13,14/2014
Kajetan Rajski

To trudności są drogą, nie odwrotnie

Dodano: 18 lipiec 2014 r.

Z ks. Ra­do­sła­wem Wa­rendą SCJ, re­dak­to­rem na­czel­nym cza­so­pi­sma „Czas Serca”, roz­ma­wia Ka­je­tan Rajski.

 

Skąd po­ja­wił się u Księ­dza po­mysł, by wy­ru­szyć na Drogę św. Jakuba?

Po­mysł po­ja­wił się wraz z moż­li­wo­ścią. Skom­pli­ko­wane? Już wy­ja­śniam. W tam­tym cza­sie stu­dio­wa­łem w Rzy­mie. Był to mój pierw­szy rok stu­diów na Gre­go­ria­nie. Ła­two wy­obra­zić so­bie trud­no­ści: nowy ję­zyk, nowa mię­dzy­na­ro­dowa wspól­nota, plus oczy­wi­ście same stu­dia. Per­spek­tywa wa­ka­cji za oce­anem na ko­lej­nym kur­sie ję­zy­ko­wym wcale nie na­pa­wała mnie en­tu­zja­zmem, a przy­naj­mniej nie tak, jak świa­do­mość trzy­mie­sięcz­nych wa­ka­cji od nie­pa­mięt­nych cza­sów. Był czas. Zro­dził się i po­mysł, by ów czas po­da­ro­wać Bogu, so­bie i zna­jo­mym na­raz. O Ca­mino de San­tiago usły­sza­łem pierw­szy raz od jed­nego z mo­ich współ­braci, który kilka lat wcze­śniej wy­brał się z grupą mło­dych lu­dzi. Resztę ko­niecz­nej wie­dzy uzu­peł­nił in­ter­net, a kon­kret­nie strona www.caminodesantiago.pl. Prze­glą­da­jąc ich re­la­cje, nie­zli­czone zdję­cia i mapy zro­dziła się z ma­rzeń de­cy­zja: idziemy. Do piel­grzy­mo­wa­nia to czło­wiek „za­pala” człowieka.

Czy cho­dził już Ksiądz wcze­śniej na pielgrzymki?

Oczy­wi­ście. Naj­czę­ściej na te do Czę­sto­chowy z róż­nych miejsc. Od tras naj­krót­szych: piel­grzymka die­ce­zji so­sno­wiec­kiej – 2,5 dnia, po te zde­cy­do­wa­nie dłuż­sze: z Lu­blina – 12 dni. W piel­grzy­mo­wa­niu czło­wiek prze­staje grać, uda­wać, opa­dają ma­ski... Tu­taj je­steś tym, kim je­steś na­prawdę. Mu­sisz zmie­rzyć się nie tylko ze zmę­cze­niem, bó­lem bą­bli na sto­pach, ale z trzesz­czą­cym na­gło­śnie­niem i fał­szu­jącą piel­grzym­kową sio­strą, która wie­rzy, że śpie­wać umie. Ca­mino jed­nak jest cał­kiem inne...

Ja­kie były naj­więk­sze obawy w związku z Camino?

Pa­ra­dok­sal­nie obaw było nie­pro­por­cjo­nal­nie mniej niż na­dziei i ra­do­ści. Pierw­szą na pewno to, czy dam radę. Po­tem czy da­dzą radę współ­to­wa­rzy­sze. Wy­bra­li­śmy się w cztery osoby: Ma­ciek – war­szaw­ski ksiądz, z któ­rym dzie­li­łem stu­dencką dolę i nie­dolę, Rita – cier­pliwa ko­rek­torka na­szego ła­ma­nego ję­zyka wło­skiego, też stu­dentka Gre­go­riany, oraz Na­ta­lia – lu­bel­ska stu­dentka, obec­nie m.in. ko­or­dy­na­torka Fun­da­cji Mam Marzenie.

Ży­cie po­ka­zało, że naj­więk­szą obawą dnia bę­dzie nie tyle gdzie bę­dziemy spali i co je­dli, ale gdzie od­pra­wimy Mszę Świętą. O resztę trosz­czył się do­bry Bóg, już od pierw­szego dnia wę­drówki, gdy po­da­ro­wał nam bu­telkę bia­łego wina zdat­nego do tego, by od­pra­wić Eu­cha­ry­stię. Resztę do­koń­czy­li­śmy w cza­sie obiadu.

W jaki spo­sób się Ksiądz przy­go­to­wy­wał? Jaki sprzęt czy po­trzebne rze­czy za­biera się ze sobą?

Dużo po­mo­gły mi in­for­ma­cje zna­le­zione w in­ter­ne­cie. Do­ło­ży­łem nieco wła­snego do­świad­cze­nia i mu­szę przy­znać, że z li­sty, którą wtedy uło­ży­łem na piel­grzymkę dla czte­rech osób, sko­rzy­stało już kil­koro ko­lej­nych ca­mi­no­wi­czów. Na po­czątku mu­sisz okre­ślić, z kim idziesz. Dla­czego to ważne? Bo nie ma sensu no­sze­nia dwóch tu­bek pa­sty do zę­bów, czy – co cięż­sze – dwóch bu­te­lek szam­ponu. Ten zaś wcale nie jest je­dy­nie do wło­sów. Spo­koj­nie umy­jesz resztę i wy­pie­rzesz ubra­nia. Już za­czy­nasz dzie­lić się życiem...

Za­sada jest pro­sta: je­den kom­plet ubrań masz na so­bie, dwa po­zo­stałe sie­dzą w ple­caku lub su­szą się na nim. Nic po­nad to. Żad­nych ele­ganc­kich rze­czy, zero pa­pie­ro­wych ksią­żek. Za­bie­rasz: skar­petki (za­kła­dasz rów­nież do san­da­łów), bie­li­znę, dwie od­dy­cha­jące i szyb­ko­sch­nące ko­szulki na krótki rę­kaw, plus jedną z dłu­gim, po­lar. Ko­niecz­nie coś od desz­czu: je­śli twój ple­cak nie ma po­krowca prze­ciw­desz­czo­wego, to pon­cho. Buty trek­kin­gowe (bez go­re­texu), san­dały i klapki pod prysz­nic. Ka­pe­lusz jest zde­cy­do­wa­nie lep­szy, chroni też kark od słońca. Krem z du­żym fil­trem rów­nież się spraw­dza. Przyda się też chustka, którą, gdy wiało, owi­ną­łem wo­kół głowy i uszy były bez­pieczne. Pa­no­wie mu­szą pod­jąć de­cy­zję, czy na pewno chcą się go­lić. Pa­nie, czy bę­dzie się dla kogo ma­lo­wać. Wszyst­kim po­le­cam duży ręcz­nik z lek­kiej mi­kro­fi­bry i cienką alumatę.

Reklama

Dodaj nową odpowiedź

Image CAPTCHA
Sklep

polecamy

Dzieje św. Jana Bosko w pigułce ‒ tak można opisać tę bardzo syntetyczną biografię...

24,90 zł

Bohaterowie tomiku ciągle się czegoś uczą. Czasami przypominają sobie, że mają serce,...

12,90 zł

"Do Canossy i z powrotem" to zbiór ciekawostek i dykteryjek zaczerpniętych z dwóch...

24,90 zł

To kolejna książka z opowiadaniami Bruna Ferrero, która pomaga wejść w świat wiary...

12,20 zł

Opowiadania Bruno Ferrero w sposób obrazowy i czuły ukazują różne sytuacje, a ich...

13,90 zł

Tytuł tomiku uświadamia, że tym, co naprawdę mamy i czego nigdy nie zostaniemy pozbawieni...

15,90 zł

św. Jan Bosko

Ta mała antologia powstała z pragnienia docenienia jego nauczania o codziennej modlitwie...

15,90 zł

Z typowej, niektórzy powiedzą banalnej, biografii Świętego Lodovico Gasparini (reżyseria...

4,99 zł

„Wspomnienia Oratorium” św. Jana Bosko są jedną z najbardziej osobistych, być może...

25,00 zł

Napisano kiedyś, że mówienie o życiu księdza Bosko bez wspominania jego snów, to jak...

24 zł

Trzy części legendarnego komiku o św. Janie Bosko tym razem w wersji kolorowej!

33,00 zł

Książka ta nie jest biografią Księdza Bosko, lecz zbiorem faktów i wyjątkowych dokumentów...

35,00 zł

książka

Trzy części legendarnego komiku o św. Janie Bosko tym razem w wersji kolorowej!

33,00 zł

Biografia św. Dominika Savio

14,40 zł

Mocne świadectwo Katarzyny ukazuje, jak łatwo człowiek może oderwać się od Boga, licząc...

23,00 zł

Ta książka jest biografią św. Jana Bosko: od urodzenia, przez trudne lata dojrzewania,...

29,90 zł

Zbiór 133 ćwiczeń teatralnych, które w wielu sytuacjach mogą służyć także jako ćwiczenia...

10,90 zł

Książeczka zawiera krótkie opowiadania dla ducha i kilka myśli - maleńkie pigułki...

13,90 zł

opowiadania dla ducha

Książka jest zbiorem opowiadań na poszczególne dni adwentu i w ten sposób przygotowuje do...

27,52 zł

To kolejna książka z opowiadaniami Bruna Ferrero, która pomaga wejść w świat wiary...

12,20 zł

Książka z opowiadaniami świątecznymi powstała, aby towarzyszyć nam w najmilszym i...

24,90 zł

Bohaterowie tomiku ciągle się czegoś uczą. Czasami przypominają sobie, że mają serce,...

12,90 zł

Ta książeczka pragnie opowiedzieć najmłodszym o pięknie i znaczeniu Eucharystii....

12,20 zł

Z serii ilustrowanych książek zawierających małe opowieści oraz refleksje i sentencje....

13,90 zł

przypinki

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł