17/2014
Jo­lanta Tęcza-Ćwierz

Sposób na stres

Dodano: 11 wrzesień 2014 r.

Stres to nie­unik­niony ele­ment na­szego ży­cia. W sy­tu­acji za­gro­że­nia po­bu­dza ciało i zmy­sły, na­pręża mię­śnie i mo­bi­li­zuje do walki lub do ucieczki. Jed­nak w nad­mia­rze szko­dzi. Oto kilka sku­tecz­nych spo­so­bów na to, aby prze­jąć wła­dzę nad stre­sem, od­prę­żyć się, zre­lak­so­wać i na­brać sił.

Uśmiech jest do­bry na wszystko

Śmiech to je­den naj­prost­szych i naj­bar­dziej sku­tecz­nych spo­so­bów na ra­dze­nie so­bie ze stre­sem. Warto więc jak naj­czę­ściej się śmiać, aby stać się bar­dziej od­por­nym na stres. Śmiech, na­wet sztuczny i wy­mu­szony, wy­wo­łuje w or­ga­ni­zmie czło­wieka re­ak­cje fi­zjo­lo­giczne ogra­ni­cza­jące ne­ga­tywne skutki stresu. Oglą­daj więc ko­me­die, ka­ba­rety i czy­taj dow­cipy, przy­po­mi­naj so­bie za­bawne sy­tu­acje, któ­rych do­świad­czy­łeś lub by­łeś świad­kiem. Sam stres też można ośmie­szać. Jed­nym ze spo­so­bów od­twa­rza­nie sy­tu­acji stre­so­wej jak filmu, któ­rym się ba­wisz: mo­żesz do­ry­so­wać twa­rzom za­bawne wąsy, zmie­nić wy­gląd po­staci, pod­ło­żyć głos z ulu­bio­nej kre­skówki. Wszystko to spo­wo­duje, że sy­tu­acja stre­sowa wy­woła u cie­bie uśmiech. Gdy na­stęp­nym ra­zem po­my­ślisz o tej sy­tu­acji, za­re­agu­jesz śmiechem.

Od­dy­chaj spokojnie

Re­laks to je­den z naj­po­pu­lar­niej­szych i naj­ła­twiej­szych spo­so­bów na roz­luź­nie­nie i wy­eli­mi­no­wa­nie stresu. Praca z od­de­chem po­zwala uspo­koić na­sze emo­cje, jest ide­al­nym spo­so­bem ko­or­dy­na­cji ca­łego ciała. Wy­star­czy sku­pić się na swoim od­de­chu i świa­do­mie pra­co­wać prze­poną. Można też do­dat­kowo wy­obra­żać so­bie ja­kieś miłe, spo­kojne miej­sce: las o po­ranku wy­peł­niony śpie­wem pta­ków, plażę o za­cho­dzie słońca lub wi­dok ma­je­sta­tycz­nych gór z ośnie­żo­nymi szczy­tami. Kiedy kon­cen­tru­jemy całą swoją uwagę na od­de­chu, au­to­ma­tycz­nie wcho­dzimy w stan re­laksu i od­prę­że­nia. Umysł stop­niowo wy­ci­sza się. Taki spo­sób me­dy­ta­cji prak­ty­ko­wany re­gu­lar­nie spo­wo­duje wzrost ener­gii i sił witalnych.

Ru­szaj po relaks

Ruch to naj­prost­szy spo­sób po­zby­cia się stresu, w do­datku bar­dzo po­trzebny na­szym mię­śniom i umy­słowi. Jest do­bry w każ­dej po­staci: jog­ging, gim­na­styka, ta­niec, pły­wa­nie. Ruch po­nadto po­maga za­cho­wać zgrabną syl­wetkę, mieć wię­cej ener­gii i wyż­szą od­por­ność na in­fek­cje. Ni­gdy nie jest za późno, by za­cząć ćwi­czyć. Trzeba tylko wy­brać dys­cy­plinę sportu i do­sto­so­wać ją do wła­snych moż­li­wo­ści i spraw­no­ści fi­zycz­nej. Bywa trudno. Naj­trud­niej wy­trwać w pierw­szym okre­sie (2–3 ty­go­dnie), kiedy ciało jesz­cze nie na­było od­po­wied­niej spraw­no­ści. Po­tem pój­dzie z górki. Naj­waż­niej­sze, by za­cząć i nie znie­chę­cić się. Ruch jest naj­wspa­nial­szym le­kar­stwem, zwłasz­cza wtedy, gdy jest regularny.

Wy­obraź so­bie, że...

Wi­zu­ali­za­cja to, mó­wiąc naj­pro­ściej, umie­jęt­ność two­rze­nia ob­ra­zów w gło­wie. Do­bra wi­zu­ali­za­cja po­trafi cał­ko­wi­cie zmie­nić nasz stan emo­cjo­nalny, bo ob­razy mają na nas bez­po­średni wpływ. Tech­niki wi­zu­ali­za­cyjne mają na celu przede wszyst­kim psy­chiczne od­cię­cie się od sy­tu­acji, która po­wo­duje stres. Cho­dzi o to, aby w ta­kim nie­przy­jem­nym mo­men­cie wy­obra­zić so­bie, że ktoś np. otula cię mięk­kim, cie­płym ko­cem albo trzyma przed tobą ogromną, twardą tar­czę chro­niącą przed złymi wpły­wami z ze­wnątrz lub za­myka cię w prze­zro­czy­stej bańce my­dla­nej, która sku­tecz­nie od­gra­dza cię od tego, co stre­su­jące. Można rów­nież wy­obra­zić so­bie sie­bie w ja­kimś ulu­bio­nym, spo­koj­nym miej­scu. W wy­obraźni mo­żesz zo­ba­czyć, usły­szeć i po­czuć to, co cię ota­cza – dźwięki, za­pa­chy, wi­doki. Mo­żesz wra­cać do tego miej­sca tak czę­sto, jak tylko chcesz – im czę­ściej bę­dziesz wy­obra­żał so­bie swoją oazę, tym ła­twiej i głę­biej bę­dziesz się re­lak­so­wał, a dzięki temu w pełni odpoczywał.

Mu­zyka także leczy

Re­lak­sa­cyjna mu­zyka, np. fil­mowa lub kla­syczna po­zwala na wy­ci­sze­nie emo­cji i spoj­rze­nie na nie z dy­stan­sem, daje uczu­cie ulgi i lek­ko­ści. Po­dob­nie działa tzw. aro­ma­te­ra­pia, czyli re­lak­sa­cja za­pa­chem. Wy­soka sku­tecz­ność tego typu te­ra­pii zwią­zana jest z fak­tem, iż zmysł po­wo­nie­nia ma ści­sły zwią­zek z tą czę­ścią na­szego mó­zgu, która od­po­wiada za emo­cje. Przy­datne są tu­taj za­pa­chowe świece, ka­dzi­dełka albo olejki ete­ryczne. Dzięki ta­kiemu re­lak­sowi mo­żesz prze­jąć kon­trolę nad stre­sem, sku­tecz­nie go zre­du­ko­wać, wy­ci­szyć nie­po­trzebne obawy i lęki.
An­ty­stre­sowo działa rów­nież kon­takt z na­turą. Idź na spa­cer, po­od­dy­chaj świe­żym po­wie­trzem, wsłu­chaj się w głosy przy­rody. W ten spo­sób po­pra­wisz so­bie na­strój, zre­du­ku­jesz złość i agre­sję. W chwi­lach stresu zrób coś, co spra­wia ci przy­jem­ność: wyjdź z psem, po­słu­chaj ulu­bio­nej mu­zyki, prze­czy­taj cie­kawą książkę lub ar­ty­kuł, przy­go­tuj so­bie od­prę­ża­jącą ką­piel – moż­li­wo­ści jest wiele. Warto rów­nież za­dbać o sen. To naj­więk­szy so­jusz­nik w walce ze stre­sem – zwięk­sza pro­duk­tyw­ność, pod­wyż­sza kon­cen­tra­cję, po­pra­wia na­strój, a do­dat­kowo wzmac­nia sys­tem odpornościowy.

Nie daj się!

Zbyt wiele rze­czy do zro­bie­nia, nad­miar obo­wiąz­ków i spraw do za­ła­twie­nia zwięk­sza po­ziom stresu. Dla­tego sta­wiaj so­bie re­ali­styczne cele, ustal, co chciał­byś osią­gnąć i w ja­kim cza­sie, spo­rządź kon­kretny plan dzia­ła­nia, ale bądź przy tym wy­ro­zu­miały dla sie­bie, znajdź czas za­równo na obo­wiązki, jak i na roz­rywkę. Spisz rze­czy, które mu­sisz za­ła­twić – za­sta­nów się, co trzeba zro­bić w pierw­szej ko­lej­no­ści, a co może jesz­cze za­cze­kać. I, co nie­mniej ważne, za­ak­cep­tuj fakt, że nie mo­żesz być we wszyst­kim naj­lep­szy. Bądź dla sie­bie wy­ro­zu­miały i świę­tuj na­wet te naj­mniej­sze sukcesy.

Nie od dziś wia­domo, że nad­miar stresu jest szko­dliwy, a jego prze­dłu­żone dzia­ła­nie może mieć dla nas ne­ga­tywne skutki. Dla­tego weź sprawy w swoje ręce i nie po­zwól, aby stres zdo­mi­no­wał twoje życie.

Reklama

Dodaj nową odpowiedź

Image CAPTCHA
Sklep

polecamy

Dzieje św. Jana Bosko w pigułce ‒ tak można opisać tę bardzo syntetyczną biografię...

24,90 zł

Bohaterowie tomiku ciągle się czegoś uczą. Czasami przypominają sobie, że mają serce,...

12,90 zł

"Życie według jutrzenki" jest już szesnastym tomikiem z serii „Krótkie opowiadania dla...

12,90 zł

Argumenty dla wierzących. Odpowiedzi dla poszukujących.

29,90 zł

Jak dobrze i mądrze budować relację z nastolatkami? Jak dojrzale rozmawiać z tymi,...

38,90 zł

Zbiór 133 ćwiczeń teatralnych, które w wielu sytuacjach mogą służyć także jako ćwiczenia...

10,90 zł

św. Jan Bosko

Antologia jest niewielkim wyborem tekstów z różnorakich publikacji, wystąpień,...

44,90 zł

Z typowej, niektórzy powiedzą banalnej, biografii Świętego Lodovico Gasparini (reżyseria...

4,99 zł

Ksiądz Bosko na polecenie papieża Piusa IX, spisał dzieje pierwszych 40 lat swego życia....

11,88 zł

„Wspomnienia Oratorium” św. Jana Bosko są jedną z najbardziej osobistych, być może...

25,00 zł

Napisano kiedyś, że mówienie o życiu księdza Bosko bez wspominania jego snów, to jak...

24 zł

Albumowe wydanie biografii św. Jana Bosko zawierające zdjęcia archiwalne Świętego. Po...

18,90 zł

książka

Książka z opowiadaniami świątecznymi powstała, aby towarzyszyć nam w najmilszym i...

24,90 zł

Mocne świadectwo Katarzyny ukazuje, jak łatwo człowiek może oderwać się od Boga, licząc...

23,00 zł

Opowiadania Bruno Ferrero w sposób obrazowy i czuły ukazują różne sytuacje, a ich...

13,90 zł

Rozważania drogi krzyżowej dla zabieganych, niecierpliwych i szukających pokoju serca

14,90 zł

32 rysunki do kolorowania, które przeprowadzają dziecko przez najważniejsze miejsca i...

5,90 zł

Bohaterowie tomiku ciągle się czegoś uczą. Czasami przypominają sobie, że mają serce,...

12,90 zł

opowiadania dla ducha

Opowiadania Bruno Ferrero w sposób obrazowy i czuły ukazują różne sytuacje, a ich...

13,90 zł

Ze śmiercią spotykamy się wszyscy i wszyscy ją przeżywamy, jednym razem łatwiej, innym...

10,90 zł

Bohaterowie tomiku ciągle się czegoś uczą. Czasami przypominają sobie, że mają serce,...

12,90 zł

Ta książeczka pragnie opowiedzieć najmłodszym o pięknie i znaczeniu Eucharystii....

12,20 zł

Książka z opowiadaniami świątecznymi powstała, aby towarzyszyć nam w najmilszym i...

24,90 zł

Kolejna pozycja z serii ilustrowanych książek autorstwa B. Ferrero, zawierająca małe...

13,90 zł

przypinki

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł