22/2013
Karolina Polak

Ma­gia w świe­cie ba­jek, czyli ma­gia w ład­nym opakowaniu

Dodano: 11 grudzień 2013 r.

Wam­pi­rzyca za­miast księż­niczki. Amu­let mocy w miej­sce ko­rony. Czerń za­miast różu. Ma­gia w cen­trum za­in­te­re­so­wa­nia, bez miej­sca dla spra­wie­dli­wo­ści i walki ze złem. Mroczne, płyt­kie, ogłu­pia­jące i do bólu współ­cze­sne – wła­śnie ta­kie bajki po­do­bają się te­raz naj­bar­dziej. Jak do tego doszło?

Choć sam pro­blem wąt­ków ma­gicz­nych w baj­kach prze­zna­czo­nych dla dzieci nie jest ni­czym no­wym, to jed­nak ni­gdy wcze­śniej nie były one tak bar­dzo po­pu­larne jak teraz.

Bajki w swoim pier­wot­nym za­my­śle to ta­kie hi­sto­rie (ad­re­so­wane głów­nie dla dzieci), które prze­ka­zują za po­mocą pro­stej tre­ści ja­kąś ważną myśl – tak zwany mo­rał. Tak przy­naj­mniej było kiedyś.
Kie­dyś bajki wy­cho­wy­wały i prze­ka­zy­wały wzorce oso­bo­wo­ściowe, wzorce za­cho­wań. Bajki uczyły wraż­li­wo­ści. Były wzru­sza­jące i piękne. Pra­wie każda dziew­czynka w przed­szkolu ma­rzyła o tym, żeby być księż­niczką, żeby miesz­kać w pięk­nym pa­łacu jak baj­kowe bo­ha­terki. Każda z tych księż­ni­czek była nie tylko piękna ze­wnętrz­nie, ale rów­nież szla­chetna, do­bra i sprawiedliwa.

Chłopcy chcieli być wa­lecz­nymi ry­ce­rzami i musz­kie­te­rami. Za­pro­wa­dzać na świe­cie spra­wie­dli­wość i wal­czyć w obro­nie innych.

Czar­no­księż­nicy, cza­row­nice i wszyst­kie moce ma­giczne były w ta­kich baj­kach tym, czego na­le­żało się bać i wy­strze­gać. Były one prze­ciw­wagą dla do­bra. To wła­śnie z nimi wal­czyli ry­ce­rze, wo­jow­nicy i księż­niczki. To wła­śnie one sta­no­wiły nie­bez­pie­czeń­stwo dla spo­koju i spra­wie­dli­wo­ści. Dziś są głów­nymi bo­ha­ter­kami i idol­kami dzieci. Nie bez przy­czyny w baj­kach to­czy się zwy­kle walka do­bra ze złem. Na końcu za­wsze zwy­cięża do­bro. Przy­naj­mniej kie­dyś tak wła­śnie było.

Obec­nie ta­kie my­śle­nie o baj­kach to prze­ży­tek. Bajka ma się po­do­bać i to wy­star­czy. Jest pro­duk­tem mar­ke­tin­go­wym, który ma zy­skać po­pu­lar­ność i do­brze się sprze­dać. We współ­cze­snych baj­kach gra­nica do­bra i zła zo­stała zu­peł­nie za­tarta. Bajki ma­in­stre­amowe, te naj­bar­dziej me­dialne i naj­po­pu­lar­niej­sze nie prze­ka­zują żad­nych pod­nio­słych idei, ani żad­nych szla­chet­nych war­to­ści. Prze­cież to ta­kie nie­ży­ciowe i ta­kie nie­po­trzebne. Współ­cze­sne bajki zdo­by­wają swoją glo­balną po­pu­lar­ność tylko i wy­łącz­nie dzięki świet­nemu mar­ke­tin­gowi i re­kla­mom, a nie z po­wodu cie­ka­wej fa­buły czy war­to­ścio­wej treści.

Bajki za­wsze były i pew­nie za­wsze będą bar­dzo ważne dla zdro­wego i pra­wi­dło­wego roz­woju dzieci. To wła­śnie one uczą wraż­li­wo­ści i wy­kształ­cają po­czu­cie piękna. Bo­ha­te­ro­wie baj­kowi to dla dzieci praw­dziwi mo­dele spo­sobu by­cia i ży­cia w ogóle. Dzieci ich ob­ser­wują, po­dzi­wiają i sta­rają się na­śla­do­wać, czę­sto w spo­sób nie­uświa­do­miony. Skoro jed­nak bajki uczą dzieci wraż­li­wo­ści i wy­kształ­cają wzo­rzec piękna, to po­myślmy, jacy lu­dzie wy­ro­sną z po­ko­le­nia, któ­rego ido­lami są wam­piry, cza­ro­dzieje i wil­ko­łaki. Czy aby na pewno miej­sce Kop­ciuszka lub Rosz­punki mogą za­jąć wam­pi­rzyce z Mon­ster Hi, cza­ro­dziejki z Witch lub Harry Potter?

Jesz­cze kilka lat temu dziew­czynki w wieku szkol­nym, po­cząt­ku­jące na­sto­latki uwiel­biały ser­duszka, kwiatki, mo­tyle – wszystko co ró­żowe i „słod­kie”. Obec­nie stan­dardy piękna bar­dzo się zmie­niły (gów­nie za przy­czyną no­wych tren­dów wpro­wa­dzo­nych w baj­kach). Ser­duszka i kwiatki nie są już ani tro­chę „cool”. Le­piej wy­glą­dają tru­pie czaszki i pisz­czele na czar­nym tle, wam­pi­rzyce z fio­le­to­wymi wło­sami i czarno-biała szachownica.

Reklama

Dodaj nową odpowiedź

Image CAPTCHA
Sklep

polecamy

Zbiór 133 ćwiczeń teatralnych, które w wielu sytuacjach mogą służyć także jako ćwiczenia...

10,90 zł

Ze śmiercią spotykamy się wszyscy i wszyscy ją przeżywamy, jednym razem łatwiej, innym...

10,90 zł

Ta książka jest biografią św. Jana Bosko: od urodzenia, przez trudne lata dojrzewania,...

29,90 zł

W tej książce czytelnik znajdzie 365 krótkich opowiadań. Jedna taka historia na dzień to...

39,90 zł

"Życie według jutrzenki" jest już szesnastym tomikiem z serii „Krótkie opowiadania dla...

12,90 zł

Argumenty dla wierzących. Odpowiedzi dla poszukujących.

29,90 zł

św. Jan Bosko

Antologia jest niewielkim wyborem tekstów z różnorakich publikacji, wystąpień,...

44,90 zł

Kalendarz kieszonkowy składa się z dwóch części: terminarza oraz modlitewnika, w którym...

9,90 zł

Napisano kiedyś, że mówienie o życiu księdza Bosko bez wspominania jego snów, to jak...

24 zł

Dzieje św. Jana Bosko w pigułce ‒ tak można opisać tę bardzo syntetyczną biografię...

24,90 zł

„Wspomnienia Oratorium” św. Jana Bosko są jedną z najbardziej osobistych, być może...

25,00 zł

Albumowe wydanie biografii św. Jana Bosko zawierające zdjęcia archiwalne Świętego. Po...

18,90 zł

książka

Ze śmiercią spotykamy się wszyscy i wszyscy ją przeżywamy, jednym razem łatwiej, innym...

10,90 zł

Kolejna pozycja z serii ilustrowanych książek autorstwa B. Ferrero, zawierająca małe...

13,90 zł

32 rysunki do kolorowania, które przeprowadzają dziecko przez najważniejsze miejsca i...

5,90 zł

Książka z opowiadaniami świątecznymi powstała, aby towarzyszyć nam w najmilszym i...

24,90 zł

Zbiór 133 ćwiczeń teatralnych, które w wielu sytuacjach mogą służyć także jako ćwiczenia...

10,90 zł

Antologia jest niewielkim wyborem tekstów z różnorakich publikacji, wystąpień,...

44,90 zł

opowiadania dla ducha

Książeczka zawiera krótkie opowiadania dla ducha i kilka myśli - maleńkie pigułki...

13,90 zł

Ta książeczka pragnie opowiedzieć najmłodszym o pięknie i znaczeniu Eucharystii....

12,20 zł

Książka z opowiadaniami świątecznymi powstała, aby towarzyszyć nam w najmilszym i...

24,90 zł

365 krótkich opowiadań, historii i złotych myśli, które dotychczas były porozrzucane po...

38,00 zł

Bohaterowie tomiku ciągle się czegoś uczą. Czasami przypominają sobie, że mają serce,...

12,90 zł

W tej książce czytelnik znajdzie 365 krótkich opowiadań. Jedna taka historia na dzień to...

39,90 zł

przypinki

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł