nr 8/2014
ks. Zbi­gniew Kapłański

Cienie rzeczy przyszłych, czyli zachęta do świętowania

Dodano: 13 sierpień 2014 r.

Je­śli chcesz wie­dzieć, po co ży­jesz, je­śli chcesz znać war­tość wspól­noty lu­dzi, je­śli chcesz za­uwa­żać piękno ota­cza­ją­cego cię świata, to… ucz się świętować!

...ciąg dalszy

Co i jak świętować?

Świę­tu­jemy każde chrze­ści­jań­skie święta, świę­tu­jemy imie­niny (dzień pa­trona otrzy­ma­nego na chrzcie świę­tym), a także rocz­nice, ju­bi­le­usze, a na­wet suk­ces któ­re­goś z człon­ków ro­dziny, jak choćby zwy­cię­stwo w za­wo­dach czy zdany egzamin.

Jest to po­trzebne, bo każde święto to ode­rwa­nie się od czasu nie­świą­tecz­nego, czyli od co­dzien­no­ści, prze­rwa w cza­sie po­wsze­dnim, tak samo po­trzebna jak prze­rwa w szkole.

Świę­to­wa­nie zwy­kle do­maga się, by czy­nić to z bli­skimi. Przy­po­mnijmy so­bie, o ileż pięk­niej­sze są kra­jo­brazy, je­śli mo­żemy na nie pa­trzeć ra­zem z kimś, kto jest dla nas bli­ski, kogo szanujemy.

Warto też wy­pra­co­wy­wać ro­dzinne zwy­czaje, ale trzeba za­wsze pa­mię­tać, że ry­tuał nie za­wie­ra­jący au­ten­tycz­nego prze­ży­cia wcale nie czyni święta.

Znaki i głębia

Dla świę­to­wa­nia za­bój­cza jest po­wierz­chow­ność, za­trzy­ma­nie się nad ob­rzę­dem, na­wet per­fek­cyjne wy­ko­ny­wa­nie ry­tu­al­nych czyn­no­ści. Nie tylko święto, ale na­wet lu­dzie mogą się de­gra­do­wać, gdy za­brak­nie we­wnętrz­nego za­an­ga­żo­wa­nia. Z re­li­gij­nego punktu wi­dze­nia wy­daje się, że le­piej, aby ta­kiego świę­to­wa­nia nie było w ogóle. Je­den z mo­ich uczniów na­pi­sał nie­dawno, że „świę­to­wa­nie to przede wszyst­kim sprawa wła­ści­wego prze­ży­wa­nia czasu, zaś to, co ze­wnętrzne, może je­dy­nie uzu­peł­niać praw­dziwe świę­to­wa­nie, ale ni­gdy nie wy­razi jego istoty”.

Wy­daje się, że to za­leży w więk­szym stop­niu od au­ten­tycz­no­ści prze­ży­wa­nia i rze­czy­wi­stej po­trzeby prze­ży­cia święta (czyli za­an­ga­żo­wa­nia) niż od tego, co było oka­zją do świę­to­wa­nia. W wielu wspól­no­tach każdy, kto na­leży do ro­dziny musi się sta­rać, by ry­tuał nie stał się me­cha­niczny, by wy­po­wia­dane słowa nie stały się peł­nymi pompy i na­dę­cia okle­pa­nymi fra­ze­sami, w któ­rych już dawno nikt się wi­dzi sensu. Je­śli ge­sty staną się pu­ste, to niosą je­dy­nie ru­tynę i znu­dze­nie. „Ro­dzinna uro­czy­stość – jak pi­sał ów uczeń – może zmie­nić się w co­roczne słu­cha­nie tych sa­mych opo­wie­ści i od­śpie­wa­nie tych sa­mych pio­se­nek czy pie­śni, bez szcze­rej po­trzeby, z sa­mego tylko na­wyku. Aż każdy z uczest­ni­ków z prze­ra­że­niem my­śli o ko­lej­nej ko­niecz­no­ści za­sia­da­nia za wspól­nym sto­łem. A przy tym, mimo że wszy­scy mę­czą się uda­wa­niem ra­do­ści ze wspól­nego bie­sia­do­wa­nia, nikt nie ma od­wagi przy­znać, że to tylko po­czu­cie obowiązku”.

Kto pa­mięta o Panu Bogu, wie, dla­czego i jak ma świę­to­wać. Ale gdy za­gubi Boga, po­prze­sta­nie na sa­mym tylko ob­rzę­dzie, który jest bliż­szy ma­gii niż życia.

Je­den z re­ko­lek­cjo­ni­stów kie­dyś po­wie­dział: „Dwie rze­czy bu­dują ro­dzinę i każdą, choćby naj­mniej­szą wspól­notę Ko­ścioła: prze­ba­cze­nie i świę­to­wa­nie. Jedno za­leży od dru­giego. Je­śli się ze sobą kłó­cimy, to nie bę­dziemy po­tra­fili świę­to­wać. Świę­tują lu­dzie szczęśliwi”.

Reklama

Dodaj nową odpowiedź

Image CAPTCHA
Sklep

polecamy

Ta książka jest biografią św. Jana Bosko: od urodzenia, przez trudne lata dojrzewania,...

29,90 zł

Opowiadania Bruno Ferrero w sposób obrazowy i czuły ukazują różne sytuacje, a ich...

13,90 zł

Tytuł tomiku uświadamia, że tym, co naprawdę mamy i czego nigdy nie zostaniemy pozbawieni...

15,90 zł

Biografia bł. ks. Tytusa Zemana jest świadectwem niezwykłej odwagi i bezkompromisowości....

34,90 zł

Jak dobrze i mądrze budować relację z nastolatkami? Jak dojrzale rozmawiać z tymi,...

38,90 zł

Trzy części legendarnego komiku o św. Janie Bosko tym razem w wersji kolorowej!

33,00 zł

św. Jan Bosko

Napisano kiedyś, że mówienie o życiu księdza Bosko bez wspominania jego snów, to jak...

24 zł

Antologia jest niewielkim wyborem tekstów z różnorakich publikacji, wystąpień,...

44,90 zł

Książka ta nie jest biografią Księdza Bosko, lecz zbiorem faktów i wyjątkowych dokumentów...

35,00 zł

Trzy części legendarnego komiku o św. Janie Bosko tym razem w wersji kolorowej!

33,00 zł

Ta mała antologia powstała z pragnienia docenienia jego nauczania o codziennej modlitwie...

15,90 zł

Dzieje św. Jana Bosko w pigułce ‒ tak można opisać tę bardzo syntetyczną biografię...

24,90 zł

książka

365 krótkich opowiadań, historii i złotych myśli, które dotychczas były porozrzucane po...

38,00 zł

Ta mała antologia powstała z pragnienia docenienia jego nauczania o codziennej modlitwie...

15,90 zł

Opowiadania Bruno Ferrero w sposób obrazowy i czuły ukazują różne sytuacje, a ich...

13,90 zł

Kolejna pozycja z serii ilustrowanych książek autorstwa B. Ferrero, zawierająca małe...

13,90 zł

Ta książka jest biografią św. Jana Bosko: od urodzenia, przez trudne lata dojrzewania,...

29,90 zł

Kolorowanka o Eucharystii, która wyjaśnia Mszę Świętą, odwołując się do codziennego życia...

9,90 zł

opowiadania dla ducha

To kolejna książka z opowiadaniami Bruna Ferrero, która pomaga wejść w świat wiary...

12,20 zł

Bruno Ferrero próbuje dowieść, że chrześcijaństwo jest najprostszą droga do prawdy, a...

18,00 zł

Tytuł tomiku uświadamia, że tym, co naprawdę mamy i czego nigdy nie zostaniemy pozbawieni...

15,90 zł

365 krótkich opowiadań, historii i złotych myśli, które dotychczas były porozrzucane po...

38,00 zł

"Życie według jutrzenki" jest już szesnastym tomikiem z serii „Krótkie opowiadania dla...

12,90 zł

Ta książka spokojnie idzie pod prąd, sugerując proste i dostępne dla wszystkich sposoby...

18,00 zł

przypinki

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł