nr 8/2014
Mag­da­lena Urlich

Fakty i mity

Dodano: 28 lipiec 2014 r.

Ka­to­licka etyka sek­su­alna jest wy­ma­ga­jąca. A kto ją od­rzuca, czę­sto szuka usprawiedliwienia. Stąd biorą się mity, ma­jące po­ka­zać, że na­uka Ko­ścioła mija się z ży­ciem. Ale czy rzeczywiście?

Mit 1: Mu­simy się wypróbować!

To mit uspra­wie­dli­wia­jący miesz­ka­nie przed ślu­bem, mi­tyczny z kilku powodów.

Po pierw­sze, więk­szość par de­kla­ruje, że za­miesz­kało ra­zem, aby było ta­niej, wy­god­niej i przy­jem­niej. Tylko nie­liczne mają na uwa­dze przy­go­to­wa­nie się do ży­cia po ślu­bie. Jest to ty­powa wy­mówka dla osób po­stron­nych, któ­rym nie po­doba się ży­cie na „ko­cią łapę”.

Po dru­gie, ba­da­cze mó­wią o tzw. efek­cie ko­ha­bi­ta­cji (wspól­nego miesz­ka­nia). Oka­zuje się, że wśród par miesz­ka­ją­cych ze sobą przed ślu­bem jest wyż­szy od­se­tek roz­wo­dów niż wśród par, które ra­zem za­miesz­kały do­piero po ślu­bie. Może to mieć róż­no­ra­kie przy­czyny, np. zwią­zek trwa długo, więc po za­war­ciu for­mal­nego mał­żeń­stwa para szyb­ciej musi sta­wić czoła kry­zy­sowi. Po­wo­dem może być brak przy­zwy­cza­je­nia do pracy nad sobą i nad związ­kiem, do za­bie­ga­nia o względy dru­giej osoby. Pary miesz­ka­jące ra­zem wiele in­we­stują w zwią­zek, je­śli cho­dzi o czas, za­an­ga­żo­wa­nie, cza­sem też wspólne zo­bo­wią­za­nia fi­nan­sowe. Wszystko to spra­wia, że trudno ze­rwać taki zwią­zek, na­wet je­śli nie jest on szczę­śliwy. Po ślu­bie nie­roz­wią­zane kon­flikty przy­bie­rają na sile, zwłasz­cza je­śli zo­stał on za­warty z po­wodu na­ci­sków oto­cze­nia lub jed­nego z part­ne­rów. Bywa i tak, że na ży­cie bez zo­bo­wią­zań de­cy­dują się osoby, któ­rym trudno pod­jąć od­po­wie­dzial­ność. W mał­żeń­stwie mogą mieć pro­blem z od­na­le­zie­niem się w no­wej roli.

Po trze­cie, zła wia­do­mość dla tych, któ­rzy li­czą, że dzięki miesz­ka­niu ra­zem świet­nie się po­znają i po ślu­bie unikną roz­cza­ro­wa­nia. Otóż po­zna­wać się można i trzeba, rów­nież nie miesz­ka­jąc ze sobą. A po ślu­bie i tak wyjdą na jaw nowe fakty. I nie mam tu na my­śli cze­goś, co twój na­rze­czony ce­lowo przed tobą za­taił. Po pro­stu czło­wiek jest tak wie­lo­wy­mia­ro­wym stwo­rze­niem, że ży­cia nie star­czy, by go po­znać. Nie­które z no­wych od­kryć mogą być trudne, może roz­cza­ro­wu­jące. Po­dob­nie jak nie je­ste­śmy za­chwy­ceni wszyst­kim, czego się do­wia­du­jemy sami o so­bie. Ale ta­kie jest ży­cie: ono pły­nie, wy się zmie­nia­cie, od­kry­wa­cie co­raz wię­cej prawdy o so­bie. I nie da się unik­nąć trud­nych spraw, na­wet je­śli by się miesz­kało ze sobą przed ślu­bem przez 50 lat.

Wnio­sek z tego pro­sty: je­śli my­śli­cie po­waż­nie o mał­żeń­stwie, miesz­ka­nie na próbę w ni­czym wam nie pomoże.

Mit 2: Mu­simy spraw­dzić, czy je­ste­śmy dopasowani!

To wy­mówka uspra­wie­dli­wia­jąca współ­ży­cie przed ślu­bem. Cza­sem wiąże się z au­ten­tycz­nym lę­kiem. Co wła­ści­wie zna­czy owo mi­tyczne do­pa­so­wa­nie? Trudno po­wie­dzieć. Czy cho­dzi o ano­ma­lie w bu­do­wie fi­zjo­lo­gicz­nej? Pod tym wzglę­dem więk­szość lu­dzi jest do­pa­so­wana, więc chyba nie.

Nie­któ­rzy boją się, że przy­szły mąż lub żona bę­dzie mieć zbyt duże po­trzeby sek­su­alne lub zbyt małe. I co wtedy? Nie­szczę­ście? Chwilka, prze­cież nie je­ste­śmy kró­li­kami. Mo­żemy roz­ma­wiać, mó­wić o swo­ich po­trze­bach i ocze­ki­wa­niach. Dla związku o wiele bar­dziej nie­bez­pieczne (niż rze­kome „nie­do­pa­so­wa­nie”) jest prze­ko­na­nie, że po­win­ni­śmy być ma­gicz­nie „do­pa­so­wani”, czyli nie mó­wić o tym, czego ocze­ku­jemy, tylko li­czyć, że on/ona sam/sama na to wpadnie.

Je­śli je­ste­ście dla sie­bie na­wza­jem atrak­cyjni (czyli: jest che­mia), to ozna­cza, że je­ste­ście „do­pa­so­wani”. A i tak po ślu­bie bę­dzie­cie mu­sieli się sie­bie uczyć, po­zna­wać swoje ciała i roz­ma­wiać o tym, co się mię­dzy wami dzieje. Tak two­rzy się głę­boka, sa­tys­fak­cjo­nu­jąca więź. Bez mitu o „dopasowaniu”.

Reklama

Dodaj nową odpowiedź

Image CAPTCHA
Sklep

Polecamy

Zbiór 133 ćwiczeń teatralnych, które w wielu sytuacjach mogą służyć także jako ćwiczenia...

10,90 zł

"Życie według jutrzenki" jest już szesnastym tomikiem z serii „Krótkie opowiadania dla...

12,90 zł

W tej książce czytelnik znajdzie 365 krótkich opowiadań. Jedna taka historia na dzień to...

39,90 zł

Z serii ilustrowanych książek zawierających małe opowieści oraz refleksje i sentencje....

13,90 zł

To kolejna książka z opowiadaniami Bruna Ferrero, która pomaga wejść w świat wiary...

12,20 zł

32 rysunki do kolorowania, które przeprowadzają dziecko przez najważniejsze miejsca i...

5,90 zł

św. Jan Bosko

Napisano kiedyś, że mówienie o życiu księdza Bosko bez wspominania jego snów, to jak...

24 zł

Dzieje św. Jana Bosko w pigułce ‒ tak można opisać tę bardzo syntetyczną biografię...

24,90 zł

Z typowej, niektórzy powiedzą banalnej, biografii Świętego Lodovico Gasparini (reżyseria...

4,99 zł

Kalendarz kieszonkowy składa się z dwóch części: terminarza oraz modlitewnika, w którym...

9,90 zł

Antologia jest niewielkim wyborem tekstów z różnorakich publikacji, wystąpień,...

44,90 zł

Książka ta nie jest biografią Księdza Bosko, lecz zbiorem faktów i wyjątkowych dokumentów...

35,00 zł

książka

Zbiór 133 ćwiczeń teatralnych, które w wielu sytuacjach mogą służyć także jako ćwiczenia...

10,90 zł

Książeczka zawiera krótkie opowiadania dla ducha i kilka myśli - maleńkie pigułki...

13,90 zł

W tej książce czytelnik znajdzie 365 krótkich opowiadań. Jedna taka historia na dzień to...

39,90 zł

Jak dobrze i mądrze budować relację z nastolatkami? Jak dojrzale rozmawiać z tymi,...

38,90 zł

32 rysunki do kolorowania, które przeprowadzają dziecko przez najważniejsze miejsca i...

5,90 zł

Ze śmiercią spotykamy się wszyscy i wszyscy ją przeżywamy, jednym razem łatwiej, innym...

10,90 zł

opowiadania dla ducha

To kolejna książka z opowiadaniami Bruna Ferrero, która pomaga wejść w świat wiary...

12,20 zł

Bruno Ferrero próbuje dowieść, że chrześcijaństwo jest najprostszą droga do prawdy, a...

18,00 zł

Książka z opowiadaniami świątecznymi powstała, aby towarzyszyć nam w najmilszym i...

24,90 zł

Książeczka zawiera krótkie opowiadania dla ducha i kilka myśli - maleńkie pigułki...

13,90 zł

Bohaterowie tomiku ciągle się czegoś uczą. Czasami przypominają sobie, że mają serce,...

12,90 zł

Kolejna pozycja z serii ilustrowanych książek autorstwa B. Ferrero, zawierająca małe...

13,90 zł

Nikodem - ciuchy dla wiary

Nasz fartuch to absolutny "must have" w kuchni każdej porządnej i nieporządnej pani domu...

65,00 zł

Czapka "Pochwalony!" w kultowym kroju - truckerka. Siateczka zapewnia doskonałą...

39 zł

Projekt powstały w Roku Miłosierdzia. Motywem przewodnim jest Psalm 145, 9. Pan jest...

59,00 zł

Mojżesz koszulka męska. Projekt inspirowany fragmentem Księgi Wyjścia. "Mojżesz wyciągnął...

55 zł

Koło rybackie to projekt inspirowany słowami Ewangelii wg. św. Mateusza. Chrystus...

55 zł

Koszulka inspirowana uzdrowieniem niewidomych pod Jerychem. Jezus dotknął ich oczu, a...

59,00 zł