nr 5/2014
Ka­ro­lina Polak

Czy Jezus mógł się zbuntować?

Dodano: 21 marzec 2014 r.

Jak przy­jąć do wia­do­mo­ści, że Je­zus nie zbun­to­wał się wo­bec wy­da­nego na sie­bie wy­roku? Czy w ogóle miał taką moż­li­wość? Dla­czego do­bro­wol­nie przy­jął na sie­bie nie­za­słu­żoną żadną wła­sną winą śmierć?

Bunt to na­tu­ralna re­ak­cja, która po­ja­wia się za­wsze wtedy, gdy ktoś chce na­ru­szyć na­sze do­bro. Mło­dzi lu­dzie bun­tują się wy­jąt­kowo czę­sto. Mło­dość to czas, w któ­rym je­ste­śmy bar­dziej niż zwy­kle wraż­liwi i nie chcemy do­pu­ścić do tego, aby kto­kol­wiek (łącz­nie z ro­dzi­cami) na­ru­szał na­szą sa­mo­dziel­ność, wol­ność, swo­bodę – krótko mó­wiąc ja­kieś do­bro, które nam się należy.

Te­raz wy­obraźmy so­bie, że ktoś w wy­jąt­kowo bru­talny, be­stial­ski spo­sób chce ode­brać nam ży­cie. Kto w ta­kiej sy­tu­acji za­cho­wałby mil­cze­nie? Kto zre­zy­gno­wałby z walki? Kto mimo świa­do­mo­ści by­cia nie­win­nym pod­dałby się nie­za­słu­żo­nej ka­rze i po­zwo­liłby na swoje unicestwienie?

Od­po­wiedź brzmi: Jezus!

Wie­lo­krot­nie słu­cha­jąc w ko­ściele opisu Męki Pań­skiej, trudno było mi zro­zu­mieć po­stawę Je­zusa. Nie mo­głam po­jąć, dla­czego On mil­czy? Cza­sem na­ra­stała we mnie swego ro­dzaju złość i ob­my­śla­łam, co po­wi­nien po­wie­dzieć. Dla­czego po­zwala na to, aby oplu­wali Go i wy­zy­wali zbrod­nia­rze, któ­rzy za chwilę do­ko­nają strasz­li­wej eg­ze­ku­cji? Dla­czego po­zwala na zmie­sza­nie się z bło­tem, na ośmie­sza­nie, drwiny, ob­ra­że­nie wo­bec lu­dzi, uko­ro­no­wa­nie cie­niową ko­roną i po­gardę? Dla­czego nie za­woła do Nieba i nie spu­ści na nich wszyst­kich gro­mów? Dla­czego nie za­cho­wuje się „jak ba­ra­nek na rzeź prowadzony”?

Od­po­wiedź na te wszyst­kie py­ta­nia jest za­ra­zem bar­dzo pro­sta i bar­dzo trudna. Je­zus mimo po­twor­nego cier­pie­nia, mimo chwili sła­bo­ści wy­ra­ża­ją­cej się w sło­wach z ogrodu Oliw­nego: „Oj­cze, je­śli to moż­liwe, od­bierz ode mnie ten kie­lich” ma pełną świa­do­mość swo­jej mi­sji. On przy­szedł na świat wła­śnie po to, aby po­nieść śmierć, którą od­kupi ludz­kość. Nie za­mie­rza sprze­ci­wiać się Bo­żej woli. Na­leży w tym miej­scu pa­mię­tać o tym, że On sam jest Bo­giem. Przy­szedł na świat, aby wy­peł­nić hi­sto­rię zba­wie­nia czło­wieka – prze­zwaną raj­skim nie­po­słu­szeń­stwem. Jest no­wym Ada­mem, który do­peł­nia zbaw­czej misji.

W od­róż­nie­niu od na­szego pra­ojca Adama nie bun­tuje się wo­bec Bo­żej woli, ale cał­ko­wi­cie się jej poddaje.

Słowa wy­po­wie­dziane w ogrójcu nie są za­tem chę­cią re­zy­gna­cji z do­peł­nie­nia zbaw­czego po­słan­nic­twa, nie są od­wró­ce­niem się od Bo­żego za­my­słu, ale je­dy­nie świa­dec­twem ludz­kiej na­tury Jezusa.

Je­zus nie bun­tuje się, bo jest „spo­kojny” o to, że znaj­duje się „w do­brych rę­kach” – w rę­kach Swego Ojca. Ma świa­do­mość tego, jak skoń­czy się Jego męka. Wie, że zmar­twych­wsta­nie po trzech dniach od śmierci. Ręce jego opraw­ców po­twor­nie go ska­tują i spo­nie­wie­rają, a w końcu ukrzy­żują, ale ostatni ruch na­leży tu­taj do Boga. On w końcu po­dźwi­gnie Go z grobu. Ręka Bo­ska zwy­cięży nad ludzką. Śmierć zo­sta­nie po­ko­nana i za­ja­śnieje zbawienie.

Od Je­zusa każdy z nas mógłby na­uczyć się wiel­kiej po­kory i za­ufa­nia. Nikt in­nych nie stałby z „za­ło­żo­nymi rę­kami”, bę­dąc wy­da­wa­nym na nie­za­słu­żoną śmierć. Jego mil­cze­nie w tych dniach jest szcze­gól­nie wymowne.

Reklama

Dodaj nową odpowiedź

Image CAPTCHA
Sklep

polecamy

Dzieje św. Jana Bosko w pigułce ‒ tak można opisać tę bardzo syntetyczną biografię...

24,90 zł

Jak dobrze i mądrze budować relację z nastolatkami? Jak dojrzale rozmawiać z tymi,...

38,90 zł

Książeczka ta zawiera małe historyjki i kilka myśli, maleńkich pigułek mądrości duchowej...

13,90 zł

Trzy części legendarnego komiku o św. Janie Bosko tym razem w wersji kolorowej!

33,00 zł

Ta książka jest biografią św. Jana Bosko: od urodzenia, przez trudne lata dojrzewania,...

29,90 zł

Argumenty dla wierzących. Odpowiedzi dla poszukujących.

29,90 zł

św. Jan Bosko

Trzy części legendarnego komiku o św. Janie Bosko tym razem w wersji kolorowej!

33,00 zł

„Wspomnienia Oratorium” św. Jana Bosko są jedną z najbardziej osobistych, być może...

25,00 zł

Napisano kiedyś, że mówienie o życiu księdza Bosko bez wspominania jego snów, to jak...

24 zł

Ta mała antologia powstała z pragnienia docenienia jego nauczania o codziennej modlitwie...

15,90 zł

Ta książka jest biografią św. Jana Bosko: od urodzenia, przez trudne lata dojrzewania,...

29,90 zł

Ksiądz Bosko na polecenie papieża Piusa IX, spisał dzieje pierwszych 40 lat swego życia....

11,88 zł

książka

Ta książka jest biografią św. Jana Bosko: od urodzenia, przez trudne lata dojrzewania,...

29,90 zł

Kolorowanka o Eucharystii, która wyjaśnia Mszę Świętą, odwołując się do codziennego życia...

9,90 zł

Tytuł tomiku uświadamia, że tym, co naprawdę mamy i czego nigdy nie zostaniemy pozbawieni...

15,90 zł

"Życie według jutrzenki" jest już szesnastym tomikiem z serii „Krótkie opowiadania dla...

12,90 zł

Ta mała antologia powstała z pragnienia docenienia jego nauczania o codziennej modlitwie...

15,90 zł

Ta książka spokojnie idzie pod prąd, sugerując proste i dostępne dla wszystkich sposoby...

18,00 zł

opowiadania dla ducha

Ta książka spokojnie idzie pod prąd, sugerując proste i dostępne dla wszystkich sposoby...

18,00 zł

Bohaterowie tomiku ciągle się czegoś uczą. Czasami przypominają sobie, że mają serce,...

12,90 zł

Z serii ilustrowanych książek zawierających małe opowieści oraz refleksje i sentencje....

13,90 zł

Ta książka wprowadza najmłodszych w modlitwę jeszcze głębiej. Przybliża różne jej formy i...

24,90 zł

Kolejna pozycja z serii ilustrowanych książek autorstwa B. Ferrero, zawierająca małe...

13,90 zł

Bruno Ferrero próbuje dowieść, że chrześcijaństwo jest najprostszą droga do prawdy, a...

18,00 zł

przypinki

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł