16/2013
Mag­da­lena Guziak-Nowak

Pielgrzymka czy wycieczka?

Dodano: 27 sierpień 2013 r.

Nie­któ­rzy uwa­żają piel­grzymki za ta­nią al­ter­na­tywę obo­zów i ko­lo­nii. To nie do końca tak. Aby piel­grzy­mo­wa­nie miało sens, trzeba speł­nić kilka „warunkówˮ.

In­ten­cja

Czy kiedy wy­bie­rasz się na luk­su­sowe wa­ka­cje do Chor­wa­cji, za­kła­dasz, że będą one formą za­dość­uczy­nie­nia? Nie... Ina­czej jest z piel­grzymką. De­cy­du­jemy się na od­wie­dze­nie wy­bra­nego świę­tego miej­sca, bo mamy po­wód, cel, intencję.

Piel­grzymka może mieć cha­rak­ter dzięk­czynny. Je­ste­śmy wdzięczni Panu Bogu za dar zdro­wia, szczę­śliwe zda­nie eg­za­mi­nów, zgodę w ro­dzi­nie i po­dej­mu­jemy wy­si­łek piel­grzy­mo­wa­nia, żeby to wy­ra­zić. Szcze­gól­nie wzru­sza­ją­cym dla mnie świa­dec­twem był wi­dok star­szego już pana, który ra­zem ze mną brał udział w Pie­szej Piel­grzymce Po­znań­skiej na Ja­sną Górę. Do po­ko­na­nia mie­li­śmy 300 km. Pie­szo. W desz­czu i pa­lą­cym słońcu. Pew­nego dnia po­wie­dział mi, że idzie, bo Pan Bóg wy­zwo­lił go z al­ko­ho­li­zmu. Z po­wodu jego pi­cia roz­pa­dła się cała ro­dzina – ode­szła żona i ode­szły dzieci. Wtedy się po­zbie­rał i skoń­czył z na­ło­giem. Od tego czasu, czyli już 28. rok, idzie, by po­dzię­ko­wać za ży­cie w wolności.

Wielu piel­grzy­mów udaje się na szlak z prośbą. Czy to pie­szo, czy au­to­ka­rem cią­gną do Czę­sto­chowy ma­tu­rzy­ści. Do Sank­tu­arium Ro­dzin­nych Bło­go­sła­wieństw w Le­śnio­wie przy­jeż­dżają ro­dziny z ma­łymi dziećmi, ko­biety w sta­nie bło­go­sła­wio­nym i star­sze mał­żeń­stwa. Wszy­scy wie­rzą, że moc bło­go­sła­wień­stwa zleje na ich ro­dziny Boże łaski.

Można też piel­grzy­mo­wać, by za­dość­uczy­nić Panu Bogu i lu­dziom za swoje występki.

Trud

W piel­grzymce, oprócz in­ten­cji, ważny jest wy­si­łek. Warto wy­brać taką formę piel­grzy­mo­wa­nia, która fak­tycz­nie bę­dzie dla nas umar­twie­niem. Trzeba to zro­bić roz­trop­nie – prze­cież nie cho­dzi wcale o to, by osoby z nad­ci­śnie­niem, zła­maną nogą i za­wa­łem serca szły kil­ka­set ki­lo­me­trów. Wy­rze­cze­nie można pod­jąć także pod­czas piel­grzymki au­to­ka­ro­wej – np. w for­mie po­stu. Czyli pod­czas piel­grzymki od­ma­wiamy so­bie ulu­bio­nych po­traw, wy­bie­ramy to, co nam mniej sma­kuje. Umar­twie­niem bę­dzie także od­stą­pie­nie ko­muś swo­jego miej­sca w za­tło­czo­nym ko­ściele czy roz­mowa z ko­legą lub ko­le­żanką, za którą naj­mniej przepadamy.

Mo­dli­twa

Może się to wy­dać ba­nalne, ale pod­czas piel­grzymki trzeba pa­mię­tać o... mo­dli­twie. O sku­pie­niu bar­dzo ła­two za­po­mnieć zwłasz­cza wtedy, gdy piel­grzy­mu­jemy w gro­nie przy­ja­ciół. Ważne, żeby nie zgu­bić tego wy­miaru, gdyż piel­grzymka nie jest wielką im­prezą. To czas, który jest za­re­zer­wo­wany ow­szem dla dru­giego czło­wieka, ale przede wszyst­kim dla Pana Boga. W Jego obec­no­ści mamy się za­sta­no­wić nad de­cy­zjami, które po­dej­mu­jemy, przyj­rzeć się re­la­cjom z naj­bliż­szymi, za­py­tać o to, jaki jest Jego po­mysł na na­sze ży­cie, jak mo­żemy naj­le­piej peł­nić Jego wolę. Od­po­wiedź naj­ła­twiej usły­szeć w sa­mot­no­ści, w kon­tak­cie je­den na jed­nego. Dla­tego mimo że je­ste­śmy w tłu­mie za­dbajmy o to, żeby wy­go­spo­da­ro­wać tro­chę czasu na „sam na sam ze Stwórcąˮ.

Po­sta­no­wie­nie poprawy

Na za­koń­cze­nie piel­grzymki warto po­my­śleć o tym, co na stałe chcie­li­by­śmy zmie­nić na lep­sze. Może za­czniemy pra­co­wać nad na­szą wadą, która szcze­gól­nie do­ku­cza do­mow­ni­kom? Może po­sta­no­wimy bar­dziej an­ga­żo­wać się w ży­cie ro­dzinne: spę­dzać wię­cej czasu z ro­dzeń­stwem, po­ma­gać w obo­wiąz­kach, wy­rę­czać ro­dzi­ców bez pro­sze­nia nas o to?

Po­sta­no­wie­nie po­prawy jest po­trzebne do tego, by piel­grzymka trwała dłu­żej niż tych kilka dni na pie­szym, sa­mo­cho­do­wym czy au­to­bu­so­wym szlaku. Żeby prze­mie­niła nas naprawdę.

Reklama

Dodaj nową odpowiedź

Image CAPTCHA
Sklep

polecamy

365 krótkich opowiadań, historii i złotych myśli, które dotychczas były porozrzucane po...

38,00 zł

Tytuł tomiku uświadamia, że tym, co naprawdę mamy i czego nigdy nie zostaniemy pozbawieni...

15,90 zł

W tej książce czytelnik znajdzie 365 krótkich opowiadań. Jedna taka historia na dzień to...

39,90 zł

Ta książka jest biografią św. Jana Bosko: od urodzenia, przez trudne lata dojrzewania,...

29,90 zł

Bohaterowie tomiku ciągle się czegoś uczą. Czasami przypominają sobie, że mają serce,...

12,90 zł

Opowiadania Bruno Ferrero w sposób obrazowy i czuły ukazują różne sytuacje, a ich...

13,90 zł

św. Jan Bosko

Dzieje św. Jana Bosko w pigułce ‒ tak można opisać tę bardzo syntetyczną biografię...

24,90 zł

Książka ta nie jest biografią Księdza Bosko, lecz zbiorem faktów i wyjątkowych dokumentów...

35,00 zł

Albumowe wydanie biografii św. Jana Bosko zawierające zdjęcia archiwalne Świętego. Po...

18,90 zł

Antologia jest niewielkim wyborem tekstów z różnorakich publikacji, wystąpień,...

44,90 zł

Napisano kiedyś, że mówienie o życiu księdza Bosko bez wspominania jego snów, to jak...

24 zł

Ta mała antologia powstała z pragnienia docenienia jego nauczania o codziennej modlitwie...

15,90 zł

książka

Argumenty dla wierzących. Odpowiedzi dla poszukujących.

29,90 zł

Ta książka jest biografią św. Jana Bosko: od urodzenia, przez trudne lata dojrzewania,...

29,90 zł

Biografia bł. ks. Tytusa Zemana jest świadectwem niezwykłej odwagi i bezkompromisowości....

34,90 zł

Trzy części legendarnego komiku o św. Janie Bosko tym razem w wersji kolorowej!

33,00 zł

Jak dobrze i mądrze budować relację z nastolatkami? Jak dojrzale rozmawiać z tymi,...

38,90 zł

Bohaterowie tomiku ciągle się czegoś uczą. Czasami przypominają sobie, że mają serce,...

12,90 zł

opowiadania dla ducha

365 krótkich opowiadań, historii i złotych myśli, które dotychczas były porozrzucane po...

38,00 zł

W tej książce czytelnik znajdzie 365 krótkich opowiadań. Jedna taka historia na dzień to...

39,90 zł

"Życie według jutrzenki" jest już szesnastym tomikiem z serii „Krótkie opowiadania dla...

12,90 zł

Książeczka zawiera krótkie opowiadania dla ducha i kilka myśli - maleńkie pigułki...

13,90 zł

Tytuł tomiku uświadamia, że tym, co naprawdę mamy i czego nigdy nie zostaniemy pozbawieni...

15,90 zł

Książka z opowiadaniami świątecznymi powstała, aby towarzyszyć nam w najmilszym i...

24,90 zł

przypinki

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł