12/2014
Mag­da­lena Urlich

Rozważnie czy romantycznie?

Dodano: 24 czerwiec 2014 r.

Chce­cie bu­do­wać re­la­cję zgod­nie z Bo­żymi przy­ka­za­niami. Czy po­zo­staje wam tylko twarde stą­pa­nie po ziemi, a o tym, co ro­man­tyczne, trzeba zapomnieć?

Mi­łość to nie uczu­cie, to stan woli. Mi­łość to od­po­wie­dzial­ność. Mi­łość ma być czy­sta, trzeba uwa­żać, żeby nie zgrze­szyć. Je­śli wpad­niemy w taki spo­sób my­śle­nia, za­czniemy po­ru­szać się w wą­skim świe­cie na­ka­zów i za­ka­zów. Okaże się, że to, co ma słu­żyć na­szemu szczę­ściu, staje się cię­ża­rem. Tym­cza­sem dzięki wie­rze mo­żemy za­cho­wać zdrowy roz­są­dek, na­wet gdy się za­ko­chamy. A jed­no­cze­śnie mogą dojść do głosu pra­gnie­nia ukryte naj­głę­biej w na­szych sercach.

Wielki Ro­man­tyk

Bóg stwo­rzył nas z mi­ło­ści. Nie mu­siał, ale chciał po­dzie­lić się tym, że ko­cha. Dał nam wolną wolę po to, że­by­śmy mo­gli od­po­wie­dzieć Mu mi­ło­ścią, je­śli tego ze­chcemy. Stwo­rzył nas tak, że bez mi­ło­ści schniemy. Wy­star­czy po­pa­trzeć na dzieci. Po­zba­wione jej stają się apa­tyczne lub agre­sywne, ich roz­wój jest za­bu­rzony. Te, które mają jej dużo, rozkwitają.

Boża lo­gika to mi­łość. Jego przy­ka­za­nia mają nas do­pro­wa­dzić do tego, by­śmy umieli le­piej ko­chać. W stwo­rze­niu nas z mi­ło­ści i dla mi­ło­ści dał nam też sie­bie na­wza­jem, ko­bietę i męż­czy­znę. Wlał w na­sze serca ta­kie pra­gnie­nia, które po­mogą nam zre­ali­zo­wać jego plan, je­śli za nimi po­dą­żymy. Opi­suje je John El­dredge w książce „Dzi­kie serce. Tę­sk­noty mę­skiej du­szy” oraz ze swą żoną Stasi w książce „Urzekająca”.

Po­wiedz mi, czego pragniesz

We­dług Eldredge’a w sercu każ­dego męż­czy­zny tli się gwał­tow­ność, dzi­kość i pra­gnie­nie na­mięt­no­ści. Można żyć i nie do­pusz­czać do sie­bie tych pra­gnień, ale wtedy ja­kaś część w nas po­zo­staje mar­twa. Przy­glą­da­jąc się temu, co tak ważne dla mę­skiej du­szy, au­tor „Dzi­kiego serca” wy­mie­nia 3 po­trzeby męż­czy­zny. Pierw­sza: sto­czyć bi­twę, czyli za­an­ga­żo­wać się w walce o ja­kąś war­tość. Znaj­duje tu uj­ście agre­sywna część mę­skiego serca. Druga: prze­żyć przy­godę, czyli do­świad­czyć swo­jej siły, opa­no­wać coś dzi­kiego i nie­okieł­zna­nego, po­dą­żyć nie­znaną ścieżką. Trze­cia: ura­to­wać Piękną. Dla nie­mal wszyst­kich wiel­kich bo­ha­te­rów in­spi­ra­cją była ich uko­chana. Męż­czy­zna nie chce po pro­stu wal­czyć, chce wal­czyć dla uko­cha­nej kobiety.

Z mę­skimi pra­gnie­niami ko­re­spon­duje to, co wpi­sane w ko­biece serca. Zda­niem Johna i Stasi ko­bieta chce, by o nią wal­czono, chce uczest­ni­czyć w przy­go­dzie i wresz­cie chce, by ktoś od­krył jej piękno. Głę­boko w ko­bie­cym sercu ukryte jest pra­gnie­nie, by ktoś o nią za­wal­czył, by była upra­gniona, by ktoś się o nią sta­rał. Też chce prze­żyć przy­godę, je­śli nie sama, to u boku męż­czy­zny. Chce też uwie­rzyć, że ma w so­bie au­ten­tyczne piękno. Chce, by ktoś to w niej zo­ba­czył i za­chwy­cił się.

Zew przy­gody

Każdy i każda z nas może od­po­wie­dzieć so­bie sam na py­ta­nie, na ile pra­gnie­nia „Dzi­kiego serca” i „Urze­ka­ją­cej” są nam bli­skie. A je­śli są, to jak je re­ali­zu­jemy? Pro­po­zy­cja, jaką nam składa Bóg: mał­żeń­stwo jed­nej ko­biety z jed­nym męż­czy­zną, od­po­wie­dzial­ność za sie­bie i otwar­tość na dzieci może nam po­móc je zre­ali­zo­wać. Czeka nas walka z tym, co mówi świat lub z prze­ciw­no­ściami. Ale mamy przy so­bie uko­chaną osobę, z którą mo­żemy prze­żyć na­szą przy­godę, o którą mo­żemy wal­czyć / która o nas za­wal­czy, któ­rej piękno bę­dziemy od­kry­wać / która od­kryje na­sze piękno. Tylko od nas za­leży, czy bę­dziemy ugi­nać się pod cię­ża­rem za­ka­zów, czy ru­szymy na spo­tka­nie przygody.

Reklama

Dodaj nową odpowiedź

Image CAPTCHA
Sklep

polecamy

To kolejna książka z opowiadaniami Bruna Ferrero, która pomaga wejść w świat wiary...

12,20 zł

Masz wątpliwości co do swojego uczucia? Nie wiesz, czy to miłość, czy przelotne...

17,60 zł

Ta książeczka pragnie opowiedzieć najmłodszym o pięknie i znaczeniu Eucharystii....

12,20 zł

Mocne świadectwo Katarzyny ukazuje, jak łatwo człowiek może oderwać się od Boga, licząc...

23,00 zł

Antologia jest niewielkim wyborem tekstów z różnorakich publikacji, wystąpień,...

44,90 zł

Opowiadania Bruno Ferrero w sposób obrazowy i czuły ukazują różne sytuacje, a ich...

13,90 zł

św. Jan Bosko

Albumowe wydanie biografii św. Jana Bosko zawierające zdjęcia archiwalne Świętego. Po...

18,90 zł

Antologia jest niewielkim wyborem tekstów z różnorakich publikacji, wystąpień,...

44,90 zł

Z typowej, niektórzy powiedzą banalnej, biografii Świętego Lodovico Gasparini (reżyseria...

4,99 zł

„Wspomnienia Oratorium” św. Jana Bosko są jedną z najbardziej osobistych, być może...

25,00 zł

Kalendarz kieszonkowy składa się z dwóch części: terminarza oraz modlitewnika, w którym...

9,90 zł

Książka ta nie jest biografią Księdza Bosko, lecz zbiorem faktów i wyjątkowych dokumentów...

35,00 zł

książka

Z serii ilustrowanych książek zawierających małe opowieści oraz refleksje i sentencje....

13,90 zł

Książka z opowiadaniami świątecznymi powstała, aby towarzyszyć nam w najmilszym i...

24,90 zł

Ta książka jest biografią św. Jana Bosko: od urodzenia, przez trudne lata dojrzewania,...

29,90 zł

Kolejna pozycja z serii ilustrowanych książek autorstwa B. Ferrero, zawierająca małe...

13,90 zł

32 rysunki do kolorowania, które przeprowadzają dziecko przez najważniejsze miejsca i...

5,90 zł

Książeczka zawiera krótkie opowiadania dla ducha i kilka myśli - maleńkie pigułki...

13,90 zł

opowiadania dla ducha

Ta książka spokojnie idzie pod prąd, sugerując proste i dostępne dla wszystkich sposoby...

18,00 zł

Ze śmiercią spotykamy się wszyscy i wszyscy ją przeżywamy, jednym razem łatwiej, innym...

10,90 zł

Z serii ilustrowanych książek zawierających małe opowieści oraz refleksje i sentencje....

13,90 zł

Ta książeczka pragnie opowiedzieć najmłodszym o pięknie i znaczeniu Eucharystii....

12,20 zł

Bruno Ferrero próbuje dowieść, że chrześcijaństwo jest najprostszą droga do prawdy, a...

18,00 zł

Książka z opowiadaniami świątecznymi powstała, aby towarzyszyć nam w najmilszym i...

24,90 zł

przypinki

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł