Mi­chał Nieniewski

Mi­syjni raperzy

Dodano: 20 styczeń 2014 r.

Skąd wzięli się re­pre­zen­tanci chrze­ści­jań­skiego rapu – Bę­siu, Ar­ka­dio, French­man i inni? To Bóg pod­niósł ich z dna, dał im wiarę i wy­słał na misję!

...ciąg dalszy

Od­na­lazł przy­kłady in­nych na­wró­co­nych osób, które nie pa­sują do ste­reo­typu: szefa no­wo­jor­skiego gangu Nicky’ego Cruza, bok­sera Evan­dera Ho­ly­fielda, mu­zyka Briana We­lcha. Wniosek?

Trzeba być ty­po­wym hardkorem,
by w porę uwierzyć.
Choć nie­raz roz­k­minki spore,
to wiele młodzieży
mówi: To mi nie leży,
chrze­ści­ja­nin to lamus.
I nikt nie wierzy,
no bo w tym nie ma szpanu!
(„Kogo jara taka wiara”)

Speł­niło się pewne ma­rze­nie Ar­ka­dia: jego al­bum po­leca bo­ha­ter jed­nego z utwo­rów, To­masz Ada­mek. To mu­zyka za­równo dla wie­rzą­cych, jak i nie­wie­rzą­cych. Każdy z nas po­trze­buje na­wró­ce­nia. Wiara wy­maga pie­lę­gna­cji, a także sta­łej go­to­wo­ści do walki. Na­wet św. Piotr zwąt­pił, kiedy na je­zio­rze ze­rwał się moc­niej­szy wiatr. Słu­cha­jąc utwo­rów, każdy musi za­dać so­bie py­ta­nie: Ile zna­ków jesz­cze po­trze­bu­jesz, by uwie­rzyć w cud?

Mi­sja trwa!

Wraz z HiFi Bandą French­man na­grał sin­giel „Bę­dzie le­piej”, za­adre­so­wany do naj­młod­szych słu­cha­czy jako po­cie­cha w trud­nych chwi­lach. Do­chód z praw au­tor­skich zo­stał prze­zna­czony na pro­gram Ca­ri­tas „Skrzy­dła”, by za­pew­nić wspar­cie fi­nan­sowe dla ok. 30 uczniów z bied­nych rodzin.

Ar­ka­dio pro­wa­dzi ak­cję spo­łeczną „Rób To Co Ko­chasz”, którą wsparli mu­zycy Ka­mil Bed­na­rek i Ce­Zik, do­radca za­wo­dowy Do­mi­nika Sta­nie­wicz, a także mistrz Pol­ski w judo Alek­san­der Beta. Pod tym sa­mym ty­tu­łem Ar­ka­dio wy­dał też płytę z udzia­łem wielu go­ści i książkę o tym, jak żyć pa­sją. Cała ak­cja skie­ro­wana jest do mło­dych lu­dzi u progu sa­mo­dziel­nego ży­cia, a więc od wieku gim­na­zjal­nego do stu­denc­kiego. W pię­ciu kro­kach wska­zuje, jak zre­ali­zo­wać swoje marzenie.

Także Bę­siu i jego przy­ja­ciel Dj Yonas jako RYM­ce­rze od kilku lat biorą udział w re­ko­lek­cjach po­łą­czo­nych z kon­cer­tami w do­mach dziecka, po­praw­cza­kach i wię­zie­niach. Te­raz ru­szyli z mi­sją do war­szaw­skich gim­na­zjów i li­ceów. W ra­mach pro­jektu „Nie Zmar­nuj Swo­jego Ży­cia” dzielą się do­świad­cze­niem walki o swoją przyszłość.

Kap­tury tych ra­pe­rów ko­ja­rzą się dziś prę­dzej ze szla­chet­nym za­ko­nem ry­cer­skim niż z „dziel­ni­co­wymi chło­pa­kami”. Ale jesz­cze jedno Ar­ka­dio, French­man i Bę­siu mają wspólne: są dziś szczę­śli­wymi mę­żami i oj­cami. Stali się ży­wym do­wo­dem na to, że każda droga pro­sta być może („Kogo jara taka wiara”).

Reklama

Dodaj nową odpowiedź

Image CAPTCHA
Sklep

polecamy

W tej książce czytelnik znajdzie 365 krótkich opowiadań. Jedna taka historia na dzień to...

39,90 zł

32 rysunki do kolorowania, które przeprowadzają dziecko przez najważniejsze miejsca i...

5,90 zł

Ta książka jest biografią św. Jana Bosko: od urodzenia, przez trudne lata dojrzewania,...

29,90 zł

Książeczka ta zawiera małe historyjki i kilka myśli, maleńkich pigułek mądrości duchowej...

13,90 zł

Dzieje św. Jana Bosko w pigułce ‒ tak można opisać tę bardzo syntetyczną biografię...

24,90 zł

365 krótkich opowiadań, historii i złotych myśli, które dotychczas były porozrzucane po...

38,00 zł

św. Jan Bosko

„Wspomnienia Oratorium” św. Jana Bosko są jedną z najbardziej osobistych, być może...

25,00 zł

Z typowej, niektórzy powiedzą banalnej, biografii Świętego Lodovico Gasparini (reżyseria...

4,99 zł

Książka ta nie jest biografią Księdza Bosko, lecz zbiorem faktów i wyjątkowych dokumentów...

35,00 zł

Ksiądz Bosko na polecenie papieża Piusa IX, spisał dzieje pierwszych 40 lat swego życia....

11,88 zł

Antologia jest niewielkim wyborem tekstów z różnorakich publikacji, wystąpień,...

44,90 zł

Albumowe wydanie biografii św. Jana Bosko zawierające zdjęcia archiwalne Świętego. Po...

18,90 zł

książka

Kolejna pozycja z serii ilustrowanych książek autorstwa B. Ferrero, zawierająca małe...

13,90 zł

Książeczka ta zawiera małe historyjki i kilka myśli, maleńkich pigułek mądrości duchowej...

13,90 zł

Książka z opowiadaniami świątecznymi powstała, aby towarzyszyć nam w najmilszym i...

24,90 zł

"Życie według jutrzenki" jest już szesnastym tomikiem z serii „Krótkie opowiadania dla...

12,90 zł

Powieść dla wszystkich tych, którzy nie stracili jeszcze wiary w uzdrawiającą moc miłości...

7,00 zł

Ta książeczka pragnie opowiedzieć najmłodszym o pięknie i znaczeniu Eucharystii....

12,20 zł

opowiadania dla ducha

Książeczka zawiera krótkie opowiadania dla ducha i kilka myśli - maleńkie pigułki...

13,90 zł

Książka z opowiadaniami świątecznymi powstała, aby towarzyszyć nam w najmilszym i...

24,90 zł

Bohaterowie tomiku ciągle się czegoś uczą. Czasami przypominają sobie, że mają serce,...

12,90 zł

Z serii ilustrowanych książek zawierających małe opowieści oraz refleksje i sentencje....

13,90 zł

Ta książka spokojnie idzie pod prąd, sugerując proste i dostępne dla wszystkich sposoby...

18,00 zł

Opowiadania Bruno Ferrero w sposób obrazowy i czuły ukazują różne sytuacje, a ich...

13,90 zł

przypinki

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł