24/2014
Mag­da­lena Urlich

Wdzięczny temat

Dodano: 16 styczeń 2015 r.

To ta­kie ważne w by­ciu we dwoje, ale też z sa­mym sobą, z Bo­giem, z in­nymi. Umieć dziękować.

Na czym po­lega pro­blem z dzię­ko­wa­niem? Po pierw­sze, nie wi­dzimy tego, za co mo­żemy być wdzięczni. Po dru­gie, nie do końca wiemy, jak to wyrazić.

Za wszystko

Za wszystko mo­żemy być wdzięczni – i w tym wy­padku wszystko to nie nic! Że tego nie do­strze­gamy (albo bar­dzo rzadko), to sprawa na­szego przy­zwy­cza­je­nia. Wy­daje się nam oczy­wi­ste, że to wszystko mamy. Ale gdy chwilę się nad tym za­sta­no­wić, zo­ba­czymy, ile do­sta­jemy – i to nie­za­słu­że­nie. Nie­za­słu­że­nie – nie dla­tego, że nie je­ste­śmy warci tego do­bra, ale dla­tego, że sami nie by­li­by­śmy w sta­nie so­bie go wy­pra­co­wać. Przyj­rzyjmy się tylko po­bież­nie, ile dał nam Bóg: na­sze ży­cie, ciało (po­myśl o tym, co naj­bar­dziej w so­bie lu­bisz), ce­chy cha­rak­teru, ro­dzinę w któ­rej do­ra­stamy... Ro­dzice dbają o nas naj­le­piej jak po­tra­fią. Dzięki nim mo­żemy sie roz­wi­jać, bo tro­ska o na­sze pod­sta­wowe po­trzeby spo­czywa na nich. Wiele za­wdzię­czamy so­bie – to, że roz­wi­jamy do­bro, które w nas jest, pra­cu­jemy nad tym, co trudne. Że je­ste­śmy otwarci na głos Boga i na in­nych lu­dzi. Że po­dej­mu­jemy swoją co­dzienną od­po­wie­dzial­ność, w szkole, w domu, w re­la­cjach. I wresz­cie ta druga osoba – bo jest, bo wspól­nie wzra­stamy, da­jemy so­bie na­wza­jem ra­dość, ak­cep­ta­cję. Tak wiele się ra­zem uczymy! Nie mó­wiąc już o tych kon­kret­nych, ma­łych rze­czach, przez które po­ka­zuje, że mu/jej na na­szej re­la­cji zależy.

Po­wiedzmy szcze­rze – mamy za co dzię­ko­wać. Warto to wy­ra­zić, tylko... jak?

Bez ma­ni­pu­la­cji

Dziew­czyny, które są w re­la­cji już ja­kiś czas i czy­tały ja­kie­kol­wiek po­rady na te­mat bu­do­wa­nia związku, na pewno nie raz spo­tkały się z radą: chwal go! Czy chwa­le­nie jest tym sa­mym, co wy­ra­ża­nie wdzięcz­no­ści? Nie do końca. Czę­sto chwa­limy po to, żeby „na­gro­dzić” i wzmoc­nić za­cho­wa­nie, które nam się po­do­bało. Może to być formą ma­ni­pu­la­cji, je­śli chcemy w ten spo­sób wpły­nąć na po­stę­po­wa­nie dru­giej osoby. Czyli nasz cel to spra­wić, by w przy­szło­ści po­wtó­rzyły się za­cho­wa­nia, które nam odpowiadają.

Po co wy­ra­żamy wdzięcz­ność? To po pro­stu in­for­ma­cja zwrotna, co dla nas zna­czył czyjś czyn czy słowo. Ale in­for­ma­cja wy­pły­wa­jąca z nas na za­sa­dzie dzie­le­nia się ra­do­ścią i do­brem. Nie ma tam ukry­tego celu ani in­ten­cji. Po­ka­zuję ci, że spra­wiasz mi ra­dość – tu i te­raz. Nie ma dla mnie zna­cze­nia, ja­kie wnio­ski wy­cią­gniesz na przy­szłość. Je­steś dla mnie osobą – zo­sta­wiam ci w tym wol­ność. Nie pró­buję swo­imi re­ak­cjami nic na to­bie wymóc.

Róż­nica mię­dzy praw­dzi­wym „dzię­kuję” a próbą ma­ni­pu­la­cji leży przede wszyst­kim w in­ten­cji. Ale i słowa mają znaczenie.

Po­wiedz to!

Jest kilka słów-wytrychów, któ­rymi mo­żemy za­mknąć każdą sprawę. „Su­per to zro­bi­łeś” – i ko­niec te­matu. To ty­powa po­chwała. Chwa­limy z po­zy­cji wyż­szej niż osoba, do któ­rej mó­wimy. I tak na­prawdę to nic nie mówi o na­szej wdzięcz­no­ści. Warto spró­bo­wać ina­czej: od­no­sząc się do kon­kret­nej sy­tu­acji i za­cho­wa­nia, na­zy­wa­jąc uczu­cia, które to w nas wy­wo­łało, i za­spo­ko­jone po­trzeby. Np.: „Kiedy po­ma­ga­łeś mi w tym za­da­niu i wszystko mi tłu­ma­czy­łeś, czu­łam ra­dość, bo prze­ko­na­łam się, że mogę na cie­bie li­czyć” (po­trzeba wspar­cia, współ­pracy). Ważne jest, aby wy­mie­nić i na­zwać, za co je­ste­śmy wdzięczni. Do­strze­że­nie kon­kret­nego ge­stu zna­czy wiele wię­cej, niż ogólne „su­per”. Przej­ście do uczuć i po­trzeb daje szansę, by le­piej się po­znać. Od­kry­wamy nasz świat i to, co dla nas ważne.

Za ile rze­czy mo­żemy być wdzięczni? Po­wiedzmy to!

Reklama

Dodaj nową odpowiedź

Image CAPTCHA
Sklep

polecamy

Jak dobrze i mądrze budować relację z nastolatkami? Jak dojrzale rozmawiać z tymi,...

38,90 zł

Bohaterowie tomiku ciągle się czegoś uczą. Czasami przypominają sobie, że mają serce,...

12,90 zł

365 krótkich opowiadań, historii i złotych myśli, które dotychczas były porozrzucane po...

38,00 zł

Dzieje św. Jana Bosko w pigułce ‒ tak można opisać tę bardzo syntetyczną biografię...

24,90 zł

Masz wątpliwości co do swojego uczucia? Nie wiesz, czy to miłość, czy przelotne...

17,60 zł

"Życie według jutrzenki" jest już szesnastym tomikiem z serii „Krótkie opowiadania dla...

12,90 zł

św. Jan Bosko

Dzieje św. Jana Bosko w pigułce ‒ tak można opisać tę bardzo syntetyczną biografię...

24,90 zł

Ksiądz Bosko na polecenie papieża Piusa IX, spisał dzieje pierwszych 40 lat swego życia....

11,88 zł

Ta mała antologia powstała z pragnienia docenienia jego nauczania o codziennej modlitwie...

15,90 zł

Ta książka jest biografią św. Jana Bosko: od urodzenia, przez trudne lata dojrzewania,...

29,90 zł

Z typowej, niektórzy powiedzą banalnej, biografii Świętego Lodovico Gasparini (reżyseria...

4,99 zł

Albumowe wydanie biografii św. Jana Bosko zawierające zdjęcia archiwalne Świętego. Po...

18,90 zł

książka

Rozważania drogi krzyżowej dla zabieganych, niecierpliwych i szukających pokoju serca

14,90 zł

Zbiór 133 ćwiczeń teatralnych, które w wielu sytuacjach mogą służyć także jako ćwiczenia...

10,90 zł

Jak dobrze i mądrze budować relację z nastolatkami? Jak dojrzale rozmawiać z tymi,...

38,90 zł

Książeczka zawiera krótkie opowiadania dla ducha i kilka myśli - maleńkie pigułki...

13,90 zł

Ta książka spokojnie idzie pod prąd, sugerując proste i dostępne dla wszystkich sposoby...

18,00 zł

"Życie według jutrzenki" jest już szesnastym tomikiem z serii „Krótkie opowiadania dla...

12,90 zł

opowiadania dla ducha

To kolejna książka z opowiadaniami Bruna Ferrero, która pomaga wejść w świat wiary...

12,20 zł

Bohaterowie tomiku ciągle się czegoś uczą. Czasami przypominają sobie, że mają serce,...

12,90 zł

Opowiadania Bruno Ferrero w sposób obrazowy i czuły ukazują różne sytuacje, a ich...

13,90 zł

Ze śmiercią spotykamy się wszyscy i wszyscy ją przeżywamy, jednym razem łatwiej, innym...

10,90 zł

W tej książce czytelnik znajdzie 365 krótkich opowiadań. Jedna taka historia na dzień to...

39,90 zł

Książeczka zawiera krótkie opowiadania dla ducha i kilka myśli - maleńkie pigułki...

13,90 zł

przypinki

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł