17/2014
Mi­chał Nieniewski

Pozytywna strona stresu

Dodano: 5 wrzesień 2014 r.

Stres jest po­dobno nie­unik­nio­nym ele­men­tem ży­cia, na­tu­ralną re­ak­cją or­ga­ni­zmu. Skoro tak, to po co istnieje?

Przy­spie­szone bi­cia serca, płytki od­dech, po­ce­nie się... Po co nam re­ak­cja stre­sowa, np. utrud­nia­jąca od­po­wiedź pod­czas eg­za­minu? A prze­dłu­ża­jący się stres w pracy, nisz­czący zdro­wie, spro­wa­dza­jący ner­wicę? Wy­daje się, że to zja­wi­sko jed­no­znacz­nie negatywne.

Tym­cza­sem stres to nie za­wsze do­dat­kowa kłoda pod nogi. Ist­nieją także jego po­zy­tywne skutki, po­ja­wia­jące się w przy­padku krót­ko­trwa­łego stresu, który uwal­nia ad­re­na­linę. Tzw. „dresz­czyk emo­cji” po­wo­duje mo­bi­li­za­cję or­ga­ni­zmu w chwili próby i po­maga w osią­gnię­ciu celu.

Stres opa­no­wany i wykorzystany

W du­żej mie­rze to sprawa in­dy­wi­du­alna: nie­któ­rzy pod na­pię­ciem nie po­tra­fią dzia­łać, a na­wet naj­mniej­szy stres ich pa­ra­li­żuje. To za­leży od cha­rak­teru czło­wieka. Nie ozna­cza to jed­nak, że sprawa może być z góry prze­grana. Uczymy się przez całe ży­cie, jak opa­no­wać ogar­nia­jący nas stres, jak mu prze­ciw­dzia­łać. W końcu więk­szość ak­to­rów przy­znaje się, że przed wy­stę­pem za­wsze od­czuwa tremę – mimo to osią­gają do­sko­nałe wyniki.

W sy­tu­acji na­pię­cia warto zwró­cić się w mo­dli­twie do Boga. Rów­nież na­uka wska­zuje na zba­wienny wpływ me­dy­ta­cji, po­strze­ga­jąc ją wpraw­dzie – błęd­nie – tylko jako tech­nikę re­lak­sa­cyjną. Dla osoby wie­rzą­cej po­winno być oczy­wi­ste, że wa­run­kiem rów­no­wagi w ży­ciu jest pod­trzy­my­wana re­la­cja z Bogiem.

Co za dużo, to niezdrowo

Hans Se­lye, en­do­kry­no­log, który wpro­wa­dził po­ję­cie stresu do bio­lo­gii, po wielu la­tach ba­dań od­róż­nił stres kon­struk­tywny od de­struk­cyj­nego. Pierw­szy, okre­ślany mia­nem eu­stresu, może wzmac­niać funk­cje fi­zyczne i psy­chiczne. Drugi, zwany dys­tre­sem, utrzy­muje się zbyt długo, by można było so­bie z nim po­ra­dzić albo go za­adap­to­wać, dla­tego po­wo­duje ne­ga­tywne kon­se­kwen­cje dla zdro­wia, w tym groźne choroby.

Oka­zuje się więc, że to ra­czej od na­szej re­ak­cji na stres za­leży, czy od­czu­jemy jego ne­ga­tywne kon­se­kwen­cje. Można go po­trak­to­wać jako dzwo­nek alar­mowy, który wy­maga od nas chwi­lo­wej mo­bi­li­za­cji, albo jak sy­reny ostrze­gaw­cze, które do­ra­dzają ewa­ku­ację. Je­śli pro­wa­dzimy szko­dliwy tryb ży­cia, to może być ostat­nia szansa, aby go zmie­nić jesz­cze bez kon­se­kwen­cji zdrowotnych.

Mo­ty­wa­cja do działania

Kiedy uzna­jemy, że nad źró­dłem na­pię­cia da się za­pa­no­wać, jest więk­sze praw­do­po­do­bień­stwo, że rze­czy­wi­ście nad nim za­pa­nu­jemy. I nie jest to wcale psy­cho­lo­giczny beł­kot o „po­zy­tyw­nym my­śle­niu, które wszystko może zmie­nić”. Mo­żesz za­wal­czyć o zdy­stan­so­wane po­dej­ście. Wów­czas ujaw­niają się po­zy­tywne ce­chy stresu, który staje się bodź­cem do dzia­ła­nia, mo­bi­li­zuje or­ga­nizm do wy­siłku, a w na­stęp­stwie umoż­li­wia re­ali­za­cję am­bit­nego celu i oso­bi­sty rozwój.

Do­świad­cze­nie ży­ciowe uczy, że stres to­wa­rzy­szy wszyst­kim po­waż­nym zmia­nom w ży­ciu. Kiedy do­świad­czymy ja­kiejś po­rażki, wszystko po­strze­gamy w czar­nych bar­wach. Z pew­no­ścią nie za­szko­dzi spoj­rzeć z na­dzieją na każdą, na­wet naj­trud­niej­szą sy­tu­ację ży­ciową. Tym bar­dziej, że dla chrze­ści­ja­nina nie ma po­ło­że­nia bez wyj­ścia. Na do­da­tek, po­dą­ża­jąc za Chry­stu­sem, uczymy się prze­ku­wać każde do­świad­cze­nie w ko­rzyść, bo rów­nież te naj­cięż­sze mo­żemy Mu prze­cież ofiarować.

Reklama

Dodaj nową odpowiedź

Image CAPTCHA
Sklep

polecamy

Biografia bł. ks. Tytusa Zemana jest świadectwem niezwykłej odwagi i bezkompromisowości....

34,90 zł

Antologia jest niewielkim wyborem tekstów z różnorakich publikacji, wystąpień,...

44,90 zł

Jak dobrze i mądrze budować relację z nastolatkami? Jak dojrzale rozmawiać z tymi,...

38,90 zł

Bohaterowie tomiku ciągle się czegoś uczą. Czasami przypominają sobie, że mają serce,...

12,90 zł

Książeczka ta zawiera małe historyjki i kilka myśli, maleńkich pigułek mądrości duchowej...

13,90 zł

Ta książka jest biografią św. Jana Bosko: od urodzenia, przez trudne lata dojrzewania,...

29,90 zł

św. Jan Bosko

Napisano kiedyś, że mówienie o życiu księdza Bosko bez wspominania jego snów, to jak...

24 zł

Ta mała antologia powstała z pragnienia docenienia jego nauczania o codziennej modlitwie...

15,90 zł

Antologia jest niewielkim wyborem tekstów z różnorakich publikacji, wystąpień,...

44,90 zł

Ksiądz Bosko na polecenie papieża Piusa IX, spisał dzieje pierwszych 40 lat swego życia....

11,88 zł

„Wspomnienia Oratorium” św. Jana Bosko są jedną z najbardziej osobistych, być może...

25,00 zł

Dzieje św. Jana Bosko w pigułce ‒ tak można opisać tę bardzo syntetyczną biografię...

24,90 zł

książka

Kolejna pozycja z serii ilustrowanych książek autorstwa B. Ferrero, zawierająca małe...

13,90 zł

To kolejna książka z opowiadaniami Bruna Ferrero, która pomaga wejść w świat wiary...

12,20 zł

Ze śmiercią spotykamy się wszyscy i wszyscy ją przeżywamy, jednym razem łatwiej, innym...

10,90 zł

Biografia bł. ks. Tytusa Zemana jest świadectwem niezwykłej odwagi i bezkompromisowości....

34,90 zł

Ta książka spokojnie idzie pod prąd, sugerując proste i dostępne dla wszystkich sposoby...

18,00 zł

Argumenty dla wierzących. Odpowiedzi dla poszukujących.

29,90 zł

opowiadania dla ducha

Bohaterowie tomiku ciągle się czegoś uczą. Czasami przypominają sobie, że mają serce,...

12,90 zł

Tytuł tomiku uświadamia, że tym, co naprawdę mamy i czego nigdy nie zostaniemy pozbawieni...

15,90 zł

Bruno Ferrero próbuje dowieść, że chrześcijaństwo jest najprostszą droga do prawdy, a...

18,00 zł

"Życie według jutrzenki" jest już szesnastym tomikiem z serii „Krótkie opowiadania dla...

12,90 zł

To kolejna książka z opowiadaniami Bruna Ferrero, która pomaga wejść w świat wiary...

12,20 zł

Ze śmiercią spotykamy się wszyscy i wszyscy ją przeżywamy, jednym razem łatwiej, innym...

10,90 zł

przypinki

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł