nr 8/2014
ks. Zbi­gniew Kapłański

Cienie rzeczy przyszłych, czyli zachęta do świętowania

Dodano: 13 sierpień 2014 r.

Je­śli chcesz wie­dzieć, po co ży­jesz, je­śli chcesz znać war­tość wspól­noty lu­dzi, je­śli chcesz za­uwa­żać piękno ota­cza­ją­cego cię świata, to… ucz się świętować!

Świę­to­wa­nie u pierw­szych chrześcijan

W Ko­ściele pierw­szych wie­ków od sa­mego po­czątku chrze­ści­jań­stwa świę­to­wano przede wszyst­kim zmar­twych­wsta­nie Pana Je­zusa – Zba­wi­ciela świata, który w ten spo­sób od­no­wił stwo­rze­nie, dał po­czą­tek no­wemu światu, roz­lał na­dzieję w ser­cach lu­dzi. Były to za­tem dni, które – jak mówi li­tur­gia – uobec­niają Ta­jem­nicę Pas­chalną, ta­jem­nicę przej­ścia ze śmierci do ży­cia, ta­jem­nicę zwy­cię­stwa nad grze­chem, bó­lem, śmier­cią i cierpieniem.
Od sa­mego po­czątku ro­zu­miano, że zmar­twych­wsta­nie to po­czą­tek no­wej chry­stu­so­wej re­li­gii, to źró­dło mocy pły­ną­cej z sa­kra­men­tów świę­tych, to szansa na nowe ży­cie, to wresz­cie za­po­wiedź udziału w chwale nieba. Rów­nież od sa­mego po­czątku chrze­ści­ja­nie ro­zu­mieli, że choć co­roczne uro­czy­ste ob­cho­dze­nie świąt pas­chal­nych jest istotą na­szej wiary, to jed­no­cze­śnie każda nie­dziela, hi­sto­rycz­nie pierw­szy dzień stwa­rza­nia świata, jest nie­zwy­kle ważna w prze­ży­wa­niu zwy­kłej codzienności.

Do tej mą­dro­ści na­wią­zał Jan Pa­weł II w Li­ście Apo­stol­skim Dies Do­mini z 1998 roku, pi­sząc: „Słusz­nie za­tem można po­wie­dzieć za au­to­rem ho­mi­lii z IV stu­le­cia, Ze »dzień Pana« jest »pa­nem dni«. (2) Kto otrzy­mał ła­skę wiary w zmar­twych­wsta­łego Pana, z pew­no­ścią ro­zu­mie zna­cze­nie tego dnia, ja­kie ma w ca­łym ty­go­dniu i prze­żywa go z głę­bo­kim wzru­sze­niem, które św. Hie­ro­nim wy­ra­ził sło­wami: »Nie­dziela to dzień zmar­twych­wsta­nia, to dzień chrze­ści­jan, to nasz dzień«. (3) Nie­dziela jest bo­wiem dla chrze­ści­jan »naj­star­szym i pierw­szym dniem świą­tecz­nym«, (4) usta­no­wio­nym nie tylko po to, aby wy­zna­czał upływ czasu, ale by ob­ja­wiał jego głę­boki sens”.

W wielu miej­scach za­sta­na­wiano się nad świę­to­wa­niem świąt na­ka­za­nych przez prze­pisy ży­dow­skie, na­ka­za­nych przez ogło­szone w Bi­blii prawo moj­że­szowe, ale dość po­wszech­nie tamte święta ode­szły w za­po­mnie­nie, bo – jak uwa­żano – były je­dy­nie za­po­wie­dzią tego, co uczy­nił Je­zus Chrystus.

Świę­to­wa­nie bu­duje do­bro i nisz­czy zło

Za­uwa­ży­li­śmy za­pewne, że przy­go­to­wa­nie się do czasu świą­tecz­nego po­maga do­brze prze­żyć święta i owoc­nie z nich sko­rzy­stać: do­bre prze­ży­cie Ad­wentu czy Wiel­kiego Po­stu uła­twia za­uwa­że­nie istoty wiary, źró­dła na­dziei, która roz­ja­śnia na­sze życie.

Świę­to­wa­nie po­maga ode­rwać się od sza­ro­ści, bo jest za­trzy­ma­niem się w biegu na­rzu­ca­nym przez co­dzien­ność. W ta­kim cza­sie mo­żemy po­sta­wić py­ta­nia jaki jest cel i sens ży­cia, dzięki prze­ży­wa­niu świąt uczymy się za­cho­wy­wać dy­stans wo­bec spraw pil­nych, by za­uwa­żyć te ważne. Dzięki „świą­tecz­nemu spoj­rze­niu” uczymy się pa­trze­nia na pro­blemy co­dzien­no­ści z od­po­wied­nim dy­stan­sem, a to po­trzebne, by umieć te pro­blemy roz­wią­zy­wać wła­śnie w świe­tle na­uki Pana Je­zusa, który zwy­cię­żył, by nam uka­zać kie­ru­nek patrzenia.

Ko­rzy­ścią świę­to­wa­nia jest przy­po­mnie­nie so­bie, że świat jest piękny, do­brym zwy­cza­jem jest świą­teczny spa­cer, pod­czas któ­rego wspól­nie z naj­bliż­szymi mamy szansę głę­boko na­brać po­wie­trza do płuc i spo­koj­nie przyj­rzeć się ży­ciu. Może przy­po­mnimy so­bie, czym jest za­chwyt nad pięk­nem, które czło­wiek wie­rzący za­uważy na­wet w desz­czowy dzień. Może też warto wciąż uczyć się do­strze­ga­nia piękna serc ludz­kich. Jest to oka­zja, by spoj­rzeć w oczy naj­bliż­szym (na co czę­sto nie mamy czasu w biegu dnia po­wsze­dniego). Można pa­trzeć na tych, któ­rych się kocha.

Do­brze prze­żyty dzień świą­teczny uczy – jak to ktoś po­wie­dział – „sta­wia­nia spa­cji” po każ­dym wy­po­wie­dzia­nym dniu. Tak jak tekst pi­sany staje się mniej czy­telny albo wręcz nie­zro­zu­miały, gdy za­brak­nie w nim świa­tła, tak na­sze ży­cie wy­daje się po­zba­wione sensu, gdy za­brak­nie „świą­tecz­nej per­spek­tywy”. Dzięki temu też za­uwa­żamy, jak lu­dzie, któ­rzy nas ota­czają, są ważni i potrzebni.

Gdy miną dni świą­teczne, wra­camy z pewną ulgą, a może i z no­wym za­pa­łem do na­szej co­dzien­no­ści, która może na­brać no­wego uroku. Trudno żyć bez świą­tecz­nej mo­bi­li­za­cji. Bez „Bo­żej przerwy”.

Gdy przyj­rzymy się ro­dzi­nie czy gru­pie, która za­po­mniała o świę­to­wa­niu, to za­uwa­żymy, że tam na­ra­stają kon­flikty, uak­tyw­niają się na­pię­cia, z któ­rymi osoby na­le­żące do tej grupy nie po­tra­fią so­bie poradzić.

Szu­ka­jąc spo­so­bów świę­to­wa­nia „po Bo­żemu”, na pierw­szym miej­scu sta­wiamy udział w Eu­cha­ry­stii, nie­długo po­tem jest od­święt­nie przy­go­to­wany uro­czy­sty po­si­łek, a po­tem wspólne spę­dza­nie czasu, opo­wia­da­nie o so­bie, o swo­jej co­dzien­no­ści, o swo­ich przeżyciach.

Na pewno trzeba od czasu do czasu mó­wić o ra­do­ści spo­wo­do­wa­nej obec­no­ścią bli­skich, a przy oka­zji wciąż wra­cać do py­ta­nia, co trzeba zro­bić, by od­na­wiać ra­dość z po­sia­da­nia ro­dziny, na­le­że­nia do wspólnoty.

Nie mo­żemy jed­nak za­po­mi­nać, że świę­to­wa­nie trzeba przy­go­to­wać, wcze­śniej o nim po­my­śleć, pod­jąć nie­je­den trud, który jed­nak przy­nie­sie nie­raz nie­ocze­ki­wane owoce.

Reklama

Dodaj nową odpowiedź

Image CAPTCHA
Sklep

polecamy

Ta książka jest biografią św. Jana Bosko: od urodzenia, przez trudne lata dojrzewania,...

29,90 zł

"Do Canossy i z powrotem" to zbiór ciekawostek i dykteryjek zaczerpniętych z dwóch...

24,90 zł

Trzy części legendarnego komiku o św. Janie Bosko tym razem w wersji kolorowej!

33,00 zł

Dzieje św. Jana Bosko w pigułce ‒ tak można opisać tę bardzo syntetyczną biografię...

24,90 zł

Opowiadania Bruno Ferrero w sposób obrazowy i czuły ukazują różne sytuacje, a ich...

13,90 zł

To kolejna książka z opowiadaniami Bruna Ferrero, która pomaga wejść w świat wiary...

12,20 zł

św. Jan Bosko

Ta mała antologia powstała z pragnienia docenienia jego nauczania o codziennej modlitwie...

15,90 zł

Dzieje św. Jana Bosko w pigułce ‒ tak można opisać tę bardzo syntetyczną biografię...

24,90 zł

Antologia jest niewielkim wyborem tekstów z różnorakich publikacji, wystąpień,...

44,90 zł

Kalendarz kieszonkowy składa się z dwóch części: terminarza oraz modlitewnika, w którym...

9,00 zł

Z typowej, niektórzy powiedzą banalnej, biografii Świętego Lodovico Gasparini (reżyseria...

4,99 zł

Albumowe wydanie biografii św. Jana Bosko zawierające zdjęcia archiwalne Świętego. Po...

18,90 zł

książka

Mocne świadectwo Katarzyny ukazuje, jak łatwo człowiek może oderwać się od Boga, licząc...

23,00 zł

Biografia bł. ks. Tytusa Zemana jest świadectwem niezwykłej odwagi i bezkompromisowości....

34,90 zł

Biografia św. Dominika Savio

14,40 zł

"Życie według jutrzenki" jest już szesnastym tomikiem z serii „Krótkie opowiadania dla...

12,90 zł

Książeczka ta zawiera małe historyjki i kilka myśli, maleńkich pigułek mądrości duchowej...

13,90 zł

"Do Canossy i z powrotem" to zbiór ciekawostek i dykteryjek zaczerpniętych z dwóch...

24,90 zł

opowiadania dla ducha

Kolejna pozycja z serii ilustrowanych książek autorstwa B. Ferrero, zawierająca małe...

13,90 zł

To kolejna książka z opowiadaniami Bruna Ferrero, która pomaga wejść w świat wiary...

12,20 zł

Z serii ilustrowanych książek zawierających małe opowieści oraz refleksje i sentencje....

13,90 zł

Ta książeczka pragnie opowiedzieć najmłodszym o pięknie i znaczeniu Eucharystii....

12,20 zł

Ze śmiercią spotykamy się wszyscy i wszyscy ją przeżywamy, jednym razem łatwiej, innym...

10,90 zł

Ta książka wprowadza najmłodszych w modlitwę jeszcze głębiej. Przybliża różne jej formy i...

24,90 zł

przypinki

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł