10/2013
ks. Zbi­gniew Kapłański

Od drugiej strony

Dodano: 14 czerwiec 2013 r.

Gdy mó­wimy „praca nad sobą”, naj­czę­ściej my­ślimy o walce z po­ku­sami, o sprze­ci­wia­niu się grze­chowi, o zma­ga­niu się ze złymi skłon­no­ściami i sła­bo­ściami. Ale można na ten te­mat spoj­rzeć „od dru­giej strony”, tej po­zy­tyw­nej, by nie wpa­try­wać się w grzech, tylko od­wra­cać od niego uwagę, by nie bać się po­kusy, tylko „ro­bić swoje”, ma­jąc przy­go­to­waną wcze­śniej pro­ce­durę zwyciężania.

Bie­gnę ku wy­zna­czo­nej mecie

Pi­sał św. Pa­weł: „Bra­cia, ja nie są­dzę o so­bie sa­mym, że już zdo­by­łem, ale to jedno [czy­nię]: za­po­mi­na­jąc o tym, co za mną, a wy­tę­ża­jąc siły ku temu, co przede mną, pę­dzę ku wy­zna­czo­nej me­cie, ku na­gro­dzie, do ja­kiej Bóg wzywa w górę w Chry­stu­sie Jezusie”.

Skre­ślić to, co za mną

Grzech można by na­zwać wy­graną sza­tana, ale to jedna prze­grana – nie klę­ska. Wzo­ru­jąc się na do­wód­cach w woj­sku, warto prze­ana­li­zo­wać wszyst­kie wa­runki wyj­ściowe, oko­licz­no­ści, warto za­dać py­ta­nie, na czym po­le­gała siła wroga, ale prze­cież nikt nie bę­dzie wie­szał na ścia­nach ob­ra­zów upa­mięt­nia­ją­cych po­rażkę… Po pro­stu: nie chcę dać oka­zji do ko­lej­nej prze­gra­nej, ale też nie będę roz­pa­mię­ty­wał swo­ich błę­dów, nie będę wy­no­sił pod­stę­pów wroga.

W ży­ciu du­cho­wym jest po­dob­nie: mu­szę stać się „mą­drzej­szy o grzech”, nie wcho­dzić w sy­tu­acje, które są po­dobne do oko­licz­no­ści, w któ­rych zo­sta­łem po­ko­nany, na­bie­rać sił przez róż­no­rodne ćwi­cze­nia, umieć iść do przodu nie­za­leż­nie od prze­biegu wydarzeń.

Może kilka przy­kła­dów z ży­cia kon­kret­nych osób:

Zna­jomi (te­raz mał­żeń­stwo, wtedy jesz­cze na­rze­czeni) tro­chę nie­przy­go­to­wani do roz­woju wy­da­rzeń, zo­stali za­sko­czeni siłą po­żą­da­nia, jaka na­gle się mię­dzy nimi wy­two­rzyła. Niby nic się nie stało, a jed­nak byli za­wsty­dzeni, bo oboje mieli pew­ność, że sy­tu­acja wy­mknęła się spod kon­troli. Po­sta­no­wili od­waż­nie po­roz­ma­wiać o tych chwi­lach. Roz­mowa, po­prze­dzona mo­dli­twą, za­koń­czyła się pro­stym wnio­skiem: nie za bar­dzo je­ste­śmy pewni swo­jej siły, a więc po­sta­na­wiamy, że do ślubu ni­gdy sami nie bę­dziemy w pu­stym miesz­ka­niu, a je­śli sie­dzimy ra­zem w po­koju, to mamy drzwi od tego po­koju sze­roko otwarte… Czy to tchó­rzo­stwo? Oni z uśmie­chem mó­wili: „Tak, bo­imy się tego, że nas do sie­bie tak mocno cią­gnie, choć z dru­giej strony nam się to bar­dzo po­doba”. Sku­tek: do dzi­siaj cie­szą się, że za­cho­wali czy­stość do ślubu.

Pe­wien uczeń li­ceum sys­te­ma­tycz­nie tre­nu­jący biegi krót­kie za­uwa­żył, jak go po­woli, ale co­raz moc­niej wcią­gają różne gry… Jak wcho­dził na ko­lejny po­ziom, od razu my­ślał o na­stęp­nym, kiedy roz­ma­wiał z in­nymi gra­czami, co­raz bar­dziej chciał być lep­szy od nich. A czasu miał co­raz mniej, na lek­cje już nie za­wsze star­czało, a uko­chane tre­ningi za­czy­nały się dłu­żyć… Gdy to do­strzegł, po­sta­no­wił dzia­łać. Na­tych­miast za­sto­so­wał to, co znał z tre­nin­gów, co czę­sto po­wta­rzał jego mistrz – tre­ner: „Nie­wiele zwy­cię­żysz zry­wami, ułóż so­bie plan ty­go­dnia: dzi­siaj tro­chę, ju­tro nieco wię­cej i tak sys­te­ma­tycz­nie doj­dziesz do wy­zna­czo­nego przez sie­bie celu”. Jak to sam okre­ślił, zor­ga­ni­zo­wał pod­stęp wo­bec sie­bie: po­woli, ale twardo co­dzien­nie co­raz kró­cej sie­dział przy kom­pu­te­rze, a ten czas wy­ko­rzy­sty­wał na to, co lubi albo co przy­nosi wy­mierny efekt. W ten spo­sób wię­cej ćwi­czył z cię­żar­kami, dzięki temu przy­go­to­wał kilka re­fe­ra­tów, które na pewno po­pra­wiły jego opi­nie u na­uczy­cieli. I zwy­cię­żył. Można było raz uciąć, ra­dy­kal­nie, ale wy­brał taką me­todę, która dla niego była lepsza.

Pewna piękna dziew­czyna po­ła­mała się na nar­tach. Nie prze­wi­działa, że na stoku pod gładką po­wierzch­nią śniegu nie jest równo. Po­tem skła­da­nie nogi, nie­udana próba chi­rur­gów i jesz­cze raz trzeba ła­mać… Po osta­tecz­nym zdję­ciu gipsu noga była o po­łowę chud­sza od dru­giej. Umac­niana przez wspa­niałą przy­ja­ciółkę za­częła ćwi­czyć, umó­wiły się, że nie będą nie­cier­pli­wie pa­trzeć na efekty, po prostu ćwi­czyły wspól­nie, cie­sząc się, że mogą być ra­zem. Noga po­woli wra­cała to po­przed­niego stanu, ale dla nich ważne było, że wspól­nie spę­dzają czas. To od­wró­ce­nie uwagi po­mo­gło nie sku­piać się na po­wol­nej po­prawę. Co­raz bar­dziej za­przy­jaź­nione ćwi­czą chyba na­dal, już nie dla wy­glądu, ale dla siebie.

Na każdą sy­tu­ację jest wła­ściwa dla niej metoda.

Reklama

Dodaj nową odpowiedź

Image CAPTCHA
Sklep

polecamy

Argumenty dla wierzących. Odpowiedzi dla poszukujących.

29,90 zł

365 krótkich opowiadań, historii i złotych myśli, które dotychczas były porozrzucane po...

38,00 zł

Książeczka ta zawiera małe historyjki i kilka myśli, maleńkich pigułek mądrości duchowej...

13,90 zł

To kolejna książka z opowiadaniami Bruna Ferrero, która pomaga wejść w świat wiary...

12,20 zł

Opowiadania Bruno Ferrero w sposób obrazowy i czuły ukazują różne sytuacje, a ich...

13,90 zł

Dzieje św. Jana Bosko w pigułce ‒ tak można opisać tę bardzo syntetyczną biografię...

24,90 zł

św. Jan Bosko

Ksiądz Bosko na polecenie papieża Piusa IX, spisał dzieje pierwszych 40 lat swego życia....

11,88 zł

Książka ta nie jest biografią Księdza Bosko, lecz zbiorem faktów i wyjątkowych dokumentów...

35,00 zł

„Wspomnienia Oratorium” św. Jana Bosko są jedną z najbardziej osobistych, być może...

25,00 zł

Antologia jest niewielkim wyborem tekstów z różnorakich publikacji, wystąpień,...

44,90 zł

Ta mała antologia powstała z pragnienia docenienia jego nauczania o codziennej modlitwie...

15,90 zł

Dzieje św. Jana Bosko w pigułce ‒ tak można opisać tę bardzo syntetyczną biografię...

24,90 zł

książka

Antologia jest niewielkim wyborem tekstów z różnorakich publikacji, wystąpień,...

44,90 zł

Książeczka zawiera krótkie opowiadania dla ducha i kilka myśli - maleńkie pigułki...

13,90 zł

Powieść dla wszystkich tych, którzy nie stracili jeszcze wiary w uzdrawiającą moc miłości...

7,00 zł

Ze śmiercią spotykamy się wszyscy i wszyscy ją przeżywamy, jednym razem łatwiej, innym...

10,90 zł

Opowiadania Bruno Ferrero w sposób obrazowy i czuły ukazują różne sytuacje, a ich...

13,90 zł

Biografia św. Dominika Savio

14,40 zł

opowiadania dla ducha

Ta książeczka pragnie opowiedzieć najmłodszym o pięknie i znaczeniu Eucharystii....

12,20 zł

Ta książka spokojnie idzie pod prąd, sugerując proste i dostępne dla wszystkich sposoby...

18,00 zł

Opowiadania Bruno Ferrero w sposób obrazowy i czuły ukazują różne sytuacje, a ich...

13,90 zł

Bohaterowie tomiku ciągle się czegoś uczą. Czasami przypominają sobie, że mają serce,...

12,90 zł

W tej książce czytelnik znajdzie 365 krótkich opowiadań. Jedna taka historia na dzień to...

39,90 zł

Bruno Ferrero próbuje dowieść, że chrześcijaństwo jest najprostszą droga do prawdy, a...

18,00 zł

przypinki

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł