14/2013
Ka­ro­lina Polak

Jak za­ro­bić w cza­sie wakacji?

Dodano: 26 czerwiec 2013 r.

Dla jed­nych wa­ka­cje to czas urlo­pów i wy­po­czynku, a dla in­nych – wy­tę­żo­nej pracy. Co­raz wię­cej mło­dych lu­dzi de­cy­duje się na pod­ję­cie pracy w cza­sie wa­ka­cji. Zwłasz­cza ma­tu­rzy­ści (mają aż 4 mie­siące wa­ka­cji) chęt­nie roz­glą­dają się za in­trat­nym za­ję­ciem na wolny czas. Oto kilka wska­zó­wek, gdzie py­tać i jak szukać.

Do­ryw­cza praca za granicą:

W taki spo­sób można „upiec dwie pie­cze­nie przy jed­nym ogniuˮ – praca za gra­nicą daje nie tylko moż­li­wość za­ro­bie­nia w cza­sie wa­ka­cji więk­szych pie­nię­dzy, ale jed­no­cze­śnie bę­dzie to swego ro­dzaju kurs ję­zy­kowy. To pro­po­zy­cja naj­lep­sza dla ma­tu­rzy­stów, jako że ich wa­ka­cje trwają aż 4 miesiące.

Ogło­szeń o pracy za gra­nicą można szu­kać nie­malże wszę­dzie. W in­ter­ne­cie, w ga­ze­tach i w agen­cjach po­śred­nic­twa aż roi się od ofert do­ryw­czej pracy za gra­nicą. Jest jed­nak kilka bar­dzo waż­nych rze­czy, o któ­rych trzeba pa­mię­tać, za­nim zde­cy­du­jemy się na wyjazd:

1. Ni­gdy nie jedź w ciemno – je­żeli w ogło­sze­niu pra­co­dawca nie po­daje na­zwy firmy i ad­resu, to coś może być nie tak. Je­śli ad­res i na­zwa firmy się po­ja­wią, sprawdź przez in­ter­net, czy w ogóle istnieją.

2. Ni­gdy nie da­waj żad­nych pie­nię­dzy po­śred­ni­kowi. Je­żeli ktoś prosi o pie­nią­dze np. na miesz­ka­nie jesz­cze przed wy­jaz­dem, to pra­wie na pewno jest to oszustwo.

3. Naj­le­piej szu­kaj pracy w „du­żych mat­ka­chˮ – skle­pach sie­cio­wych, re­stau­ra­cjach, ban­kach, na po­czcie itd. (w za­leż­no­ści od pre­fe­ren­cji). Duże przed­się­bior­stwa mają za­wsze swoje strony in­ter­ne­towe. Za po­mocą od­po­wied­niego for­mu­la­rza można sa­mo­dziel­nie (bez żad­nych po­śred­ni­ków) zło­żyć swoje CV. Od­po­wiedź w prze­ciągu kilku dni do­sta­niesz na maila.

Do­ryw­cza praca w Polsce:

Wa­ka­cje to czas urlo­pów w pra­wie wszyst­kich za­kła­dach pracy. Dla mło­dzieży po­szu­ku­ją­cej do­ryw­czego za­ję­cia na wa­ka­cje to bar­dzo do­bra wia­do­mość. Pra­co­dawcy szcze­gól­nie chęt­nie za­trud­niają nowe osoby w cza­sie, gdy eta­towi pra­cow­nicy wy­jeż­dżają na urlop. Wów­czas po­trzebne jest dla nich za­stęp­stwo. Pracy w Pol­sce, po­dob­nie jak za gra­nicą, można szu­kać przez in­ter­net (wiele firm ofe­ruje moż­li­wość apli­ko­wa­nia drogą ma­ilową), ale przede wszyst­kim warto py­tać bez­po­śred­nio. Je­żeli szu­kasz pracy w swo­jej oko­licy, to wy­dru­kuj kilka eg­zem­pla­rzy CV i „zrób rund­kęˮ po tych miej­scach, gdzie chciał­byś pra­co­wać w cza­sie wakacji.

Uwaga! Warto pa­mię­tać o tym, że do każ­dej pracy w ga­stro­no­mii (rów­nież w skle­pie spo­żyw­czym) bę­dziesz po­trze­bo­wać tzw. ksią­żeczki sa­ne­pi­dow­skiej. Warto za­opa­trzyć się w ten do­ku­ment jesz­cze przed roz­po­czę­ciem po­szu­ki­wań pracy. Jej koszt to około 80 zł, ale jest ona ak­tu­alna przez całe ży­cie. Zrób ją od razu i do końca ży­cia miej to z głowy. Za­nim twoja ksią­żeczka zo­sta­nie wy­dana, mu­sisz pod­dać się ba­da­niu krwi i wszyst­kim in­nym ko­niecz­nym ba­da­niom, dla­tego trzeba za­cząć sta­rać się o nią na kilka ty­go­dni (co naj­mniej 3) przed roz­po­czę­ciem pracy.

Za­nim na do­bre za­bie­rzesz się za po­szu­ki­wa­nie pracy, pa­mię­taj, żeby na­pi­sać CV za­wie­ra­jące in­for­ma­cje na te­mat edu­ka­cji, za­in­te­re­so­wań, ewen­tu­al­nego do­świad­cze­nia za­wo­do­wego, zna­jo­mo­ści ję­zy­ków ob­cych. Do­brze, je­śli CV za­wiera też pro­fe­sjo­nalne zdjęcie.

Reklama

Dodaj nową odpowiedź

Image CAPTCHA
Sklep

polecamy

Argumenty dla wierzących. Odpowiedzi dla poszukujących.

29,90 zł

365 krótkich opowiadań, historii i złotych myśli, które dotychczas były porozrzucane po...

38,00 zł

Antologia jest niewielkim wyborem tekstów z różnorakich publikacji, wystąpień,...

44,90 zł

Bohaterowie tomiku ciągle się czegoś uczą. Czasami przypominają sobie, że mają serce,...

12,90 zł

W tej książce czytelnik znajdzie 365 krótkich opowiadań. Jedna taka historia na dzień to...

39,90 zł

Jak dobrze i mądrze budować relację z nastolatkami? Jak dojrzale rozmawiać z tymi,...

38,90 zł

św. Jan Bosko

Książka ta nie jest biografią Księdza Bosko, lecz zbiorem faktów i wyjątkowych dokumentów...

35,00 zł

Albumowe wydanie biografii św. Jana Bosko zawierające zdjęcia archiwalne Świętego. Po...

18,90 zł

„Wspomnienia Oratorium” św. Jana Bosko są jedną z najbardziej osobistych, być może...

25,00 zł

Ta mała antologia powstała z pragnienia docenienia jego nauczania o codziennej modlitwie...

15,90 zł

Trzy części legendarnego komiku o św. Janie Bosko tym razem w wersji kolorowej!

33,00 zł

Ta książka jest biografią św. Jana Bosko: od urodzenia, przez trudne lata dojrzewania,...

29,90 zł

książka

Antologia jest niewielkim wyborem tekstów z różnorakich publikacji, wystąpień,...

44,90 zł

Książeczka zawiera krótkie opowiadania dla ducha i kilka myśli - maleńkie pigułki...

13,90 zł

Zbiór 133 ćwiczeń teatralnych, które w wielu sytuacjach mogą służyć także jako ćwiczenia...

10,90 zł

Masz wątpliwości co do swojego uczucia? Nie wiesz, czy to miłość, czy przelotne...

17,60 zł

Kolejna pozycja z serii ilustrowanych książek autorstwa B. Ferrero, zawierająca małe...

13,90 zł

Biografia św. Dominika Savio

14,40 zł

opowiadania dla ducha

365 krótkich opowiadań, historii i złotych myśli, które dotychczas były porozrzucane po...

38,00 zł

Bohaterowie tomiku ciągle się czegoś uczą. Czasami przypominają sobie, że mają serce,...

12,90 zł

Książeczka zawiera krótkie opowiadania dla ducha i kilka myśli - maleńkie pigułki...

13,90 zł

W tej książce czytelnik znajdzie 365 krótkich opowiadań. Jedna taka historia na dzień to...

39,90 zł

Opowiadania Bruno Ferrero w sposób obrazowy i czuły ukazują różne sytuacje, a ich...

13,90 zł

Ta książka spokojnie idzie pod prąd, sugerując proste i dostępne dla wszystkich sposoby...

18,00 zł

przypinki

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł