01/2014
Sa­bina Miodońska

Zna­jo­mość wir­tu­alna = sa­mot­ność realna

Dodano: 20 luty 2014 r.

Roz­mowa za po­mocą kla­wia­tury zwięk­sza po­czu­cie kon­troli i bez­pie­czeń­stwa. Od­kąd po­przez in­ter­net mamy wiele moż­li­wo­ści ko­mu­ni­ko­wa­nia się: Gadu-Gadu, Na­sza Klasa, Fa­ce­book czy SMS, za­nie­dbu­jemy re­la­cje rze­czy­wi­ste: oso­bi­ste i bez­po­śred­nie kon­takty oraz fi­zyczną bli­skość z tymi, któ­rych ko­chamy i któ­rzy nas kochają.

Imi­ta­cja kontaktu

Przed kom­pu­te­rem spę­dzamy co­raz wię­cej czasu, czę­sto wma­wia­jąc so­bie, że wy­star­czają nam kon­takty wir­tu­alne. To jest ro­bie­nie do­brej miny do złej gry. Znany psy­cho­log, ksiądz Ma­rek Dzie­wiecki pi­sze, że „co­raz wię­cej dzieci, mło­dzieży i do­ro­słych w na­szych cza­sach to anal­fa­beci w dzie­dzi­nie bu­do­wa­nia więzi, bli­sko­ści, za­ufa­nia, przy­jaźni. Wła­śnie dla­tego co­raz wię­cej lu­dzi skarży się obec­nie na osa­mot­nie­nie albo po­pada w uza­leż­nie­nia od al­ko­holu, nar­ko­ty­ków czy do­pa­la­czy, czyli od ta­kich sub­stan­cji, które imi­tują kon­takt z oso­bami, gdyż mo­dy­fi­kują na­sze przeżycia”.

Na cza­cie

Szybko na­uczy­li­śmy się wy­ko­rzy­sty­wać in­ter­net do roz­rywki i po­ro­zu­mie­wa­nia się. In­ter­ne­towe po­ga­wędki (cza­to­wa­nie) są o wiele ła­twiej­sze niż te pro­wa­dzone żywo. Na cza­cie każdy jest ano­ni­mowy, ujaw­nia tylko swój nick. Ni­gdy nie mo­żemy być pewni, że czło­wiek, z któ­rym roz­ma­wiamy, po dru­giej stro­nie łą­cza jest tym, za kogo się po­daje. Nie wiemy, jak roz­mówca re­aguje na na­sze słowa i czy wszystko, co mówi, jest prawdą. Two­rze­nie spo­łecz­no­ści w in­ter­ne­cie przy­cho­dzi nie­zwy­kle ła­two. Więzy od­czu­wane przez jej człon­ków są nie­kiedy znacz­nie sil­niej­sze niż w rze­czy­wi­sto­ści. Jed­nak je­dyną rze­czą, jaką do­strze­gamy w na­szych wir­tu­al­nych spo­tka­niach, jest to, że na­le­żymy do tej sa­mej grupy dys­ku­syj­nej lub pi­szemy na tym sa­mym fo­rum. Nic nie wiemy o rze­czy­wi­stych in­ten­cjach na­szego rozmówcy.

W sieci nie ma problemu

W pro­ce­sie po­ro­zu­mie­wa­nia się naj­wię­cej zna­czą ton głosu oraz mowa ciała. W kon­tak­cie wir­tu­al­nym tego nie ma. Są tylko wy­świe­tlane na mo­ni­to­rze słowa, za któ­rymi może się ukryć każdy. W sieci każdy wy­daje nam się po­dobny do nas, przez co da­rzymy go więk­szym uzna­niem. Dla­tego czę­sto ujaw­niamy przez in­ter­net dużo wię­cej in­for­ma­cji o so­bie, co rów­nież po­wo­duje, że zna­jo­mo­ści ta­kie są oce­niane jako bar­dzo bli­skie. Bu­du­jemy w swo­jej wy­obraźni po­stać ko­goś, komu można bez­gra­nicz­nie za­ufać, kto staje się wy­rocz­nią, z któ­rego zda­niem li­czymy się bar­dziej niż z po­glą­dami i opi­niami in­nych (zwłasz­cza ro­dzi­ców czy na­uczy­cieli). W in­ter­ne­cie mamy moż­li­wość uczest­ni­cze­nia w kon­tak­tach oraz za­ba­wach, które nie mo­głyby się od­być w rze­czy­wi­sto­ści. Zda­rza się, że gra­nica po­mię­dzy re­al­nym ży­ciem a fik­cją staje się nie­ostra. Po­zor­nie zy­sku­jemy przy­ja­ciół, ko­goś, z kim mo­żemy roz­ma­wiać, a prak­tycz­nie uza­leż­niamy się od tego ro­dzaju wir­tu­al­nych kon­tak­tów, re­zy­gnu­jemy z po­dej­mo­wa­nia ja­kich­kol­wiek prób bu­do­wa­nia re­al­nych związ­ków w ży­ciu rzeczywistym.

Przez szybę

In­ter­net ma co­raz więk­szy wpływ na na­sze ży­cie. Jed­nak kon­takty za po­śred­nic­twem me­diów elek­tro­nicz­nych to tak, jak spo­ży­wa­nie smacz­nych po­traw przez szybę. Od sa­mego pa­trze­nia na je­dze­nie jesz­cze nikt nie za­spo­koił głodu. In­ter­net oraz inne me­dia elek­tro­niczne mogą peł­nić po­zy­tywną rolę je­dy­nie w pod­trzy­my­wa­niu więzi i tylko wtedy, gdy w da­nym mo­men­cie fi­zyczne by­cie ra­zem z ja­kie­goś po­wodu nie jest moż­liwe. Jed­nak ni­gdy kon­takt wir­tu­alny nie może za­stą­pić kon­taktu re­al­nego. In­ter­net two­rzy wol­ność wir­tu­alną – taka wol­ność na ekra­nie kom­pu­tera nie­uchron­nie pro­wa­dzi do ogra­ni­cze­nia i za­wę­że­nia wol­no­ści rzeczywistej.

Reklama

Dodaj nową odpowiedź

Image CAPTCHA
Sklep

polecamy

Opowiadania Bruno Ferrero w sposób obrazowy i czuły ukazują różne sytuacje, a ich...

13,90 zł

Bohaterowie tomiku ciągle się czegoś uczą. Czasami przypominają sobie, że mają serce,...

12,90 zł

Ze śmiercią spotykamy się wszyscy i wszyscy ją przeżywamy, jednym razem łatwiej, innym...

10,90 zł

Dzieje św. Jana Bosko w pigułce ‒ tak można opisać tę bardzo syntetyczną biografię...

24,90 zł

Argumenty dla wierzących. Odpowiedzi dla poszukujących.

29,90 zł

"Życie według jutrzenki" jest już szesnastym tomikiem z serii „Krótkie opowiadania dla...

12,90 zł

św. Jan Bosko

Antologia jest niewielkim wyborem tekstów z różnorakich publikacji, wystąpień,...

44,90 zł

Książka ta nie jest biografią Księdza Bosko, lecz zbiorem faktów i wyjątkowych dokumentów...

35,00 zł

Ta książka jest biografią św. Jana Bosko: od urodzenia, przez trudne lata dojrzewania,...

29,90 zł

Albumowe wydanie biografii św. Jana Bosko zawierające zdjęcia archiwalne Świętego. Po...

18,90 zł

Ksiądz Bosko na polecenie papieża Piusa IX, spisał dzieje pierwszych 40 lat swego życia....

11,88 zł

Z typowej, niektórzy powiedzą banalnej, biografii Świętego Lodovico Gasparini (reżyseria...

4,99 zł

książka

Ta książeczka pragnie opowiedzieć najmłodszym o pięknie i znaczeniu Eucharystii....

12,20 zł

Zbiór 133 ćwiczeń teatralnych, które w wielu sytuacjach mogą służyć także jako ćwiczenia...

10,90 zł

W książce "Bohaterska Piątka", którą ponownie oddajemy w ręce czytelników, ks. Leon...

19,90 zł

Książka z opowiadaniami świątecznymi powstała, aby towarzyszyć nam w najmilszym i...

24,90 zł

Jak dobrze i mądrze budować relację z nastolatkami? Jak dojrzale rozmawiać z tymi,...

38,90 zł

Argumenty dla wierzących. Odpowiedzi dla poszukujących.

29,90 zł

opowiadania dla ducha

To kolejna książka z opowiadaniami Bruna Ferrero, która pomaga wejść w świat wiary...

12,20 zł

Opowiadania Bruno Ferrero w sposób obrazowy i czuły ukazują różne sytuacje, a ich...

13,90 zł

Bruno Ferrero próbuje dowieść, że chrześcijaństwo jest najprostszą droga do prawdy, a...

18,00 zł

Książeczka zawiera krótkie opowiadania dla ducha i kilka myśli - maleńkie pigułki...

13,90 zł

"Życie według jutrzenki" jest już szesnastym tomikiem z serii „Krótkie opowiadania dla...

12,90 zł

W tej książce czytelnik znajdzie 365 krótkich opowiadań. Jedna taka historia na dzień to...

39,90 zł

przypinki

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł