nr 5/2014
Jo­lanta Tęcza-Ćwierz

Trenowanie świętości

Dodano: 31 marzec 2014 r.

Wielu z nas asceza ko­ja­rzy się ze śre­dnio­wie­czem, ro­zu­mia­nym jako czas ciem­noty, wro­go­ści wo­bec ciała ludz­kiego, od­rzu­ca­nia wszyst­kiego, co przy­jemne na rzecz za­da­wa­nia so­bie do­dat­ko­wych cier­pień. Mało kto na­to­miast ko­ja­rzy ascezę ze... spor­tem. Tym­cza­sem to wła­śnie sta­ro­żytni spor­towcy byli pierw­szymi ascetami.

Asceza ozna­cza od­ma­wia­nie so­bie drob­nych przy­jem­no­ści, do­bro­wolne wy­rze­cze­nie się pew­nych dóbr, war­to­ści i ak­tyw­no­ści ży­cio­wych w celu osią­gnię­cia świę­to­ści, czy­sto­ści i do­sko­na­ło­ści. Wielu wiąże ją tylko ze sferą seksu, inni utoż­sa­miają je­dy­nie z postem.

Za­prze­cze­niem ascezy jest kon­sump­cjo­nizm, uwa­żany przez część eko­no­mi­stów za pod­sta­wowy mo­tor na­pę­dza­jący go­spo­darkę światową.

Czy w cza­sach wszech­obec­nego kon­sump­cjo­ni­zmu można być ascetą? Czy aby nim być, wy­star­czy od­mó­wić so­bie cu­kier­ków w Wiel­kim Po­ście, czy też trzeba się biczować?

Od­mó­wić so­bie wszystkiego

„Każdy, który staje do za­pa­sów, wszyst­kiego so­bie od­ma­wia; oni, aby zdo­być prze­mi­ja­jącą na­grodę, my zaś nie­prze­mi­ja­jącą. Ja (...) po­skra­miam moje ciało i biorę je w nie­wolę, abym in­nym gło­sząc na­ukę, sam przy­pad­kiem nie zo­stał uznany za nie­zdat­nego” (l Kor 9, 25–27). Tak przed wie­kami Święty Pa­weł Apo­stoł tłu­ma­czył Ko­ryn­tia­nom sens ascezy. Do­sko­nale wie­dział, ile wy­siłku musi wło­żyć za­wod­nik w przy­go­to­wa­nie się do walki. Przed roz­po­czę­ciem zma­gań spor­to­wiec po­dej­mo­wał trud na­zy­wany ascezą (od gr. aske­sis – ćwi­czyć, tre­no­wać). Dla sta­ro­żyt­nych spor­tow­ców asceza była nie tylko ćwi­cze­niem mię­śni, ale sty­lem życia.

Dla każ­dego coś... ascetycznego

Asceza to ży­cie na wzór Chry­stusa, czyli na­śla­do­wa­nie Jego czy­sto­ści, ubó­stwa i po­słu­szeń­stwa. To po­sta­wie­nie so­bie bar­dzo wy­so­kich wy­ma­gań, nie­ła­twych do zre­ali­zo­wa­nia, dla wielu nie­zro­zu­mia­łych, ale jed­nak możliwych.

Święty Aleksy – jako że­brak miesz­kał do śmierci pod scho­dami pa­łacu swego ojca;

Święty An­toni Wielki – miesz­kał w gro­bie, ja­dał raz dzien­nie, po za­cho­dzie słońca;

Święty Grze­gorz z Na­zjanzu – sy­piał na go­łej ziemi, ży­wił się stę­chłym chlebem;

Święty Szy­mon Słup­nik Star­szy – krę­po­wał ciało sznu­rem, gę­sto prze­ty­ka­nym cier­niami, zbu­do­wał ka­mienny słup wy­so­ko­ści ok. 18 m, na któ­rym umie­ścił plat­formę. Prze­by­wał na niej bli­sko 40 lat;

Święty Ger­man z Pa­ryża – ni­gdy nie okry­wał swego ciała, na­wet zimą, ży­wił się je­dy­nie chle­bem i wodą;

Święty Jan od Krzyża – no­sił wło­sien­nicę tak ostrą, że gdy się po­ru­szał, jego ciało bro­czyło krwią.

W ciągu wie­ków po­wstały różne spo­soby ascezy, nie tylko tak ra­dy­kalne, jak wy­mie­nione wy­żej. Wielu prze­strzega się do dziś, zwłasz­cza w za­ko­nach. Za­kon be­ne­dyk­tyń­ski kul­ty­wuje ubó­stwo. Tra­pi­ści żyją w peł­nej izo­la­cji od świata, w mil­cze­niu od­da­jąc się mo­dli­twie, pracy fi­zycz­nej i po­stom. Ka­me­duli są zo­bo­wią­zani do ży­cia pu­stel­ni­czego, żyją w dom­kach, za­cho­wu­jąc mil­cze­nie i zbie­ra­jąc się tylko na modlitwy.

Asceza w epoce konsumpcjonizmu?

Kon­sump­cjo­nizm wy­mu­sza na­sze „mieć”. Prze­ko­nuje, że po­trze­bu­jemy co­raz to no­wych ga­dże­tów, mod­nych do­dat­ków, nie­zbęd­nych pro­duk­tów. W sztuczny spo­sób pro­wo­kuje na­szą za­chłan­ność. Dla­tego warto ćwi­czyć się w asce­zie, żeby za­do­wo­lić się rze­czami nie­zbęd­nymi. Asceza jest dzi­siaj bar­dzo po­trzebna. Im bar­dziej świat jest sko­mer­cja­li­zo­wany, tym bar­dziej każda próba asce­tycz­nego ży­cia jest war­to­ściowa. Bez ascezy nie ma ładu ani po­rządku. Asceza to wy­rzu­ce­nie nie­po­trzeb­nych zdań, przed­mio­tów, ob­ra­zów i bodź­ców, po to, aby móc skon­cen­tro­wać się na tym, co rze­czy­wi­ście istotne. Asceza nie jest więc prze­zna­czona tylko dla wy­bra­nych. Może ją prak­ty­ko­wać każdy.

Reklama

Dodaj nową odpowiedź

Image CAPTCHA
Sklep

polecamy

Antologia jest niewielkim wyborem tekstów z różnorakich publikacji, wystąpień,...

44,90 zł

Jak dobrze i mądrze budować relację z nastolatkami? Jak dojrzale rozmawiać z tymi,...

38,90 zł

Książeczka ta zawiera małe historyjki i kilka myśli, maleńkich pigułek mądrości duchowej...

13,90 zł

Bohaterowie tomiku ciągle się czegoś uczą. Czasami przypominają sobie, że mają serce,...

12,90 zł

Opowiadania Bruno Ferrero w sposób obrazowy i czuły ukazują różne sytuacje, a ich...

13,90 zł

Dzieje św. Jana Bosko w pigułce ‒ tak można opisać tę bardzo syntetyczną biografię...

24,90 zł

św. Jan Bosko

„Wspomnienia Oratorium” św. Jana Bosko są jedną z najbardziej osobistych, być może...

25,00 zł

Z typowej, niektórzy powiedzą banalnej, biografii Świętego Lodovico Gasparini (reżyseria...

4,99 zł

Ta mała antologia powstała z pragnienia docenienia jego nauczania o codziennej modlitwie...

15,90 zł

Książka ta nie jest biografią Księdza Bosko, lecz zbiorem faktów i wyjątkowych dokumentów...

35,00 zł

Trzy części legendarnego komiku o św. Janie Bosko tym razem w wersji kolorowej!

33,00 zł

Albumowe wydanie biografii św. Jana Bosko zawierające zdjęcia archiwalne Świętego. Po...

18,90 zł

książka

Argumenty dla wierzących. Odpowiedzi dla poszukujących.

29,90 zł

Jak dobrze i mądrze budować relację z nastolatkami? Jak dojrzale rozmawiać z tymi,...

38,90 zł

Ta mała antologia powstała z pragnienia docenienia jego nauczania o codziennej modlitwie...

15,90 zł

„Wspomnienia Oratorium” św. Jana Bosko są jedną z najbardziej osobistych, być może...

25,00 zł

Kolejna pozycja z serii ilustrowanych książek autorstwa B. Ferrero, zawierająca małe...

13,90 zł

Ze śmiercią spotykamy się wszyscy i wszyscy ją przeżywamy, jednym razem łatwiej, innym...

10,90 zł

opowiadania dla ducha

Ta książeczka pragnie opowiedzieć najmłodszym o pięknie i znaczeniu Eucharystii....

12,20 zł

Bohaterowie tomiku ciągle się czegoś uczą. Czasami przypominają sobie, że mają serce,...

12,90 zł

Z serii ilustrowanych książek zawierających małe opowieści oraz refleksje i sentencje....

13,90 zł

Ta książka spokojnie idzie pod prąd, sugerując proste i dostępne dla wszystkich sposoby...

18,00 zł

Ze śmiercią spotykamy się wszyscy i wszyscy ją przeżywamy, jednym razem łatwiej, innym...

10,90 zł

"Życie według jutrzenki" jest już szesnastym tomikiem z serii „Krótkie opowiadania dla...

12,90 zł

przypinki

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł