22/2013
Karolina Polak

Ma­gia w świe­cie ba­jek, czyli ma­gia w ład­nym opakowaniu

Dodano: 11 grudzień 2013 r.

Wam­pi­rzyca za­miast księż­niczki. Amu­let mocy w miej­sce ko­rony. Czerń za­miast różu. Ma­gia w cen­trum za­in­te­re­so­wa­nia, bez miej­sca dla spra­wie­dli­wo­ści i walki ze złem. Mroczne, płyt­kie, ogłu­pia­jące i do bólu współ­cze­sne – wła­śnie ta­kie bajki po­do­bają się te­raz naj­bar­dziej. Jak do tego doszło?

Choć sam pro­blem wąt­ków ma­gicz­nych w baj­kach prze­zna­czo­nych dla dzieci nie jest ni­czym no­wym, to jed­nak ni­gdy wcze­śniej nie były one tak bar­dzo po­pu­larne jak teraz.

Bajki w swoim pier­wot­nym za­my­śle to ta­kie hi­sto­rie (ad­re­so­wane głów­nie dla dzieci), które prze­ka­zują za po­mocą pro­stej tre­ści ja­kąś ważną myśl – tak zwany mo­rał. Tak przy­naj­mniej było kiedyś.
Kie­dyś bajki wy­cho­wy­wały i prze­ka­zy­wały wzorce oso­bo­wo­ściowe, wzorce za­cho­wań. Bajki uczyły wraż­li­wo­ści. Były wzru­sza­jące i piękne. Pra­wie każda dziew­czynka w przed­szkolu ma­rzyła o tym, żeby być księż­niczką, żeby miesz­kać w pięk­nym pa­łacu jak baj­kowe bo­ha­terki. Każda z tych księż­ni­czek była nie tylko piękna ze­wnętrz­nie, ale rów­nież szla­chetna, do­bra i sprawiedliwa.

Chłopcy chcieli być wa­lecz­nymi ry­ce­rzami i musz­kie­te­rami. Za­pro­wa­dzać na świe­cie spra­wie­dli­wość i wal­czyć w obro­nie innych.

Czar­no­księż­nicy, cza­row­nice i wszyst­kie moce ma­giczne były w ta­kich baj­kach tym, czego na­le­żało się bać i wy­strze­gać. Były one prze­ciw­wagą dla do­bra. To wła­śnie z nimi wal­czyli ry­ce­rze, wo­jow­nicy i księż­niczki. To wła­śnie one sta­no­wiły nie­bez­pie­czeń­stwo dla spo­koju i spra­wie­dli­wo­ści. Dziś są głów­nymi bo­ha­ter­kami i idol­kami dzieci. Nie bez przy­czyny w baj­kach to­czy się zwy­kle walka do­bra ze złem. Na końcu za­wsze zwy­cięża do­bro. Przy­naj­mniej kie­dyś tak wła­śnie było.

Obec­nie ta­kie my­śle­nie o baj­kach to prze­ży­tek. Bajka ma się po­do­bać i to wy­star­czy. Jest pro­duk­tem mar­ke­tin­go­wym, który ma zy­skać po­pu­lar­ność i do­brze się sprze­dać. We współ­cze­snych baj­kach gra­nica do­bra i zła zo­stała zu­peł­nie za­tarta. Bajki ma­in­stre­amowe, te naj­bar­dziej me­dialne i naj­po­pu­lar­niej­sze nie prze­ka­zują żad­nych pod­nio­słych idei, ani żad­nych szla­chet­nych war­to­ści. Prze­cież to ta­kie nie­ży­ciowe i ta­kie nie­po­trzebne. Współ­cze­sne bajki zdo­by­wają swoją glo­balną po­pu­lar­ność tylko i wy­łącz­nie dzięki świet­nemu mar­ke­tin­gowi i re­kla­mom, a nie z po­wodu cie­ka­wej fa­buły czy war­to­ścio­wej treści.

Bajki za­wsze były i pew­nie za­wsze będą bar­dzo ważne dla zdro­wego i pra­wi­dło­wego roz­woju dzieci. To wła­śnie one uczą wraż­li­wo­ści i wy­kształ­cają po­czu­cie piękna. Bo­ha­te­ro­wie baj­kowi to dla dzieci praw­dziwi mo­dele spo­sobu by­cia i ży­cia w ogóle. Dzieci ich ob­ser­wują, po­dzi­wiają i sta­rają się na­śla­do­wać, czę­sto w spo­sób nie­uświa­do­miony. Skoro jed­nak bajki uczą dzieci wraż­li­wo­ści i wy­kształ­cają wzo­rzec piękna, to po­myślmy, jacy lu­dzie wy­ro­sną z po­ko­le­nia, któ­rego ido­lami są wam­piry, cza­ro­dzieje i wil­ko­łaki. Czy aby na pewno miej­sce Kop­ciuszka lub Rosz­punki mogą za­jąć wam­pi­rzyce z Mon­ster Hi, cza­ro­dziejki z Witch lub Harry Potter?

Jesz­cze kilka lat temu dziew­czynki w wieku szkol­nym, po­cząt­ku­jące na­sto­latki uwiel­biały ser­duszka, kwiatki, mo­tyle – wszystko co ró­żowe i „słod­kie”. Obec­nie stan­dardy piękna bar­dzo się zmie­niły (gów­nie za przy­czyną no­wych tren­dów wpro­wa­dzo­nych w baj­kach). Ser­duszka i kwiatki nie są już ani tro­chę „cool”. Le­piej wy­glą­dają tru­pie czaszki i pisz­czele na czar­nym tle, wam­pi­rzyce z fio­le­to­wymi wło­sami i czarno-biała szachownica.

Reklama

Dodaj nową odpowiedź

Image CAPTCHA
Sklep

polecamy

Jak dobrze i mądrze budować relację z nastolatkami? Jak dojrzale rozmawiać z tymi,...

38,90 zł

Bohaterowie tomiku ciągle się czegoś uczą. Czasami przypominają sobie, że mają serce,...

12,90 zł

365 krótkich opowiadań, historii i złotych myśli, które dotychczas były porozrzucane po...

38,00 zł

Dzieje św. Jana Bosko w pigułce ‒ tak można opisać tę bardzo syntetyczną biografię...

24,90 zł

Masz wątpliwości co do swojego uczucia? Nie wiesz, czy to miłość, czy przelotne...

17,60 zł

"Życie według jutrzenki" jest już szesnastym tomikiem z serii „Krótkie opowiadania dla...

12,90 zł

św. Jan Bosko

Dzieje św. Jana Bosko w pigułce ‒ tak można opisać tę bardzo syntetyczną biografię...

24,90 zł

Ksiądz Bosko na polecenie papieża Piusa IX, spisał dzieje pierwszych 40 lat swego życia....

11,88 zł

Ta mała antologia powstała z pragnienia docenienia jego nauczania o codziennej modlitwie...

15,90 zł

Ta książka jest biografią św. Jana Bosko: od urodzenia, przez trudne lata dojrzewania,...

29,90 zł

Z typowej, niektórzy powiedzą banalnej, biografii Świętego Lodovico Gasparini (reżyseria...

4,99 zł

Albumowe wydanie biografii św. Jana Bosko zawierające zdjęcia archiwalne Świętego. Po...

18,90 zł

książka

Rozważania drogi krzyżowej dla zabieganych, niecierpliwych i szukających pokoju serca

14,90 zł

Zbiór 133 ćwiczeń teatralnych, które w wielu sytuacjach mogą służyć także jako ćwiczenia...

10,90 zł

Jak dobrze i mądrze budować relację z nastolatkami? Jak dojrzale rozmawiać z tymi,...

38,90 zł

Książeczka zawiera krótkie opowiadania dla ducha i kilka myśli - maleńkie pigułki...

13,90 zł

Ta książka spokojnie idzie pod prąd, sugerując proste i dostępne dla wszystkich sposoby...

18,00 zł

"Życie według jutrzenki" jest już szesnastym tomikiem z serii „Krótkie opowiadania dla...

12,90 zł

opowiadania dla ducha

To kolejna książka z opowiadaniami Bruna Ferrero, która pomaga wejść w świat wiary...

12,20 zł

Bohaterowie tomiku ciągle się czegoś uczą. Czasami przypominają sobie, że mają serce,...

12,90 zł

Opowiadania Bruno Ferrero w sposób obrazowy i czuły ukazują różne sytuacje, a ich...

13,90 zł

Ze śmiercią spotykamy się wszyscy i wszyscy ją przeżywamy, jednym razem łatwiej, innym...

10,90 zł

W tej książce czytelnik znajdzie 365 krótkich opowiadań. Jedna taka historia na dzień to...

39,90 zł

Książeczka zawiera krótkie opowiadania dla ducha i kilka myśli - maleńkie pigułki...

13,90 zł

przypinki

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł