2/2013
Ka­ro­lina Polak

Mali bohaterowie

Dodano: 29 styczeń 2013 r.

Od­waga to słowo czę­sto ro­zu­miane opacz­nie, my­lone z bra­wurą, sza­leń­stwem, prze­sa­dzoną pew­no­ścią sie­bie, nad­mierną śmia­ło­ścią lub zwy­kłym bra­kiem roz­sądku. Gdy my­ślimy „od­waga”, przy­cho­dzi nam za­zwy­czaj na myśl ktoś w ro­dzaju Su­per­mana. Prze­ciętne wy­obra­że­nie o czło­wieku od­waż­nym od­zwier­cie­dla ro­słego męż­czy­znę, naj­le­piej żoł­nie­rza, tzw. „twar­dziela”, który ni­gdy nie pła­cze i ni­czego się nie boi.

Czy czło­wiek od­ważny to na pewno osoba, któ­rej obcy jest strach i wstyd? Tylko w sy­tu­acji rze­czy­wi­stego, bez­po­śred­niego za­gro­że­nia we­ry­fi­kuje się na­sza od­waga. Czę­sto od­ważną oka­zuje się być osoba, któ­rej ni­gdy wcze­śniej o to nie po­dej­rze­wa­li­śmy. W me­diach sły­szy się co ja­kiś czas opo­wie­ści o „ma­łych bo­ha­te­rach” i nic dziw­nego, po­nie­waż czę­sto do­ro­śli mo­gliby uczyć się od nich od­wagi, opa­no­wa­nia i umie­jęt­no­ści za­cho­wa­nia zim­nej krwi w sy­tu­acji zagrożenia.

Przed sied­mioma laty dzie­się­cio­let­nia dziew­czynka ura­to­wała życie około stu oso­bom. Po­cho­dząca z An­glii Tilly prze­by­wała wtedy ra­zem ze swo­imi ro­dzi­cami i młod­szą sio­strą na wy­spie Phu­ket w Taj­lan­dii. W cza­sie za­bawy na plaży za­uwa­żyła, że woda za­cho­wuje się dziw­nie, za­czy­nają two­rzyć się bą­belki, fale co­fają się bar­dziej gwał­tow­nie niż zwy­kle. Dzie­się­cio­latka w porę przy­po­mniała so­bie lek­cję geo­gra­fii, na któ­rej na­uczy­ciel mó­wił, jak można roz­po­znać nad­cho­dzące tsu­nami. Wie­działa, że od tego mo­mentu jest jesz­cze dzie­sięć mi­nut do chwili ude­rze­nia po­tęż­nej fali. Dzięki ob­ser­wa­cji Tilly i roz­sąd­kowi do­ro­słych, któ­rzy nie zlek­ce­wa­żyli zda­nia dzie­się­cio­latki, ewa­ku­owani zo­stali wszy­scy pla­żo­wi­cze i miesz­ka­jący w po­bli­skim ho­telu. Ura­to­wa­nych zo­stało około stu osób. Dziew­czynka jest od tego czasu na­zy­wana „anio­łem z plaży”.

Gdyby za­dano nam py­ta­nie, czy w ra­zie po­trzeby udzie­li­li­by­śmy pierw­szej po­mocy, za­pewne wielu z nas ze stra­chu przed od­po­wie­dzial­no­ścią od­po­wie­dzia­łoby ne­ga­tyw­nie, jed­no­cze­śnie jed­nak na­dal uwa­ża­liby się za lu­dzi odważnych.

Po­nad­prze­cięt­nym opa­no­wa­niem i umie­jęt­no­ścią za­cho­wa­nia zim­nej krwi oka­zała się czwórka dzieci z Bie­chowa: Da­ria, Diana, Szy­mon i Da­mian (naj­młod­sze z dzieci miało 9 lat, naj­star­sze 13). Udzie­lili nie­zbęd­nej po­mocy przed­me­dycz­nej ciężko ran­nemu mo­to­ro­we­rzy­ście. Wra­cali sami do domu na ro­we­rach i w pew­nym mo­men­cie spo­strze­gli na swo­jej dro­dze ran­nego i unie­ru­cho­mio­nego przy­gnia­ta­ją­cym go po­jaz­dem mo­to­ro­we­rzy­stę. Dzieci zro­biły wszystko, co było w ich mocy, aby ura­to­wać po­szko­do­wa­nego. Na szczę­ście ak­cja ra­tun­kowa za­koń­czyła się po­myśl­nie. Naj­pierw usu­nęli mo­to­ro­wer, ran­nego uło­żyli w po­zy­cji bocz­nej bez­piecz­nej. Bez chwili zwłoki we­zwali po­go­to­wie, a do­dat­kowo – aby uspraw­nić ka­retce do­tar­cie – chłopcy wy­je­chali na skrzy­żo­wa­nie i wska­zali nad­cią­ga­ją­cej po­mocy drogę. Mo­to­ro­we­rzy­sta wy­szedł z wy­padku bez szwanku tylko dzięki od­wa­dze i do­brej or­ga­ni­za­cji czwórki ma­łych bohaterów.

Tilly i dzieci z Bie­chowa to nie je­dyni mali bo­ha­te­ro­wie, któ­rym wielu do­ro­słych może za­wdzię­czać życie. Śp. Bra­jan Bar­tło­miej Chle­bow­ski zgi­nął w po­ża­rze łódzkiej ka­mie­nicy, ma­jąc za­le­d­wie sześć lat. Dzięki bo­ha­ter­skiej od­wa­dze chłopca ura­to­wano z po­żaru kil­ku­dzie­się­ciu miesz­kań­ców ka­mie­nicy. Te­le­fon na 112, który wy­ko­nał wła­śnie sze­ścio­letni chło­piec, umoż­li­wił straży po­żar­nej szyb­kie do­tar­cie na miej­sce zda­rze­nia. Sa­mego Bra­jana nie udało się ura­to­wać. Zgi­nął za­truty tlen­kiem wę­gla. Zo­stał przez ówcze­snego pre­zy­denta Pol­ski od­zna­czony po­śmiert­nym me­da­lem za Ofiar­ność i Odwagę.

Reklama

Dodaj nową odpowiedź

Image CAPTCHA
Sklep

Polecamy

365 krótkich opowiadań, historii i złotych myśli, które dotychczas były porozrzucane po...

38,00 zł

W tej książce czytelnik znajdzie 365 krótkich opowiadań. Jedna taka historia na dzień to...

39,90 zł

Mocne świadectwo Katarzyny ukazuje, jak łatwo człowiek może oderwać się od Boga, licząc...

23,00 zł

Po rocznej przerwie powraca w nowej szacie graficznej i w nowym układzie kieszonkowy...

5,00 zł

32 rysunki do kolorowania, które przeprowadzają dziecko przez najważniejsze miejsca i...

5,90 zł

Kolorowanka o Eucharystii, która wyjaśnia Mszę Świętą, odwołując się do codziennego życia...

9,90 zł

św. Jan Bosko

Z typowej, niektórzy powiedzą banalnej, biografii Świętego Lodovico Gasparini (reżyseria...

4,99 zł

Nowe, przeredagowane wydanie książki "Spełniony sen" w twardej oprawie.

21,80 zł

Książka ta nie jest biografią Księdza Bosko, lecz zbiorem faktów i wyjątkowych dokumentów...

35,00 zł

„Wspomnienia Oratorium” św. Jana Bosko są jedną z najbardziej osobistych, być może...

25,00 zł

Napisano kiedyś, że mówienie o życiu księdza Bosko bez wspominania jego snów, to jak...

24 zł

Dynamiczny, nie pozbawiony humoru film w sposób skrótowy prezentuje działalność i...

29,82 zł

książka

W tej książce czytelnik znajdzie 365 krótkich opowiadań. Jedna taka historia na dzień to...

39,90 zł

Kolorowanka o Eucharystii, która wyjaśnia Mszę Świętą, odwołując się do codziennego życia...

9,90 zł

Powieść dla wszystkich tych, którzy nie stracili jeszcze wiary w uzdrawiającą moc miłości...

7,00 zł

32 rysunki do kolorowania, które przeprowadzają dziecko przez najważniejsze miejsca i...

5,90 zł

Książeczka zawiera krótkie opowiadania dla ducha i kilka myśli - maleńkie pigułki...

11,80 zł

Pouczająca i inspirująca antologia. William J. Bennett zebrał setki historii, które...

45,00 zł

opowiadania dla ducha

Książeczka zawiera krótkie opowiadania dla ducha i kilka myśli - maleńkie pigułki...

11,80 zł

Opowieści Bruno Ferrero w serii ilustrowanych książek skłaniających do refleksji. Jest to...

11,80 zł

Kolejna pozycja z serii ilustrowanych książek autorstwa B. Ferrero, zawierająca małe...

11,80 zł

365 krótkich opowiadań, historii i złotych myśli, które dotychczas były porozrzucane po...

38,00 zł

Bruno Ferrero próbuje dowieść, że chrześcijaństwo jest najprostszą droga do prawdy, a...

18,00 zł

Książeczka ta zawiera małę historyjki i klka myśli, maleńkich pigułek mądrości duchowej....

11,20 zł

Nikodem - ciuchy dla wiary

Mojżesz koszulka męska. Projekt inspirowany fragmentem Księgi Wyjścia. "Mojżesz wyciągnął...

55 zł

Koło rybackie - torba. Projekt inspirowany słowami Ewangelii wg. św. Mateusza. Chrystus...

25 zł

Pochwalony - torba. Szara, elegancka, duża i pakowna torba. Kolejny produkt z serii...

39,00

Projekt powstały w Roku Miłosierdzia. Motywem przewodnim jest Psalm 145, 9. Pan jest...

59,00 zł

Skarpety kościołowe to idealna propozycja dla eleganckich Panów uczęszczających na...

15,00 zł

Koło rybackie to projekt inspirowany słowami Ewangelii wg. św. Mateusza. Chrystus...

55 zł