­myka cię w prze­zro­czy­stej bańce my­dla­nej, która sku­tecz­nie od­gra­dza cię od tego, co stre­su­jące. Można rów­nież wy­obra­zić so­bie sie­bie w ja­kimś ulu­bio­nym, spo­koj­nym miej­scu. W wy­obraźni mo­żesz zo­ba­czyć, usły­szeć i po­czuć to, co cię ota­cza – dźwięki, za­pa­chy, wi­doki. Mo­żesz wra­cać do tego miej­sca tak czę­sto, jak tylko chcesz – im czę­ściej bę­dziesz wy­obra­żał so­bie swoją oazę, tym ła­twiej i głę­biej bę­dziesz się re­lak­so­wał, a dzięki temu w pełni odpoczywał.

Mu­zyka także leczy

Re­lak­sa­cyjna mu­zyka, np. fil­mowa lub kla­syczna po­zwala na wy­ci­sze­nie emo­cji i spoj­rze­nie na nie z dy­stan­sem, daje uczu­cie ulgi i lek­ko­ści. Po­dob­nie działa tzw. aro­ma­te­ra­pia, czyli re­lak­sa­cja za­pa­chem. Wy­soka sku­tecz­ność tego typu te­ra­pii zwią­zana jest z fak­tem, iż zmysł po­wo­nie­nia ma ści­sły zwią­zek z tą czę­ścią na­szego mó­zgu, która od­po­wiada za emo­cje. Przy­datne są tu­taj za­pa­chowe świece, ka­dzi­dełka albo olejki ete­ryczne. Dzięki ta­kiemu re­lak­sowi mo­żesz prze­jąć kon­trolę nad stre­sem, sku­tecz­nie go zre­du­ko­wać, wy­ci­szyć nie­po­trzebne obawy i lęki.
An­ty­stre­sowo działa rów­nież kon­takt z na­turą. Idź na spa­cer, po­od­dy­chaj świe­żym po­wie­trzem, wsłu­chaj się w głosy przy­rody. W ten spo­sób po­pra­wisz so­bie na­strój, zre­du­ku­jesz złość i agre­sję. W chwi­lach stresu zrób coś, co spra­wia ci przy­jem­ność: wyjdź z psem, po­słu­chaj ulu­bio­nej mu­zyki, prze­czy­taj cie­kawą książkę lub ar­ty­kuł, przy­go­tuj so­bie od­prę­ża­jącą ką­piel – moż­li­wo­ści jest wiele. Warto rów­nież za­dbać o sen. To naj­więk­szy so­jusz­nik w walce ze stre­sem – zwięk­sza pro­duk­tyw­ność, pod­wyż­sza kon­cen­tra­cję, po­pra­wia na­strój, a do­dat­kowo wzmac­nia sys­tem odpornościowy.

Nie daj się!

Zbyt wiele rze­czy do zro­bie­nia, nad­miar obo­wiąz­ków i spraw do za­ła­twie­nia zwięk­sza po­ziom stresu. Dla­tego sta­wiaj so­bie re­ali­styczne cele, ustal, co chciał­byś osią­gnąć i w ja­kim cza­sie, spo­rządź kon­kretny plan dzia­ła­nia, ale bądź przy tym wy­ro­zu­miały dla sie­bie, znajdź czas za­równo na obo­wiązki, jak i na roz­rywkę. Spisz rze­czy, które mu­sisz za­ła­twić – za­sta­nów się, co trzeba zro­bić w pierw­szej ko­lej­no­ści, a co może jesz­cze za­cze­kać. I, co nie­mniej ważne, za­ak­cep­tuj fakt, że nie mo­żesz być we wszyst­kim naj­lep­szy. Bądź dla sie­bie wy­ro­zu­miały i świę­tuj na­wet te naj­mniej­sze sukcesy.

Nie od dziś wia­domo, że nad­miar stresu jest szko­dliwy, a jego prze­dłu­żone dzia­ła­nie może mieć dla nas ne­ga­tywne skutki. Dla­tego weź sprawy w swoje ręce i nie po­zwól, aby stres zdo­mi­no­wał twoje życie.

Reklama

Dodaj nową odpowiedź

Image CAPTCHA
Sklep

polecamy

Tytuł tomiku uświadamia, że tym, co naprawdę mamy i czego nigdy nie zostaniemy pozbawieni...

15,90 zł

Argumenty dla wierzących. Odpowiedzi dla poszukujących.

29,90 zł

Biografia bł. ks. Tytusa Zemana jest świadectwem niezwykłej odwagi i bezkompromisowości....

34,90 zł

Opowiadania Bruno Ferrero w sposób obrazowy i czuły ukazują różne sytuacje, a ich...

13,90 zł

Dzieje św. Jana Bosko w pigułce ‒ tak można opisać tę bardzo syntetyczną biografię...

24,90 zł

Książeczka ta zawiera małe historyjki i kilka myśli, maleńkich pigułek mądrości duchowej...

13,90 zł

św. Jan Bosko

Antologia jest niewielkim wyborem tekstów z różnorakich publikacji, wystąpień,...

44,90 zł

Książka ta nie jest biografią Księdza Bosko, lecz zbiorem faktów i wyjątkowych dokumentów...

35,00 zł

Ksiądz Bosko na polecenie papieża Piusa IX, spisał dzieje pierwszych 40 lat swego życia....

11,88 zł

„Wspomnienia Oratorium” św. Jana Bosko są jedną z najbardziej osobistych, być może...

25,00 zł

Napisano kiedyś, że mówienie o życiu księdza Bosko bez wspominania jego snów, to jak...

24 zł

Ta mała antologia powstała z pragnienia docenienia jego nauczania o codziennej modlitwie...

15,90 zł

książka

Argumenty dla wierzących. Odpowiedzi dla poszukujących.

29,90 zł

Książka z opowiadaniami świątecznymi powstała, aby towarzyszyć nam w najmilszym i...

24,90 zł

Tytuł tomiku uświadamia, że tym, co naprawdę mamy i czego nigdy nie zostaniemy pozbawieni...

15,90 zł

"Do Canossy i z powrotem" to zbiór ciekawostek i dykteryjek zaczerpniętych z dwóch...

24,90 zł

Masz wątpliwości co do swojego uczucia? Nie wiesz, czy to miłość, czy przelotne...

17,60 zł

Książeczka zawiera krótkie opowiadania dla ducha i kilka myśli - maleńkie pigułki...

13,90 zł

opowiadania dla ducha

Tytuł tomiku uświadamia, że tym, co naprawdę mamy i czego nigdy nie zostaniemy pozbawieni...

15,90 zł

Bohaterowie tomiku ciągle się czegoś uczą. Czasami przypominają sobie, że mają serce,...

12,90 zł

Książka z opowiadaniami świątecznymi powstała, aby towarzyszyć nam w najmilszym i...

24,90 zł

Ta książeczka pragnie opowiedzieć najmłodszym o pięknie i znaczeniu Eucharystii....

12,20 zł

Kolejna pozycja z serii ilustrowanych książek autorstwa B. Ferrero, zawierająca małe...

13,90 zł

Ze śmiercią spotykamy się wszyscy i wszyscy ją przeżywamy, jednym razem łatwiej, innym...

10,90 zł

przypinki

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł