nr 5/2014
Jo­lanta Tęcza-Ćwierz

Trenowanie świętości

Dodano: 31 marzec 2014 r.

Wielu z nas asceza ko­ja­rzy się ze śre­dnio­wie­czem, ro­zu­mia­nym jako czas ciem­noty, wro­go­ści wo­bec ciała ludz­kiego, od­rzu­ca­nia wszyst­kiego, co przy­jemne na rzecz za­da­wa­nia so­bie do­dat­ko­wych cier­pień. Mało kto na­to­miast ko­ja­rzy ascezę ze... spor­tem. Tym­cza­sem to wła­śnie sta­ro­żytni spor­towcy byli pierw­szymi ascetami.

Asceza ozna­cza od­ma­wia­nie so­bie drob­nych przy­jem­no­ści, do­bro­wolne wy­rze­cze­nie się pew­nych dóbr, war­to­ści i ak­tyw­no­ści ży­cio­wych w celu osią­gnię­cia świę­to­ści, czy­sto­ści i do­sko­na­ło­ści. Wielu wiąże ją tylko ze sferą seksu, inni utoż­sa­miają je­dy­nie z postem.

Za­prze­cze­niem ascezy jest kon­sump­cjo­nizm, uwa­żany przez część eko­no­mi­stów za pod­sta­wowy mo­tor na­pę­dza­jący go­spo­darkę światową.

Czy w cza­sach wszech­obec­nego kon­sump­cjo­ni­zmu można być ascetą? Czy aby nim być, wy­star­czy od­mó­wić so­bie cu­kier­ków w Wiel­kim Po­ście, czy też trzeba się biczować?

Od­mó­wić so­bie wszystkiego

„Każdy, który staje do za­pa­sów, wszyst­kiego so­bie od­ma­wia; oni, aby zdo­być prze­mi­ja­jącą na­grodę, my zaś nie­prze­mi­ja­jącą. Ja (...) po­skra­miam moje ciało i biorę je w nie­wolę, abym in­nym gło­sząc na­ukę, sam przy­pad­kiem nie zo­stał uznany za nie­zdat­nego” (l Kor 9, 25–27). Tak przed wie­kami Święty Pa­weł Apo­stoł tłu­ma­czył Ko­ryn­tia­nom sens ascezy. Do­sko­nale wie­dział, ile wy­siłku musi wło­żyć za­wod­nik w przy­go­to­wa­nie się do walki. Przed roz­po­czę­ciem zma­gań spor­to­wiec po­dej­mo­wał trud na­zy­wany ascezą (od gr. aske­sis – ćwi­czyć, tre­no­wać). Dla sta­ro­żyt­nych spor­tow­ców asceza była nie tylko ćwi­cze­niem mię­śni, ale sty­lem życia.

Dla każ­dego coś... ascetycznego

Asceza to ży­cie na wzór Chry­stusa, czyli na­śla­do­wa­nie Jego czy­sto­ści, ubó­stwa i po­słu­szeń­stwa. To po­sta­wie­nie so­bie bar­dzo wy­so­kich wy­ma­gań, nie­ła­twych do zre­ali­zo­wa­nia, dla wielu nie­zro­zu­mia­łych, ale jed­nak możliwych.

Święty Aleksy – jako że­brak miesz­kał do śmierci pod scho­dami pa­łacu swego ojca;

Święty An­toni Wielki – miesz­kał w gro­bie, ja­dał raz dzien­nie, po za­cho­dzie słońca;

Święty Grze­gorz z Na­zjanzu – sy­piał na go­łej ziemi, ży­wił się stę­chłym chlebem;

Święty Szy­mon Słup­nik Star­szy – krę­po­wał ciało sznu­rem, gę­sto prze­ty­ka­nym cier­niami, zbu­do­wał ka­mienny słup wy­so­ko­ści ok. 18 m, na któ­rym umie­ścił plat­formę. Prze­by­wał na niej bli­sko 40 lat;

Święty Ger­man z Pa­ryża – ni­gdy nie okry­wał swego ciała, na­wet zimą, ży­wił się je­dy­nie chle­bem i wodą;

Święty Jan od Krzyża – no­sił wło­sien­nicę tak ostrą, że gdy się po­ru­szał, jego ciało bro­czyło krwią.

W ciągu wie­ków po­wstały różne spo­soby ascezy, nie tylko tak ra­dy­kalne, jak wy­mie­nione wy­żej. Wielu prze­strzega się do dziś, zwłasz­cza w za­ko­nach. Za­kon be­ne­dyk­tyń­ski kul­ty­wuje ubó­stwo. Tra­pi­ści żyją w peł­nej izo­la­cji od świata, w mil­cze­niu od­da­jąc się mo­dli­twie, pracy fi­zycz­nej i po­stom. Ka­me­duli są zo­bo­wią­zani do ży­cia pu­stel­ni­czego, żyją w dom­kach, za­cho­wu­jąc mil­cze­nie i zbie­ra­jąc się tylko na modlitwy.

Asceza w epoce konsumpcjonizmu?

Kon­sump­cjo­nizm wy­mu­sza na­sze „mieć”. Prze­ko­nuje, że po­trze­bu­jemy co­raz to no­wych ga­dże­tów, mod­nych do­dat­ków, nie­zbęd­nych pro­duk­tów. W sztuczny spo­sób pro­wo­kuje na­szą za­chłan­ność. Dla­tego warto ćwi­czyć się w asce­zie, żeby za­do­wo­lić się rze­czami nie­zbęd­nymi. Asceza jest dzi­siaj bar­dzo po­trzebna. Im bar­dziej świat jest sko­mer­cja­li­zo­wany, tym bar­dziej każda próba asce­tycz­nego ży­cia jest war­to­ściowa. Bez ascezy nie ma ładu ani po­rządku. Asceza to wy­rzu­ce­nie nie­po­trzeb­nych zdań, przed­mio­tów, ob­ra­zów i bodź­ców, po to, aby móc skon­cen­tro­wać się na tym, co rze­czy­wi­ście istotne. Asceza nie jest więc prze­zna­czona tylko dla wy­bra­nych. Może ją prak­ty­ko­wać każdy.

Reklama

Dodaj nową odpowiedź

Image CAPTCHA
Sklep

polecamy

Argumenty dla wierzących. Odpowiedzi dla poszukujących.

29,90 zł

Zebrane w tej książce opowiadania przybliżają Maryję jako wrażliwą i czułą towarzyszkę...

24,90 zł

Biografia bł. ks. Tytusa Zemana jest świadectwem niezwykłej odwagi i bezkompromisowości....

34,90 zł

365 krótkich opowiadań, historii i złotych myśli, które dotychczas były porozrzucane po...

38,00 zł

Ta książka jest biografią św. Jana Bosko: od urodzenia, przez trudne lata dojrzewania,...

29,90 zł

Książeczka ta zawiera małe historyjki i kilka myśli, maleńkich pigułek mądrości duchowej...

13,90 zł

św. Jan Bosko

Dzieje św. Jana Bosko w pigułce ‒ tak można opisać tę bardzo syntetyczną biografię...

24,90 zł

Janków jest całe mnóstwo, ale taki – tylko jeden. Wielu już opisywało jego życie, ale...

18,90 zł

Albumowe wydanie biografii św. Jana Bosko zawierające zdjęcia archiwalne Świętego. Po...

18,90 zł

Książka ta nie jest biografią Księdza Bosko, lecz zbiorem faktów i wyjątkowych dokumentów...

35,00 zł

Napisano kiedyś, że mówienie o życiu księdza Bosko bez wspominania jego snów, to jak...

24 zł

Z typowej, niektórzy powiedzą banalnej, biografii Świętego Lodovico Gasparini (reżyseria...

4,99 zł

książka

Masz wątpliwości co do swojego uczucia? Nie wiesz, czy to miłość, czy przelotne...

17,60 zł

Ta książeczka pragnie opowiedzieć najmłodszym o pięknie i znaczeniu Eucharystii....

12,20 zł

Zebrane w tej książce opowiadania przybliżają Maryję jako wrażliwą i czułą towarzyszkę...

24,90 zł

Powieść dla wszystkich tych, którzy nie stracili jeszcze wiary w uzdrawiającą moc miłości...

7,00 zł

Książka z opowiadaniami świątecznymi powstała, aby towarzyszyć nam w najmilszym i...

24,90 zł

Argumenty dla wierzących. Odpowiedzi dla poszukujących.

29,90 zł

opowiadania dla ducha

Bruno Ferrero próbuje dowieść, że chrześcijaństwo jest najprostszą droga do prawdy, a...

18,00 zł

"Życie według jutrzenki" jest już szesnastym tomikiem z serii „Krótkie opowiadania dla...

12,90 zł

Ta książka wprowadza najmłodszych w modlitwę jeszcze głębiej. Przybliża różne jej formy i...

24,90 zł

Ta książeczka pragnie opowiedzieć najmłodszym o pięknie i znaczeniu Eucharystii....

12,20 zł

Kolejna pozycja z serii ilustrowanych książek autorstwa B. Ferrero, zawierająca małe...

13,90 zł

Ze śmiercią spotykamy się wszyscy i wszyscy ją przeżywamy, jednym razem łatwiej, innym...

10,90 zł

przypinki

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł