11/2013
Ka­ro­lina Polak

Chleb Ży­cia

Dodano: 31 maj 2013 r.

Praw­dziwa ko­bieta, z krwi i ko­ści, prze­żyła je­de­na­ście lat, przyj­mu­jąc co­dzien­nie Ko­mu­nię św. za­miast ja­kie­go­kol­wiek in­nego pokarmu.

Czy to możliwe?

Czy to moż­liwe, aby do­ro­sła ko­bieta przez je­de­na­ście lat żyła, przyj­mu­jąc jako je­dyny po­karm chleb eu­cha­ry­styczny i pi­jąc je­dy­nie wodę? „Na to me­dy­cyna nie znaj­duje na­uko­wego uza­sad­nie­nia” lub „są na tym świe­cie rze­czy nie­wy­tłu­ma­czalne” – to je­dyne, co mógłby po­wie­dzieć o ostat­nich la­tach ży­cia bł. Anny Ka­ta­rzyny Em­me­rich nie­mal każdy lekarz.

Jest w tych sło­wach bar­dzo wiele prawdy. Za­równo sa­mego ist­nie­nia Boga, jak i jego obec­no­ści w Eu­cha­ry­stii nie można udo­wod­nić naukowo. A jed­nak tak się stało. Praw­dziwa ko­bieta, z krwi i ko­ści, prze­żyła je­de­na­ście lat, przyj­mu­jąc co­dzien­nie Ko­mu­nię św. za­miast ja­kie­go­kol­wiek in­nego pokarmu.

To prze­cież nie­moż­liwe, żeby mały ka­wa­łek opłatka utrzy­my­wał przy ży­ciu przez je­de­na­ście lat. Dzienne za­po­trze­bo­wa­nie ka­lo­ryczne do­ro­słego czło­wieka to około dwóch ty­sięcy ka­lo­rii, a „mały opła­tek” to za­le­d­wie kilka. Nie­moż­liwe! Opła­tek nie może utrzy­mać tak długo przy ży­ciu, ta ko­bieta po­winna umrzeć śmier­cią gło­dową. Nie umarła, po­nie­waż po­karm, który co­dzien­nie przyj­mo­wała, to nie ża­den ka­wa­łek opłatka, ale Je­zus – praw­dziwy Bóg ukryty w chlebie.

To nie żadna bajka!

Bł. Anna Ka­ta­rzyna Em­me­rich przy­szła na świat 8 wrze­śnia 1774 roku w bar­dzo ubo­giej ro­dzi­nie w Niem­czech. Uro­dziła się jako piąte z dzie­się­ciorga dzieci i od wcze­snego dzie­ciń­stwa była nie­prze­cięt­nie bo­go­bojna i po­bożna. Ro­dzi­ców bło­go­sła­wio­nej nie­po­koił na­wet mo­men­tami jej – jak go na­zy­wali – upór w spra­wach wiary. Do­zna­wała wi­zji już jako kil­ku­let­nia dziew­czynka. Kiedy w swo­jej dzie­cię­cej otwar­to­ści dzie­liła się nimi z ró­wie­śni­kami i na­uczy­cie­lami była wy­śmie­wana i nie trak­to­wano jej poważnie.

W wieku sied­miu lat przy­stą­piła po raz pierw­szy do sa­kra­men­tów po­kuty i po­jed­na­nia i Eu­cha­ry­stii. Była tak prze­jęta, że omdlała w dro­dze do ko­ścioła i dzieci za­nio­sły ją na rę­kach do ko­ścioła. Pierw­sza spo­wiedź była dla niej tak ogrom­nym prze­ży­ciem, że w jej trak­cie wy­bu­chła pła­czem, wy­ni­ka­ją­cym z żalu nad swo­imi grze­chami. Fakt, że miała wtedy za­le­d­wie sie­dem lat, udo­wad­nia jej nie­zwy­kłą doj­rza­łość i świa­do­mość w spra­wach wiary.

Jako na­sto­latka pod­jęła de­cy­zję o wstą­pie­niu do za­konu. Nie­stety, z po­wodu braku od­po­wied­niego po­sagu nie od razu mo­gła speł­nić swoje po­wo­ła­nie. Przez kilka lat pra­co­wała jako słu­żąca, a w wieku dwu­dzie­stu czte­rech lat otrzy­mała styg­maty ko­rony cier­nio­wej. Swoje cier­pie­nie męki Chry­stusa prze­ży­wała w ci­cho­ści, a rany za­wsze skry­wała pod opaską.

W 1802 roku zo­stała przy­jęta do Zgro­ma­dze­nia Sióstr Au­gu­stia­nek. W roku 1811 jej za­kon zo­stał przy­mu­sowo zla­icy­zo­wany. Sio­stra Anna Ka­ta­ryna Em­me­rich zo­stała wów­czas przy­gar­nięta przez fran­cu­skiego księ­dza J. M. Lam­berta. Krótko po­tem ciężko za­cho­ro­wała i do­znała cał­ko­wi­tego pa­ra­liżu. Wła­śnie w cza­sie cho­roby do­zna­wała naj­bar­dziej bru­tal­nych wi­zji Męki Pań­skiej i do­zna­wała nie­ludz­kiego cier­pie­nia. Miała pro­ro­cze wi­zje do­ty­czące Ko­ścioła. Zo­stała ob­da­rzona wszyst­kimi styg­ma­tami. Na pod­sta­wie jej ob­ja­wień po­wstał film Mela Gib­sona. Ob­razy z tego filmu na długo po­zo­stają w pa­mięci i są bar­dzo po­ru­sza­jące dla każ­dego wi­dza. Jak wiel­kie mu­siało być za­tem cier­pie­nie, któ­rego ra­zem z umę­czo­nym Je­zu­sem do­zna­wała błogosławiona.

Anna Ka­ta­rzyna Em­me­rich zo­stała be­aty­fi­ko­wana przez bł. Jana Pawła II w 2003 roku.

Reklama

Dodaj nową odpowiedź

Image CAPTCHA
Sklep

polecamy

Ta książka jest biografią św. Jana Bosko: od urodzenia, przez trudne lata dojrzewania,...

29,90 zł

"Do Canossy i z powrotem" to zbiór ciekawostek i dykteryjek zaczerpniętych z dwóch...

24,90 zł

Trzy części legendarnego komiku o św. Janie Bosko tym razem w wersji kolorowej!

33,00 zł

Dzieje św. Jana Bosko w pigułce ‒ tak można opisać tę bardzo syntetyczną biografię...

24,90 zł

Opowiadania Bruno Ferrero w sposób obrazowy i czuły ukazują różne sytuacje, a ich...

13,90 zł

To kolejna książka z opowiadaniami Bruna Ferrero, która pomaga wejść w świat wiary...

12,20 zł

św. Jan Bosko

Napisano kiedyś, że mówienie o życiu księdza Bosko bez wspominania jego snów, to jak...

24 zł

Dzieje św. Jana Bosko w pigułce ‒ tak można opisać tę bardzo syntetyczną biografię...

24,90 zł

Ta mała antologia powstała z pragnienia docenienia jego nauczania o codziennej modlitwie...

15,90 zł

Z typowej, niektórzy powiedzą banalnej, biografii Świętego Lodovico Gasparini (reżyseria...

4,99 zł

Albumowe wydanie biografii św. Jana Bosko zawierające zdjęcia archiwalne Świętego. Po...

18,90 zł

Ta książka jest biografią św. Jana Bosko: od urodzenia, przez trudne lata dojrzewania,...

29,90 zł

książka

Tytuł tomiku uświadamia, że tym, co naprawdę mamy i czego nigdy nie zostaniemy pozbawieni...

15,90 zł

Ta książeczka pragnie opowiedzieć najmłodszym o pięknie i znaczeniu Eucharystii....

12,20 zł

Mocne świadectwo Katarzyny ukazuje, jak łatwo człowiek może oderwać się od Boga, licząc...

23,00 zł

"Do Canossy i z powrotem" to zbiór ciekawostek i dykteryjek zaczerpniętych z dwóch...

24,90 zł

Argumenty dla wierzących. Odpowiedzi dla poszukujących.

29,90 zł

"Życie według jutrzenki" jest już szesnastym tomikiem z serii „Krótkie opowiadania dla...

12,90 zł

opowiadania dla ducha

Z serii ilustrowanych książek zawierających małe opowieści oraz refleksje i sentencje....

13,90 zł

"Życie według jutrzenki" jest już szesnastym tomikiem z serii „Krótkie opowiadania dla...

12,90 zł

Bruno Ferrero próbuje dowieść, że chrześcijaństwo jest najprostszą droga do prawdy, a...

18,00 zł

Książka z opowiadaniami świątecznymi powstała, aby towarzyszyć nam w najmilszym i...

24,90 zł

Tytuł tomiku uświadamia, że tym, co naprawdę mamy i czego nigdy nie zostaniemy pozbawieni...

15,90 zł

Ze śmiercią spotykamy się wszyscy i wszyscy ją przeżywamy, jednym razem łatwiej, innym...

10,90 zł

przypinki

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł