22/2014
ks. Zbi­gniew Kapłański

Nawrócić się prawdziwie

Dodano: 4 grudzień 2014 r.

Na­wró­ce­nie składa się co naj­mniej z dwóch eta­pów: trzeba za­uwa­żyć, że idzie się złą drogą i pod­jąć de­cy­zję, a po­tem trud wej­ścia na drogę pro­wa­dzącą do celu. I o tym celu trzeba pa­mię­tać – to prze­cież obie­cane przez Pana Je­zusa zbawienie.

fot. Petras Gagilas CC/ Flickr.com

Czy można oszu­kać Pana Boga? Na pewno nie. Można oszu­kać lu­dzi wo­kół, można na­wet pró­bo­wać oszu­ki­wać sa­mego sie­bie, ale prze­cież każdy po­trze­buje na­wró­ce­nia, a zwłasz­cza ci, któ­rzy naj­mniej do­strze­gają taką potrzebę.

Trzeba nam o tym mó­wić, bo czło­wiek cią­gle gdzieś skręca, gubi się, wcho­dzi w za­ułki, z któ­rych nie ma wyj­ścia. Oczy­wi­ście czę­sto mó­wimy o ko­niecz­no­ści na­wró­ce­nia in­nych, ale już nie­zbyt czę­sto wi­dzimy ko­niecz­ność na­wró­ce­nia siebie.

Nie chcę opi­sy­wać ży­cia tych, któ­rzy jesz­cze nie od­na­leźli śla­dów Je­zusa w swoim ży­ciu. Po­słu­cha­cie opo­wie­ści o tych, któ­rzy są szczę­śliwi i żyją w po­czu­ciu bez­pie­czeń­stwa, bo – co naj­mniej od pew­nego czasu – idą bar­dzo bli­sko Zba­wi­ciela, swo­jego przyjaciela.

Ma­te­usz

W po­ło­wie pew­nej nocy ci­cho ode­zwał się te­le­fon, sy­gna­li­zu­jąc ode­bra­nie SMS-a. Obu­dzi­łem się i prze­czy­ta­łem: „Niech się ksiądz za mnie mo­dli. Mateusz”.

Zdzi­wi­łem się pod­pi­sem, prze­cież jego nu­mer mia­łem za­pi­sany od co naj­mniej pię­ciu lat, po­zna­li­śmy się na re­ko­lek­cjach dla mło­dzieży, był wtedy rok przed za­koń­cze­niem gim­na­zjum. Ten pod­pis mu­siał coś zna­czyć, kon­tak­to­wa­li­śmy się dość czę­sto, nie­moż­liwe, aby przy­pusz­czał, że nie mam tego kon­taktu. Wie­dzia­łem, że ostat­nio prze­ży­wał czas roz­te­rek, chciał so­bie przy­po­mnieć swoją toż­sa­mość, chciał pod­jąć ja­kąś de­cy­zję, która była ważna w jego życiu.

Ale po ko­lei. Jesz­cze przed trze­cią klasą gim­na­zjum był jedną z bar­dziej zna­nych po­staci w swoim mia­steczku, ura­to­wał z po­żaru małe dziecko, które mama zo­sta­wiła na chwilę, wy­cho­dząc do sklepu po ja­kiś dro­biazg. Nikt nie do­wie­dział się, jak wy­buchł ów po­żar, dość, że szybko za­czął pło­nąć cały dom, a ze środka do­bie­gał ci­chy płacz dziecka. Pięt­na­sto­la­tek ko­rzy­sta­jąc ze swej wspi­nacz­ko­wej wprawy, wspiął się szybko po ryn­nie i przez okno pierw­szego pię­tra, które jesz­cze nie pło­nęło, szybko wy­niósł pół­roczną dziew­czynkę i od­dał w ra­miona prze­ra­żo­nej matki. Po­zo­stały mu tylko nie­wiel­kie po­pa­rze­nia na przed­ra­mio­nach, które po­wstały od do­ty­ka­nia rynny.

Po­tem do­stał ja­kąś sym­bo­liczną na­grodę od władz mia­sta, kła­niali mu się na­po­ty­kani ludzie.

Uczył się do­brze, bez trudu do­stał się do li­ceum, tam po­znał śro­do­wi­sko lu­dzi, któ­rzy za­im­po­no­wali mu… lek­ko­myśl­no­ścią. Czy uwio­dło go „roz­ryw­kowe ży­cie”, czy za­po­mniał o ide­ałach, które kie­ro­wały nim jesz­cze w gim­na­zjum? Dość, że stał się zmar­twie­niem ro­dzi­ców i dziad­ków. Żył tak, jakby nic nie chciał osią­gnąć, sie­dział no­cami przed kom­pu­te­rem, sam się oszu­ku­jąc, że chce obej­rzeć jak naj­wię­cej fil­mów, bo pa­sjo­nuje się sztuką kina. Wy­pi­jał li­try kawy i na­po­jów ener­ge­tycz­nych, źle się od­ży­wiał, młody or­ga­nizm ja­koś so­bie da­wał z tym radę, ale do czasu…
Ale Pan Bóg na różne spo­soby upo­mina się o swoje dzieci. Jesz­cze przed ma­turą za­częło szwan­ko­wać zdro­wie Ma­te­usza, nie mógł zda­wać eg­za­minu doj­rza­ło­ści, bo w tym cza­sie był w szpi­talu, le­ka­rze szu­kali po­wo­dów jego kło­po­tów z ukła­dem trawiennym.

Na­uczy­ciele z ro­dzi­cami pod­jęli de­cy­zję, że Ma­te­usz po­zo­sta­nie w szkole, by ko­rzy­stać z co­dzien­nej mo­bi­li­za­cji i do­brze zdać ma­turę w na­stęp­nym roku.

Wtedy wła­śnie po­znał Irkę. Była nie­wy­soka, ale sły­nęła z ener­gii, która ją roz­pie­rała. Od razu zwró­cili na sie­bie uwagę, ale ona szybko roz­po­znała jego wady. Była za­in­te­re­so­wana pod­trzy­my­wa­niem zna­jo­mo­ści, ale – jak mó­wiła – chciała mieć zdro­wego chło­paka, po­tem zdro­wego męża i zdro­wego ojca swo­ich dzieci. Sta­wiała za­tem wa­runki. Szyb­ciej niż le­ka­rze zna­la­zła po­wód cho­rób Ma­te­usza (a może on le­ka­rzom wszyst­kiego nie po­wie­dział) i za­de­cy­do­wała, że po­może mu wró­cić do zdro­wia. Aku­rat jej mama była ab­sol­wentką die­te­tyki i do­sko­nale wie­działa, jak zre­ge­ne­ro­wać żo­łą­dek Ma­te­usza. To jed­nak nie wy­star­czyło, bo jemu po pro­stu bra­ko­wało sil­nej woli. Trzeba było wró­cić do mocy, jaką daje przy­jaźń z Chrystusem.

Wtedy wła­śnie przy­szedł SMS, o któ­rym na­pi­sa­łem na po­czątku – Ma­te­usz wal­czył, wal­czył też o niego sza­tan, pró­bo­wał po­ka­zać raz bez­sen­sow­ność, a raz bez­owoc­ność trzy­ma­nia się Chry­stusa. Nie spał no­cami, bun­to­wał się prze­ciw uzdra­wia­ją­cej die­cie, od­ru­chowo szu­kał wy­mó­wek i wykrętów.

Ale dziad­ko­wie się mo­dlili, ro­dzice pro­sili jego Anioła Stróża o nie­ustanną po­moc. I on ze­chciał. A gdy ze­chciał, to za­uwa­żył, jak wielką mocą dys­po­nuje, ja­kim szczę­ściem ob­da­rza Pan Bóg, gdy w Jego Imię zwyciężamy.

Po dwóch ty­go­dniach po­wie­dział, że wtedy wy­szedł ze znacz­nie gor­szego ognia niż
tam­ten sprzed pię­ciu lat.

Reklama

Dodaj nową odpowiedź

Image CAPTCHA
Sklep

polecamy

To kolejna książka z opowiadaniami Bruna Ferrero, która pomaga wejść w świat wiary...

12,20 zł

"Do Canossy i z powrotem" to zbiór ciekawostek i dykteryjek zaczerpniętych z dwóch...

24,90 zł

Tytuł tomiku uświadamia, że tym, co naprawdę mamy i czego nigdy nie zostaniemy pozbawieni...

15,90 zł

Bohaterowie tomiku ciągle się czegoś uczą. Czasami przypominają sobie, że mają serce,...

12,90 zł

365 krótkich opowiadań, historii i złotych myśli, które dotychczas były porozrzucane po...

38,00 zł

Antologia jest niewielkim wyborem tekstów z różnorakich publikacji, wystąpień,...

44,90 zł

św. Jan Bosko

Dzieje św. Jana Bosko w pigułce ‒ tak można opisać tę bardzo syntetyczną biografię...

24,90 zł

Napisano kiedyś, że mówienie o życiu księdza Bosko bez wspominania jego snów, to jak...

24 zł

Książka ta nie jest biografią Księdza Bosko, lecz zbiorem faktów i wyjątkowych dokumentów...

35,00 zł

Kalendarz kieszonkowy składa się z dwóch części: terminarza oraz modlitewnika, w którym...

9,00 zł

Z typowej, niektórzy powiedzą banalnej, biografii Świętego Lodovico Gasparini (reżyseria...

4,99 zł

Albumowe wydanie biografii św. Jana Bosko zawierające zdjęcia archiwalne Świętego. Po...

18,90 zł

książka

Książka z opowiadaniami świątecznymi powstała, aby towarzyszyć nam w najmilszym i...

24,90 zł

365 krótkich opowiadań, historii i złotych myśli, które dotychczas były porozrzucane po...

38,00 zł

Powieść dla wszystkich tych, którzy nie stracili jeszcze wiary w uzdrawiającą moc miłości...

7,00 zł

Tytuł tomiku uświadamia, że tym, co naprawdę mamy i czego nigdy nie zostaniemy pozbawieni...

15,90 zł

Opowiadania Bruno Ferrero w sposób obrazowy i czuły ukazują różne sytuacje, a ich...

13,90 zł

Ta mała antologia powstała z pragnienia docenienia jego nauczania o codziennej modlitwie...

15,90 zł

opowiadania dla ducha

Opowiadania Bruno Ferrero w sposób obrazowy i czuły ukazują różne sytuacje, a ich...

13,90 zł

"Życie według jutrzenki" jest już szesnastym tomikiem z serii „Krótkie opowiadania dla...

12,90 zł

W tej książce czytelnik znajdzie 365 krótkich opowiadań. Jedna taka historia na dzień to...

39,90 zł

Ze śmiercią spotykamy się wszyscy i wszyscy ją przeżywamy, jednym razem łatwiej, innym...

10,90 zł

Z serii ilustrowanych książek zawierających małe opowieści oraz refleksje i sentencje....

13,90 zł

Bohaterowie tomiku ciągle się czegoś uczą. Czasami przypominają sobie, że mają serce,...

12,90 zł

przypinki

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł