nr 7/2014
Ka­ro­lina Polak

Czas poświęcony Panu Bogu

Dodano: 7 lipiec 2014 r.

Ile razy było tak, że z utę­sk­nie­niem cze­ka­łeś na dzień roz­po­czę­cia fe­rii zi­mo­wych albo wa­ka­cji? Pierw­sze dni za­wsze są świetne, wresz­cie masz czas, żeby po­spać do po­łu­dnia, po­le­niu­cho­wać, spo­tkać się ze zna­jo­mymi, ro­dziną, oglą­dać te­le­wi­zję, grać na kom­pu­te­rze i sur­fo­wać do woli w in­ter­ne­cie. Jed­nak czę­sto po kilku dniach przy­cho­dzi znu­dze­nie, a nie­jed­no­krot­nie na­wet przy­gnę­bie­nie z po­wodu „nic­nie­ro­bie­nia”. Czy po­my­śla­łeś kie­dyś, żeby swój wolny czas od­dać Panu Bogu?

Piel­grzymka – tre­ning du­chowy i cielesny

Lu­bisz ak­tyw­nie spę­dzać czas? Wy­bierz re­ko­lek­cje w dro­dze – piel­grzymkę: pie­szą, ro­we­rową, rol­kową, ka­ja­kową czy mo­to­cy­klową – dla każ­dego znaj­dzie się coś od­po­wied­niego. Więk­szość piel­grzy­mek od­bywa się w mie­sią­cach wa­ka­cyj­nych, kiedy od nad­miaru wol­nego czasu można stra­cić wszel­kie po­my­sły na jego kon­struk­tywne wykorzystanie.

Aż trudno opi­sać, jak wiele ko­rzy­ści przy­nosi pój­ście na piel­grzymkę. Mam na my­śli głów­nie ko­rzy­ści du­chowe – po­głę­bie­nie re­la­cji z Pa­nem Bo­giem, uświa­do­mie­nie so­bie zu­peł­nie no­wych aspek­tów ludz­kiego ży­cia, od­kry­cie no­wego spo­sobu na mo­dli­twę i po­kutę, ale to nie wszystko. Piel­grzymka to wspa­niała wspól­nota lu­dzi, mię­dzy któ­rymi na­ra­sta bra­ter­ska więź. Piel­grzymka to świetna oka­zja, aby na­uczyć się życz­li­wo­ści i po­mocy dru­giemu czło­wie­kowi, po­cie­szyć w trud­nym mo­men­cie, cza­sem do­słow­nie po­dać rękę lub po­dzie­lić się wodą. To rów­nież szansa na spraw­dze­nie swo­ich moż­li­wo­ści fi­zycz­nych i bar­dzo do­bry ro­dzaj tre­ningu – za­równo du­cho­wego, jak i fizycznego.

Po­znać nie­znane – re­ko­lek­cje powołaniowe

Czy za­sta­na­wia­łeś się kie­dyś, jakby to było po­miesz­kać przez kilka dni w za­ko­nie albo se­mi­na­rium du­chow­nym? Aby po­znać taj­niki ży­cia za klau­zurą, wcale nie mu­sisz wstą­pić do za­konu. Każde se­mi­na­rium du­chowne w Pol­sce i bar­dzo wiele zgro­ma­dzeń za­kon­nych pro­wa­dzi re­ko­lek­cje po­wo­ła­niowe. Ta­kie re­ko­lek­cje trwają za­zwy­czaj kilka dni i są świet­nym po­my­słem nie tylko dla tych, któ­rzy chcą ro­ze­znać swoje po­wo­ła­nie ży­ciowe i być może roz­wa­żają wy­bór ży­cia du­chow­nego, ale rów­nież dla wszyst­kich tych, któ­rzy chcie­liby za­sta­no­wić się nad swoim ży­ciem, wy­ci­szyć, ro­ze­znać, prze­mo­dlić swoje przy­szłe wy­bory lub po pro­stu do­wie­dzieć się wię­cej o funk­cjo­no­wa­niu tych „ta­jem­ni­czych” miejsc.

Od­po­czy­nek i mo­dli­twa – re­ko­lek­cje wakacyjne

Re­ko­lek­cje wa­ka­cyjne są or­ga­ni­zo­wane naj­czę­ściej przez wspól­noty mło­dzie­żowe (choć nie tylko). Są to zwy­kle re­ko­lek­cje zde­cy­do­wa­nie dłuż­sze od po­wo­ła­nio­wych – trwają około dwóch ty­go­dni i są or­ga­ni­zo­wane w bar­dzo atrak­cyj­nych miej­scach. Wa­ka­cyjne re­ko­lek­cje or­ga­ni­zuje mię­dzy in­nymi Ruch Świa­tło – Ży­cie czy Ka­to­lic­kie Sto­wa­rzy­sze­nie Mło­dzieży. Głów­nym ce­lem ta­kich re­ko­lek­cji jest mo­dli­twa, ode­rwa­nie się od co­dzien­no­ści i po­ję­cie nie­zwy­kle waż­nej roli wspól­noty. Uczest­nicy ta­kich re­ko­lek­cji czę­sto mó­wią, że za­szła w nich ja­kaś zmiana, że ten czas po­świę­cony dla Boga i dla dru­giego czło­wieka od­mie­nił ich ży­cie, po­mógł wyjść z pew­nych trud­no­ści. Oprócz nie­za­prze­czal­nych ko­rzy­ści du­cho­wych tego ro­dzaju re­ko­lek­cje to po pro­stu bar­dzo atrak­cyjna forma spę­dze­nia wol­nego czasu. Aby do­wie­dzieć się wię­cej, od­wiedź strony: www.ksm.org.pl, www.oaza.pl i po­szu­kaj cze­goś dla siebie.

Reklama

Dodaj nową odpowiedź

Image CAPTCHA
Sklep

polecamy

Argumenty dla wierzących. Odpowiedzi dla poszukujących.

29,90 zł

To kolejna książka z opowiadaniami Bruna Ferrero, która pomaga wejść w świat wiary...

12,20 zł

"Do Canossy i z powrotem" to zbiór ciekawostek i dykteryjek zaczerpniętych z dwóch...

24,90 zł

Ta książka jest biografią św. Jana Bosko: od urodzenia, przez trudne lata dojrzewania,...

29,90 zł

Opowiadania Bruno Ferrero w sposób obrazowy i czuły ukazują różne sytuacje, a ich...

13,90 zł

Jak dobrze i mądrze budować relację z nastolatkami? Jak dojrzale rozmawiać z tymi,...

38,90 zł

św. Jan Bosko

Ta książka jest biografią św. Jana Bosko: od urodzenia, przez trudne lata dojrzewania,...

29,90 zł

Trzy części legendarnego komiku o św. Janie Bosko tym razem w wersji kolorowej!

33,00 zł

Z typowej, niektórzy powiedzą banalnej, biografii Świętego Lodovico Gasparini (reżyseria...

4,99 zł

„Wspomnienia Oratorium” św. Jana Bosko są jedną z najbardziej osobistych, być może...

25,00 zł

Książka ta nie jest biografią Księdza Bosko, lecz zbiorem faktów i wyjątkowych dokumentów...

35,00 zł

Albumowe wydanie biografii św. Jana Bosko zawierające zdjęcia archiwalne Świętego. Po...

18,90 zł

książka

Z serii ilustrowanych książek zawierających małe opowieści oraz refleksje i sentencje....

13,90 zł

Masz wątpliwości co do swojego uczucia? Nie wiesz, czy to miłość, czy przelotne...

17,60 zł

Kolorowanka o Eucharystii, która wyjaśnia Mszę Świętą, odwołując się do codziennego życia...

9,90 zł

Ta mała antologia powstała z pragnienia docenienia jego nauczania o codziennej modlitwie...

15,90 zł

"Życie według jutrzenki" jest już szesnastym tomikiem z serii „Krótkie opowiadania dla...

12,90 zł

"Do Canossy i z powrotem" to zbiór ciekawostek i dykteryjek zaczerpniętych z dwóch...

24,90 zł

opowiadania dla ducha

Książeczka zawiera krótkie opowiadania dla ducha i kilka myśli - maleńkie pigułki...

13,90 zł

"Życie według jutrzenki" jest już szesnastym tomikiem z serii „Krótkie opowiadania dla...

12,90 zł

Książka z opowiadaniami świątecznymi powstała, aby towarzyszyć nam w najmilszym i...

24,90 zł

Kolejna pozycja z serii ilustrowanych książek autorstwa B. Ferrero, zawierająca małe...

13,90 zł

Książka jest zbiorem opowiadań na poszczególne dni adwentu i w ten sposób przygotowuje do...

27,52 zł

Tytuł tomiku uświadamia, że tym, co naprawdę mamy i czego nigdy nie zostaniemy pozbawieni...

15,90 zł

przypinki

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł