8/2013
ks. Zbigniew Kapłański

Godność człowieka

Dodano: 22 kwiecień 2013 r.

Pan Bóg ob­ja­wia­jąc nam Sie­bie, wie­lo­krot­nie po­wta­rzał, że czło­wiek jest ko­roną Jego stwo­rze­nia, że każdy ma swoje miej­sce w Jego sercu.

Pro­blem jest tak stary, jak świat… Wy­star­czy, że małe dziecko bę­dzie wzra­stało w śro­do­wi­sku, w któ­rym starsi będą na tyle za­ab­sor­bo­wani co­dzien­no­ścią, że za­po­mną o dzie­cię­cej wraż­li­wo­ści (wcale nie musi to być śro­do­wi­sko pa­to­lo­giczne), wy­star­czy, że kil­ku­la­tek zo­sta­nie po­ni­żony przez ko­goś star­szego czy wy­śmiany przez grupę ró­wie­śni­czą, wy­star­czy, że ja­kieś – nie­ko­niecz­nie za­leżne od nas – oko­licz­no­ści spo­wo­dują ciąg zda­rzeń, w któ­rych ocze­ki­wa­nia wła­sne lub ocze­ki­wa­nia świata nas prze­ra­stają… Ta­kie sy­tu­acje mogą za­bu­rzyć po­czu­cie wła­snej war­to­ści, wy­wo­łać pro­blemy z do­strze­ga­niem god­no­ści sie­bie jako czło­wieka niepowtarzalnego.

Za­glą­da­jąc do życio­rysu pa­pieża Fran­ciszka, za­uwa­żamy z ra­do­ścią, że w jego do­tych­cza­so­wym pro­gra­mie życia łatwo zna­leźć wy­po­wie­dzi i dzia­ła­nia, w któ­rych wi­dać tro­skę o god­ność ludzką. Prze­glą­da­jąc ka­to­lic­kie cza­so­pi­sma i strony in­ter­ne­towe, czę­sto na­po­ty­kamy na warsz­taty albo na re­ko­lek­cje, w któ­rych pla­no­wana jest praca nad przy­wró­ce­niem świa­do­mo­ści nad tym, jaką war­tość ma czło­wiek, każdy czło­wiek, przez samo swoje istnienie.

Istota god­no­ści

Czło­wiek wie­rzący nie musi długo szu­kać. Wy­mie­nię tylko nie­które tek­sty biblijne:

Czym jest czło­wiek, że o nim pamiętasz,
i czym – syn czło­wie­czy, że się nim zaj­mu­jesz? (Ps 8, 5)

Czyż może nie­wia­sta za­po­mnieć o swym niemowlęciu,
ta, która ko­cha syna swego łona?
A na­wet, gdyby ona zapomniała,
Ja nie za­po­mnę o tobie.
Oto wy­ry­łem cię na obu dło­niach
(Iz 49, 15–16a)

Za­nim ukształ­to­wa­łem cię w łonie matki, zna­łem cię,
nim przy­sze­dłeś na świat, po­świę­ci­łem cię (Jr 1, 5)

U was zaś na­wet włosy na gło­wie wszyst­kie są po­li­czone. Dla­tego nie bój­cie się: je­ste­ście waż­niejsi niż wiele wró­bli (Mt 10, 30–31)

Do tego można do­dać któ­ry­kol­wiek z frag­men­tów, w któ­rych wi­dać, jak bar­dzo Panu Bogu za­leży na każ­dym czło­wieku, za­po­wia­dał to już prorok:

On się obar­czył na­szym cierpieniem,
On dźwi­gał na­sze bo­le­ści
(Iz 53, 4)

Wy­bra­łem tylko nie­które, nie ma jed­nak wąt­pli­wo­ści, że Pan Bóg ob­ja­wia­jąc nam Sie­bie, wie­lo­krot­nie po­wta­rzał, że czło­wiek jest ko­roną Jego stwo­rze­nia, że każdy ma swoje miej­sce w Jego sercu. Ko­ściół do­daje, że dla każ­dego z nas jest w Bo­żej Woli ja­kieś za­da­nie, na­wet można by po­wie­dzieć, że jest to za­da­nie dla każ­dego na każdy dzień. Mówi się cza­sem – dla uwy­pu­kle­nia tej prawdy – że je­śli nie speł­nimy do­bra za­pla­no­wa­nego dla nas przez Boga, to nikt tego za nas nie spełni: je­ste­śmy niepowtarzalni.

Reklama

Dodaj nową odpowiedź

Image CAPTCHA
Sklep

polecamy

Argumenty dla wierzących. Odpowiedzi dla poszukujących.

29,90 zł

365 krótkich opowiadań, historii i złotych myśli, które dotychczas były porozrzucane po...

38,00 zł

Antologia jest niewielkim wyborem tekstów z różnorakich publikacji, wystąpień,...

44,90 zł

Bohaterowie tomiku ciągle się czegoś uczą. Czasami przypominają sobie, że mają serce,...

12,90 zł

W tej książce czytelnik znajdzie 365 krótkich opowiadań. Jedna taka historia na dzień to...

39,90 zł

Jak dobrze i mądrze budować relację z nastolatkami? Jak dojrzale rozmawiać z tymi,...

38,90 zł

św. Jan Bosko

Książka ta nie jest biografią Księdza Bosko, lecz zbiorem faktów i wyjątkowych dokumentów...

35,00 zł

Albumowe wydanie biografii św. Jana Bosko zawierające zdjęcia archiwalne Świętego. Po...

18,90 zł

„Wspomnienia Oratorium” św. Jana Bosko są jedną z najbardziej osobistych, być może...

25,00 zł

Ta mała antologia powstała z pragnienia docenienia jego nauczania o codziennej modlitwie...

15,90 zł

Trzy części legendarnego komiku o św. Janie Bosko tym razem w wersji kolorowej!

33,00 zł

Ta książka jest biografią św. Jana Bosko: od urodzenia, przez trudne lata dojrzewania,...

29,90 zł

książka

Antologia jest niewielkim wyborem tekstów z różnorakich publikacji, wystąpień,...

44,90 zł

Książeczka zawiera krótkie opowiadania dla ducha i kilka myśli - maleńkie pigułki...

13,90 zł

Zbiór 133 ćwiczeń teatralnych, które w wielu sytuacjach mogą służyć także jako ćwiczenia...

10,90 zł

Masz wątpliwości co do swojego uczucia? Nie wiesz, czy to miłość, czy przelotne...

17,60 zł

Kolejna pozycja z serii ilustrowanych książek autorstwa B. Ferrero, zawierająca małe...

13,90 zł

Biografia św. Dominika Savio

14,40 zł

opowiadania dla ducha

365 krótkich opowiadań, historii i złotych myśli, które dotychczas były porozrzucane po...

38,00 zł

Bohaterowie tomiku ciągle się czegoś uczą. Czasami przypominają sobie, że mają serce,...

12,90 zł

Książeczka zawiera krótkie opowiadania dla ducha i kilka myśli - maleńkie pigułki...

13,90 zł

W tej książce czytelnik znajdzie 365 krótkich opowiadań. Jedna taka historia na dzień to...

39,90 zł

Opowiadania Bruno Ferrero w sposób obrazowy i czuły ukazują różne sytuacje, a ich...

13,90 zł

Ta książka spokojnie idzie pod prąd, sugerując proste i dostępne dla wszystkich sposoby...

18,00 zł

przypinki

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł