12/2013
Mag­da­lena Guziak-Nowak

Przed sektą można się uchronić

Dodano: 11 czerwiec 2013 r.

Z Ro­ber­tem Ka­ma­ciem, rzecz­ni­kiem pra­so­wym Sto­wa­rzy­sze­nia Ef­fa­tha, roz­ma­wia Mag­da­lena Guziak-Nowak.

Sto­wa­rzy­sze­nie, w któ­rym Pan działa, na­zywa się Ef­fa­tha. Ja­kie prze­sła­nie nie­sie taka nazwa?

W pierw­szym okre­sie swej dzia­łal­no­ści Sto­wa­rzy­sze­nie po­wstało, by po­móc oso­bom uwi­kła­nym w sektę Świad­ków Je­howy. Grec­kie ef­fa­tha ozna­cza "otwórz się". Po­wstało cza­so­pi­smo o tej sa­mej na­zwie, w któ­rym po­ru­szane były te­maty apo­lo­ge­tyki i sekt. Chcemy, żeby osoby, które się do nas zgła­szają, otwo­rzyły się na prawdę, bo tylko ona nas wyzwoli.

Kto przy­cho­dzi do Was po pomoc?

Róż­nie. Zgła­szają się do nas ro­dzice, mał­żon­ko­wie, człon­ko­wie ro­dzin, gdzie ktoś jest uwi­kłany w ja­kieś za­gro­że­nia du­chowe. Są też ta­kie sy­tu­acje, gdzie je­den z mał­żon­ków wpadł do sekty lub uwi­kłał się New Age, a drugi pró­buje go stam­tąd wydostać.

Kim są lu­dzie, któ­rzy two­rzą Stowarzyszenie?

Są to osoby, które same były uwi­kłane w sekty, pa­rały się New Age i miały po­tem pro­blemy du­chowe. A po na­wró­ce­niu i wy­zwo­le­niu się służą swoim do­świad­cze­niem. Jest sporo osób, które ba­dają zja­wi­sko sekt i za­gro­żeń du­cho­wych (pi­szą książki, blogi itp.), zaj­mu­jące się apo­lo­ge­tyką. Dzia­łamy na za­sa­dzie wolontariatu.

W jaki spo­sób pomagacie?

Można do nas za­dzwo­nić albo na­pi­sać ma­ila i na pewno nie zo­sta­nie on bez od­po­wie­dzi. Po­ra­dzimy, co ro­bić, udzie­limy in­for­ma­cji o da­nej sek­cie, za­gro­że­niu du­cho­wym. Cięż­sze przy­padki od­sy­łane są na kon­sul­ta­cje do egzorcystów.

Poza tym dwa razy w roku (maj, paź­dzier­nik) or­ga­ni­zu­jemy dwu­dniowe zjazdy w Nie­po­ka­la­no­wie. Od­by­wają się wtedy wy­kłady za­pro­szo­nych pre­le­gen­tów o Bi­blii, sek­tach i na inne te­maty. Wstęp jest wolny, każdy może przy­je­chać. Obec­nie około 30 proc. za­py­tań ma­ilo­wych do­ty­czy Swiad­ków Je­howy; 60 proc. New Age i za­gro­żeń du­cho­wych; 10 proc. satanizmu.

Po­wszech­nie są­dzi się, że wa­ka­cje to czas wzmo­żo­nego wer­bunku do sekt. Czy tak jest rzeczywiście?

Tak. Cho­ciaż nie tylko wa­ka­cje są cza­sem szcze­gól­nie nie­bez­piecz­nym. Łowy do sekt od­by­wają się też na po­czątku roku aka­de­mic­kiego, kiedy stu­denci przy­jeż­dżają do no­wych, ob­cych miast, są ode­rwani od ro­dzin. Wtedy sek­tom ła­twiej jest do nich do­trzeć, bo czują się za­gu­bieni i szu­kają to­wa­rzy­stwa, wsparcia.

Wróćmy jesz­cze do Świad­ków Je­howy. Jedni twier­dzą, że to sekta, inni – że nie. Jak to z nimi jest?

Świad­ko­wie Je­howy są sektą, bo mają zna­miona sekty. Od­sy­łam do ksią­żek np. księ­dza Zwo­liń­skiego: „Dro­gami sekt”, „Ana­to­mia sekty” itp.

Czy można zro­bić coś, co uchroni nas przed uwi­kła­niem się w sektę? Jak się za­bez­pie­czyć „na wszelki wypadekˮ?

Oczy­wi­ście, że można. Po pierw­sze trzeba opie­rać się na wie­rze i ro­zu­mie, po­znać i roz­wi­jać wie­dzę na te­mat na­szej wiary. Czy­tać do­ku­menty do­ty­czące na­ucza­nia Ko­ścioła, choćby ka­te­chizm. Mo­dlić się. Za­da­wać py­ta­nia i czer­pać wie­dzę na dany te­mat z róż­nych źró­deł. Krótką ścią­gawką, gdzie są wy­ło­żone główne prawdy wiary jest mo­dli­twa „Wie­rzę w Boga...” Wy­star­czy przy­ło­żyć ją do tez gło­szo­nych przez dana grupę i od razu wyj­dzie, czy mamy do czy­nie­nia z ja­kąś sektą.

Kon­takt ze Stowarzyszeniem:
www.effatha.org.pl
info@effatha.org.pl

Reklama

Dodaj nową odpowiedź

Image CAPTCHA
Sklep

polecamy

Antologia jest niewielkim wyborem tekstów z różnorakich publikacji, wystąpień,...

44,90 zł

Bohaterowie tomiku ciągle się czegoś uczą. Czasami przypominają sobie, że mają serce,...

12,90 zł

"Do Canossy i z powrotem" to zbiór ciekawostek i dykteryjek zaczerpniętych z dwóch...

24,90 zł

To kolejna książka z opowiadaniami Bruna Ferrero, która pomaga wejść w świat wiary...

12,20 zł

Argumenty dla wierzących. Odpowiedzi dla poszukujących.

29,90 zł

Książeczka ta zawiera małe historyjki i kilka myśli, maleńkich pigułek mądrości duchowej...

13,90 zł

św. Jan Bosko

Trzy części legendarnego komiku o św. Janie Bosko tym razem w wersji kolorowej!

33,00 zł

Dzieje św. Jana Bosko w pigułce ‒ tak można opisać tę bardzo syntetyczną biografię...

24,90 zł

Antologia jest niewielkim wyborem tekstów z różnorakich publikacji, wystąpień,...

44,90 zł

„Wspomnienia Oratorium” św. Jana Bosko są jedną z najbardziej osobistych, być może...

25,00 zł

Ksiądz Bosko na polecenie papieża Piusa IX, spisał dzieje pierwszych 40 lat swego życia....

11,88 zł

Z typowej, niektórzy powiedzą banalnej, biografii Świętego Lodovico Gasparini (reżyseria...

4,99 zł

książka

Ze śmiercią spotykamy się wszyscy i wszyscy ją przeżywamy, jednym razem łatwiej, innym...

10,90 zł

Argumenty dla wierzących. Odpowiedzi dla poszukujących.

29,90 zł

Książka z opowiadaniami świątecznymi powstała, aby towarzyszyć nam w najmilszym i...

24,90 zł

Z serii ilustrowanych książek zawierających małe opowieści oraz refleksje i sentencje....

13,90 zł

Ta książeczka pragnie opowiedzieć najmłodszym o pięknie i znaczeniu Eucharystii....

12,20 zł

Kolorowanka o Eucharystii, która wyjaśnia Mszę Świętą, odwołując się do codziennego życia...

9,90 zł

opowiadania dla ducha

Bohaterowie tomiku ciągle się czegoś uczą. Czasami przypominają sobie, że mają serce,...

12,90 zł

W tej książce czytelnik znajdzie 365 krótkich opowiadań. Jedna taka historia na dzień to...

39,90 zł

Tytuł tomiku uświadamia, że tym, co naprawdę mamy i czego nigdy nie zostaniemy pozbawieni...

15,90 zł

"Życie według jutrzenki" jest już szesnastym tomikiem z serii „Krótkie opowiadania dla...

12,90 zł

Ta książka spokojnie idzie pod prąd, sugerując proste i dostępne dla wszystkich sposoby...

18,00 zł

Kolejna pozycja z serii ilustrowanych książek autorstwa B. Ferrero, zawierająca małe...

13,90 zł

przypinki

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł