nr 7/2014
KU

Herezja aktywizmu

Dodano: 25 czerwiec 2014 r.

Po­ku­tuje prze­sąd, że Ko­ściół wy­maga od nas cią­głego wy­siłku, wręcz mę­czeń­stwa. A praca, spro­wa­dzana do „nad­ludz­kiego wy­siłku w nie­ludz­kich wa­run­kach”, bywa przed­sta­wiana jako cnota. Nic bar­dziej błęd­nego.

Św. Elż­bieta Wę­gier­ska (1207–1231) zmarła z prze­pra­co­wa­nia i wy­czer­pa­nia or­ga­ni­zmu w wieku za­le­d­wie 24 lat. Za­kła­dała szpi­tale, opiekowała się cho­rymi, nie­peł­no­spraw­nymi i trędowatymi.

Św. Kon­rad z Parz­ham (1818–1894) zmarł wsku­tek prze­pra­co­wa­nia i cho­rób. Spę­dził po­nad cztery de­kady ży­cia, opie­ku­jąc się ty­sią­cami piel­grzy­mów i ubogimi.

Św. Jó­zef Bil­czew­ski (1860–1923) zmarł z prze­pra­co­wa­nia. Ten wielki dusz­pa­sterz, pro­fe­sor i pa­triota był mne­mo­ni­kiem – dzięki fe­no­me­nal­nej pa­mięci od­zna­czał się nie­wia­ry­god­nymi zdol­no­ściami za­pa­mię­ty­wa­nia tek­stów prze­czy­ta­nych książek.

Tę li­stę można by sporo wy­dłu­żyć. Hi­sto­ria Ko­ścioła zna przy­padki wielu świę­tych i bło­go­sła­wio­nych, któ­rzy umarli z prze­pra­co­wa­nia. Warto jed­nak pa­mię­tać, że do chwały oł­ta­rzy zo­stali wy­nie­sieni mimo tego, a nie dzięki temu!

Na zie­lo­nych pastwiskach

„Pan po­zwala mi le­żeć. Pro­wa­dzi mnie nad wody, gdzie mogę od­po­cząćˮ (nie zaś: gdzie mu­szę pa­sać owce dzień i noc).

Ży­jemy w cza­sach wy­ma­ga­ją­cych in­ten­syw­nej pracy. Cza­sem dużo in­ten­syw­niej­szej niż w spo­łe­czeń­stwach za­chod­nich, gdzie do osią­gnię­cia po­dob­nego po­ziomu ży­cia nie­któ­rzy lu­dzie mogą pra­co­wać mniej.

Mło­dość to czas, w któ­rym na­zbyt czę­sto po­czu­cie swej war­to­ści zo­sta­wiamy w czy­ichś rę­kach. Sta­ramy się „za­słu­żyć” na ak­cep­ta­cję, uzna­nie, cza­sem nie­stety i mi­łość (do­bra wia­do­mość jest taka, że zwy­kle prze­cho­dzi to z wiekiem).

Do tego po­ku­tuje prze­sąd, że Ko­ściół wy­maga od nas cią­głego wy­siłku, wręcz mę­czeń­stwa. A praca, spro­wa­dzana do „nad­ludz­kiego wy­siłku w nie­ludz­kich wa­run­kach”, bywa przed­sta­wiana jako cnota. Nic bar­dziej błęd­nego. Może to re­likt cza­sów, gdy przez kilka stu­leci chrze­ści­ja­nie prze­ży­wali nie­dzielę wy­łącz­nie jako dzień kultu, nie mo­gąc po­łą­czyć jej z odpoczynkiem.

To wszystko spra­wia, że da­li­śmy się tro­chę wkrę­cić. Do­brze by­łoby po­pa­trzeć na pro­blem rów­nież z in­nej strony i za­sta­no­wić się, czy nie grze­szymy przy­pad­kiem grze­chem... he­re­zji czynu i aktywizmu.

Św. Jan Pa­weł II pi­sał: „Nie ist­nieje jed­nak żadna sprzecz­ność mię­dzy ra­do­ścią chrze­ści­jań­ską a praw­dzi­wymi ra­do­ściami ludz­kimi. (...) Je­śli za­tem po sze­ściu dniach pracy czło­wiek po­szu­kuje czasu, aby się od­prę­żyć i bar­dziej za­trosz­czyć o inne aspekty swego ży­cia, to wy­nika to z au­ten­tycz­nej po­trzeby, cał­ko­wi­cie zgod­nej z wi­zją na­kre­śloną przez orę­dzie ewangeliczne”.

Odejść osobno na miej­sce pustynne

„Od­po­czy­nek jest bło­go­sła­wień­stwem Boga. Umie­jęt­ność do­brego od­po­czy­wa­nia jest zna­kiem mą­dro­ści czło­wieka” – mó­wił bp Piotr Li­bera pod­czas pew­nych re­ko­lek­cji. „Aby sku­tecz­nie apo­sto­ło­wać w dzi­siej­szym za­bie­ga­nym świe­cie, trzeba uczyć się du­chowo od­po­czy­wać. Trzeba »odejść osobno na miej­sce pu­stynne«, aby nie ulec he­re­zji czynu, he­re­zji ak­ty­wi­zmu. Trzeba za­trzy­mać się, odejść nieco od co­dzien­nego trybu za­jęć, odło­żyć zwią­zane z pracą sprawy, od­da­lić się od lu­dzi, któ­rzy sta­no­wią śro­do­wi­sko pracy. W ję­zyku bi­blij­nym »miej­sce pu­stynne«, to też miej­sce mo­dli­twy, miej­sce spo­tka­nia z Bo­giem. Czas wolny nie może ozna­czać ze­rwa­nia kon­taktu z Bo­giem. Do od­zy­ska­nia du­cho­wych sił nie­zbędne jest wy­ci­sze­nie, re­flek­sja, modlitwa”.

Tagi: poradnik
Reklama

Dodaj nową odpowiedź

Image CAPTCHA
Sklep

polecamy

"Życie według jutrzenki" jest już szesnastym tomikiem z serii „Krótkie opowiadania dla...

12,90 zł

To kolejna książka z opowiadaniami Bruna Ferrero, która pomaga wejść w świat wiary...

12,20 zł

Antologia jest niewielkim wyborem tekstów z różnorakich publikacji, wystąpień,...

44,90 zł

Ta książeczka pragnie opowiedzieć najmłodszym o pięknie i znaczeniu Eucharystii....

12,20 zł

Argumenty dla wierzących. Odpowiedzi dla poszukujących.

29,90 zł

Ta książka jest biografią św. Jana Bosko: od urodzenia, przez trudne lata dojrzewania,...

29,90 zł

św. Jan Bosko

Z typowej, niektórzy powiedzą banalnej, biografii Świętego Lodovico Gasparini (reżyseria...

4,99 zł

Albumowe wydanie biografii św. Jana Bosko zawierające zdjęcia archiwalne Świętego. Po...

18,90 zł

Ksiądz Bosko na polecenie papieża Piusa IX, spisał dzieje pierwszych 40 lat swego życia....

11,88 zł

Ta książka jest biografią św. Jana Bosko: od urodzenia, przez trudne lata dojrzewania,...

29,90 zł

Dzieje św. Jana Bosko w pigułce ‒ tak można opisać tę bardzo syntetyczną biografię...

24,90 zł

Napisano kiedyś, że mówienie o życiu księdza Bosko bez wspominania jego snów, to jak...

24 zł

książka

Zbiór 133 ćwiczeń teatralnych, które w wielu sytuacjach mogą służyć także jako ćwiczenia...

10,90 zł

Opowiadania Bruno Ferrero w sposób obrazowy i czuły ukazują różne sytuacje, a ich...

13,90 zł

Argumenty dla wierzących. Odpowiedzi dla poszukujących.

29,90 zł

Bohaterowie tomiku ciągle się czegoś uczą. Czasami przypominają sobie, że mają serce,...

12,90 zł

Ta książeczka pragnie opowiedzieć najmłodszym o pięknie i znaczeniu Eucharystii....

12,20 zł

Ze śmiercią spotykamy się wszyscy i wszyscy ją przeżywamy, jednym razem łatwiej, innym...

10,90 zł

opowiadania dla ducha

"Życie według jutrzenki" jest już szesnastym tomikiem z serii „Krótkie opowiadania dla...

12,90 zł

Opowiadania Bruno Ferrero w sposób obrazowy i czuły ukazują różne sytuacje, a ich...

13,90 zł

Z serii ilustrowanych książek zawierających małe opowieści oraz refleksje i sentencje....

13,90 zł

Ta książka spokojnie idzie pod prąd, sugerując proste i dostępne dla wszystkich sposoby...

18,00 zł

W tej książce czytelnik znajdzie 365 krótkich opowiadań. Jedna taka historia na dzień to...

39,90 zł

Bohaterowie tomiku ciągle się czegoś uczą. Czasami przypominają sobie, że mają serce,...

12,90 zł

przypinki

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł