12/2014
Mag­da­lena Urlich

Rozważnie czy romantycznie?

Dodano: 24 czerwiec 2014 r.

Chce­cie bu­do­wać re­la­cję zgod­nie z Bo­żymi przy­ka­za­niami. Czy po­zo­staje wam tylko twarde stą­pa­nie po ziemi, a o tym, co ro­man­tyczne, trzeba zapomnieć?

Mi­łość to nie uczu­cie, to stan woli. Mi­łość to od­po­wie­dzial­ność. Mi­łość ma być czy­sta, trzeba uwa­żać, żeby nie zgrze­szyć. Je­śli wpad­niemy w taki spo­sób my­śle­nia, za­czniemy po­ru­szać się w wą­skim świe­cie na­ka­zów i za­ka­zów. Okaże się, że to, co ma słu­żyć na­szemu szczę­ściu, staje się cię­ża­rem. Tym­cza­sem dzięki wie­rze mo­żemy za­cho­wać zdrowy roz­są­dek, na­wet gdy się za­ko­chamy. A jed­no­cze­śnie mogą dojść do głosu pra­gnie­nia ukryte naj­głę­biej w na­szych sercach.

Wielki Ro­man­tyk

Bóg stwo­rzył nas z mi­ło­ści. Nie mu­siał, ale chciał po­dzie­lić się tym, że ko­cha. Dał nam wolną wolę po to, że­by­śmy mo­gli od­po­wie­dzieć Mu mi­ło­ścią, je­śli tego ze­chcemy. Stwo­rzył nas tak, że bez mi­ło­ści schniemy. Wy­star­czy po­pa­trzeć na dzieci. Po­zba­wione jej stają się apa­tyczne lub agre­sywne, ich roz­wój jest za­bu­rzony. Te, które mają jej dużo, rozkwitają.

Boża lo­gika to mi­łość. Jego przy­ka­za­nia mają nas do­pro­wa­dzić do tego, by­śmy umieli le­piej ko­chać. W stwo­rze­niu nas z mi­ło­ści i dla mi­ło­ści dał nam też sie­bie na­wza­jem, ko­bietę i męż­czy­znę. Wlał w na­sze serca ta­kie pra­gnie­nia, które po­mogą nam zre­ali­zo­wać jego plan, je­śli za nimi po­dą­żymy. Opi­suje je John El­dredge w książce „Dzi­kie serce. Tę­sk­noty mę­skiej du­szy” oraz ze swą żoną Stasi w książce „Urzekająca”.

Po­wiedz mi, czego pragniesz

We­dług Eldredge’a w sercu każ­dego męż­czy­zny tli się gwał­tow­ność, dzi­kość i pra­gnie­nie na­mięt­no­ści. Można żyć i nie do­pusz­czać do sie­bie tych pra­gnień, ale wtedy ja­kaś część w nas po­zo­staje mar­twa. Przy­glą­da­jąc się temu, co tak ważne dla mę­skiej du­szy, au­tor „Dzi­kiego serca” wy­mie­nia 3 po­trzeby męż­czy­zny. Pierw­sza: sto­czyć bi­twę, czyli za­an­ga­żo­wać się w walce o ja­kąś war­tość. Znaj­duje tu uj­ście agre­sywna część mę­skiego serca. Druga: prze­żyć przy­godę, czyli do­świad­czyć swo­jej siły, opa­no­wać coś dzi­kiego i nie­okieł­zna­nego, po­dą­żyć nie­znaną ścieżką. Trze­cia: ura­to­wać Piękną. Dla nie­mal wszyst­kich wiel­kich bo­ha­te­rów in­spi­ra­cją była ich uko­chana. Męż­czy­zna nie chce po pro­stu wal­czyć, chce wal­czyć dla uko­cha­nej kobiety.

Z mę­skimi pra­gnie­niami ko­re­spon­duje to, co wpi­sane w ko­biece serca. Zda­niem Johna i Stasi ko­bieta chce, by o nią wal­czono, chce uczest­ni­czyć w przy­go­dzie i wresz­cie chce, by ktoś od­krył jej piękno. Głę­boko w ko­bie­cym sercu ukryte jest pra­gnie­nie, by ktoś o nią za­wal­czył, by była upra­gniona, by ktoś się o nią sta­rał. Też chce prze­żyć przy­godę, je­śli nie sama, to u boku męż­czy­zny. Chce też uwie­rzyć, że ma w so­bie au­ten­tyczne piękno. Chce, by ktoś to w niej zo­ba­czył i za­chwy­cił się.

Zew przy­gody

Każdy i każda z nas może od­po­wie­dzieć so­bie sam na py­ta­nie, na ile pra­gnie­nia „Dzi­kiego serca” i „Urze­ka­ją­cej” są nam bli­skie. A je­śli są, to jak je re­ali­zu­jemy? Pro­po­zy­cja, jaką nam składa Bóg: mał­żeń­stwo jed­nej ko­biety z jed­nym męż­czy­zną, od­po­wie­dzial­ność za sie­bie i otwar­tość na dzieci może nam po­móc je zre­ali­zo­wać. Czeka nas walka z tym, co mówi świat lub z prze­ciw­no­ściami. Ale mamy przy so­bie uko­chaną osobę, z którą mo­żemy prze­żyć na­szą przy­godę, o którą mo­żemy wal­czyć / która o nas za­wal­czy, któ­rej piękno bę­dziemy od­kry­wać / która od­kryje na­sze piękno. Tylko od nas za­leży, czy bę­dziemy ugi­nać się pod cię­ża­rem za­ka­zów, czy ru­szymy na spo­tka­nie przygody.

Reklama

Dodaj nową odpowiedź

Image CAPTCHA
Sklep

Polecamy

365 krótkich opowiadań, historii i złotych myśli, które dotychczas były porozrzucane po...

38,00 zł

Ta książeczka pragnie opowiedzieć najmłodszym o pięknie i znaczeniu Eucharystii....

12,20 zł

"Życie według jutrzenki" jest już szesnastym tomikiem z serii „Krótkie opowiadania dla...

12,90 zł

Książka z opowiadaniami świątecznymi powstała, aby towarzyszyć nam w najmilszym i...

24,90 zł

To kolejna książka z opowiadaniami Bruna Ferrero, która pomaga wejść w świat wiary...

12,20 zł

Zbiór 133 ćwiczeń teatralnych, które w wielu sytuacjach mogą służyć także jako ćwiczenia...

10,90 zł

św. Jan Bosko

„Wspomnienia Oratorium” św. Jana Bosko są jedną z najbardziej osobistych, być może...

25,00 zł

Biografia św. Jana Bosko, ukazująca postać wielkiego wychowawcy i pedagoga jako...

10,88 zł

Ksiądz Bosko na polecenie papieża Piusa IX, spisał dzieje pierwszych 40 lat swego życia....

11,88 zł

Albumowe wydanie biografii św. Jana Bosko zawierające zdjęcia archiwalne Świętego. Po...

18,90 zł

Z typowej, niektórzy powiedzą banalnej, biografii Świętego Lodovico Gasparini (reżyseria...

4,99 zł

Antologia jest niewielkim wyborem tekstów z różnorakich publikacji, wystąpień,...

44,90 zł

książka

Masz wątpliwości co do swojego uczucia? Nie wiesz, czy to miłość, czy przelotne...

17,60 zł

Z serii ilustrowanych książek zawierających małe opowieści oraz refleksje i sentencje....

13,90 zł

Książka z opowiadaniami świątecznymi powstała, aby towarzyszyć nam w najmilszym i...

24,90 zł

Książeczka zawiera krótkie opowiadania dla ducha i kilka myśli - maleńkie pigułki...

13,90 zł

Biografia św. Dominika Savio

14,40 zł

Zbiór 133 ćwiczeń teatralnych, które w wielu sytuacjach mogą służyć także jako ćwiczenia...

10,90 zł

opowiadania dla ducha

W tej książce czytelnik znajdzie 365 krótkich opowiadań. Jedna taka historia na dzień to...

39,90 zł

Kolejna pozycja z serii ilustrowanych książek autorstwa B. Ferrero, zawierająca małe...

13,90 zł

"Życie według jutrzenki" jest już szesnastym tomikiem z serii „Krótkie opowiadania dla...

12,90 zł

To kolejna książka z opowiadaniami Bruna Ferrero, która pomaga wejść w świat wiary...

12,20 zł

Ze śmiercią spotykamy się wszyscy i wszyscy ją przeżywamy, jednym razem łatwiej, innym...

10,90 zł

Książka jest zbiorem opowiadań na poszczególne dni adwentu i w ten sposób przygotowuje do...

34,40 zł

Nikodem - ciuchy dla wiary

Koszulka inspirowana uzdrowieniem niewidomych pod Jerychem. Jezus dotknął ich oczu, a...

59,00 zł

Skarpety kościołowe to idealna propozycja dla eleganckich Panów uczęszczających na...

15,00 zł

Koło rybackie to projekt inspirowany słowami Ewangelii wg. św. Mateusza. Chrystus...

55 zł

Pochwalony - torba. Szara, elegancka, duża i pakowna torba. Kolejny produkt z serii...

39,00

Nasz fartuch to absolutny "must have" w kuchni każdej porządnej i nieporządnej pani domu...

65,00 zł

Elegancka saszetka na denary, talenty, srebrniki i kosztowności. Idealna do noszenia na...

49,00 zł