15, 16/2014
Mag­da­lena Urlich

Dobrze mieć kumpla

Dodano: 20 sierpień 2014 r.

Dziś, gdy moda na „cho­dze­nie ze sobą” za­czyna się już od pod­sta­wówki, warto pa­miętać o jed­nym pro­stym fak­cie: dziew­czyny, do­brze mieć kum­pla. Chło­paki, ma­cie kumpelę?

Kum­pel albo kum­pela prze­ciw­nej płci to ktoś, z kim mo­żemy czuć się do­brze, swo­bod­nie, kogo po pro­stu lu­bimy, ale nie usi­łu­jemy po­ka­zać się z naj­lep­szej strony. Ktoś, kogo po­zna­jemy i komu po­zwa­lamy po­znać sie­bie – w co­dzien­nych sy­tu­acjach czy dzięki wspól­nemu hobby. Ktoś do tańca i do ró­żańca. Ktoś, kto po­maga nam zro­zu­mieć, jak wi­dzi świat ta druga płeć. Cza­sem za­ska­kuje nas zu­peł­nie inny ję­zyk, cza­sem inna per­spek­tywa – in­nym ra­zem z ko­lei wi­dzimy, jak bar­dzo je­ste­śmy do sie­bie podobni.

Kum­pel lub kum­pela dają nam jesz­cze je­den bar­dzo cenny pre­zent. Kto kie­dy­kol­wiek miał praw­dzi­wego kum­pla, ni­gdy nie za­cznie pa­trzeć na przed­sta­wi­cieli prze­ciw­nej płci tylko jako na obiekty po­żą­da­nia. Niby to oczy­wi­ste, jed­nak wiele osób ma pro­blem ze zbu­do­wa­niem głęb­szej re­la­cji wła­śnie przez ste­reo­ty­powe po­strze­ga­nie osób prze­ciw­nej płci. A gdy pa­trzymy przez ste­reo­typy, nie wi­dzimy czło­wieka, nie mamy szansy na­prawdę go poznać.

Pu­łapki damsko-męskiej przyjaźni

Cho­ciaż kum­pel­ska re­la­cja z osobą prze­ciw­nej płci ma wiele za­let, nie­któ­rzy się jej boją. Ma­cie już swoje zda­nie w dys­ku­sji pt. „Czy moż­liwa jest przy­jaźń damsko-męska”? Jedni twier­dzą, że ow­szem, jest moż­liwa i daje dużo ra­do­ści obu stro­nom. Inni prze­ciw­nie, uwa­żają, że ab­so­lut­nie nie, gdyż prę­dzej czy póź­niej ktoś się w kimś za­ko­cha, a wtedy klops. Jak my­śli­cie, da się czy nie?

Ja my­ślę, że się da – na­wet gdyby w pew­nym mo­men­cie któ­raś ze stron roz­wa­żała po­głę­bie­nie re­la­cji, ważna jest ja­sność i szcze­rość. Próbą doj­rza­ło­ści ta­kiej re­la­cji jest re­ak­cja na to, że przy­ja­ciel za­cznie z kimś „cho­dzić”. Czy po­tra­fimy się tro­chę usu­nąć i zro­bić prze­strzeń dla tam­tej re­la­cji? Czy je­ste­śmy otwarci na po­zna­nie no­wej, waż­nej dla niego osoby? Po eta­pach przej­ścio­wych może się oka­zać, że sta­niemy się nie dwójką, ale czwórką przy­ja­ciół – ta­kich, któ­rzy prze­szli próbę czasu i kry­zysy, a to na­prawdę cenne.

Gdy jed­nak zaiskrzy

Rze­czy­wi­ście może się jed­nak zda­rzyć, że w tan­de­mie przy­ja­ciół jedna z osób „po­czuje miętę”. Może to być po­czą­tek bar­dzo trud­nego do­świad­cze­nia. Je­śli druga osoba nie od­wza­jemni tych uczuć, może się wkraść roz­cza­ro­wa­nie i po­czu­cie od­rzu­ce­nia – a cza­sem po pro­stu żal, że przez „głu­pie uczu­cie” roz­pad­nie się coś, co dla obojga było dużą war­to­ścią. W ta­kiej sy­tu­acji nie da się unik­nąć cier­pie­nia, i to z obu stron. Po­móc może mak­sy­malna szcze­rość i sza­cu­nek za­równo do sa­mego sie­bie, jak i dru­giej osoby.

Ale prze­cież może się oka­zać, że druga osoba za­ry­zy­kuje przej­ście na inny po­ziom re­la­cji (z kum­pel­skiego na dziew­czyna – chło­pak). Może sama to roz­wa­żała. Może po po­cząt­ko­wym szoku uzna, że warto spró­bo­wać. Może spoj­rzy na przy­ja­ciela no­wymi oczami – i do­strzeże w nim coś, czego do tej pory nie wi­działa, a co bar­dzo ce­niła w płci prze­ciw­nej. Z mo­ich ob­ser­wa­cji wy­nika, że gdy to się uda, że gdy obie przy­jaź­niące się osoby „zła­pią iskrę”, to po­wstaje bar­dzo udany, uszczę­śli­wia­jący zwią­zek. Bo: znają się jak łyse ko­nie, lu­bią ze sobą być, ufają so­bie, tyle ich łą­czy i jesz­cze są za­ko­chani. Nie mu­szą nic uda­wać, nic so­bie udo­wad­niać, mogą sku­pić się na bu­do­wa­niu re­la­cji. Przy­jaźń po­prze­dza­jąca zwią­zek pro­cen­tuje szczę­ściem i po­ro­zu­mie­niem przez wiele lat, może na­wet na zawsze?

Pod­su­mo­wu­jąc: do­brze mieć kum­pla. Wcho­dząc w re­la­cję co prawda tro­chę ry­zy­ku­jemy, ale wiele mo­żemy zy­skać. Więc żyjmy od­waż­nie i nie bójmy się kumplować!

Reklama

Dodaj nową odpowiedź

Image CAPTCHA
Sklep

polecamy

Argumenty dla wierzących. Odpowiedzi dla poszukujących.

29,90 zł

Zbiór 133 ćwiczeń teatralnych, które w wielu sytuacjach mogą służyć także jako ćwiczenia...

10,90 zł

Ta książeczka pragnie opowiedzieć najmłodszym o pięknie i znaczeniu Eucharystii....

12,20 zł

Ta książka jest biografią św. Jana Bosko: od urodzenia, przez trudne lata dojrzewania,...

29,90 zł

W tej książce czytelnik znajdzie 365 krótkich opowiadań. Jedna taka historia na dzień to...

39,90 zł

Kalendarz kieszonkowy składa się z dwóch części: terminarza oraz modlitewnika, w którym...

9,90 zł

św. Jan Bosko

„Wspomnienia Oratorium” św. Jana Bosko są jedną z najbardziej osobistych, być może...

25,00 zł

Książka ta nie jest biografią Księdza Bosko, lecz zbiorem faktów i wyjątkowych dokumentów...

35,00 zł

Ksiądz Bosko na polecenie papieża Piusa IX, spisał dzieje pierwszych 40 lat swego życia....

11,88 zł

Albumowe wydanie biografii św. Jana Bosko zawierające zdjęcia archiwalne Świętego. Po...

18,90 zł

Kalendarz kieszonkowy składa się z dwóch części: terminarza oraz modlitewnika, w którym...

9,90 zł

Z typowej, niektórzy powiedzą banalnej, biografii Świętego Lodovico Gasparini (reżyseria...

4,99 zł

książka

Zbiór 133 ćwiczeń teatralnych, które w wielu sytuacjach mogą służyć także jako ćwiczenia...

10,90 zł

365 krótkich opowiadań, historii i złotych myśli, które dotychczas były porozrzucane po...

38,00 zł

Książeczka ta zawiera małe historyjki i kilka myśli, maleńkich pigułek mądrości duchowej...

13,90 zł

Ze śmiercią spotykamy się wszyscy i wszyscy ją przeżywamy, jednym razem łatwiej, innym...

10,90 zł

Antologia jest niewielkim wyborem tekstów z różnorakich publikacji, wystąpień,...

44,90 zł

„Wspomnienia Oratorium” św. Jana Bosko są jedną z najbardziej osobistych, być może...

25,00 zł

opowiadania dla ducha

Kolejna pozycja z serii ilustrowanych książek autorstwa B. Ferrero, zawierająca małe...

13,90 zł

Ta książeczka pragnie opowiedzieć najmłodszym o pięknie i znaczeniu Eucharystii....

12,20 zł

Ta książka spokojnie idzie pod prąd, sugerując proste i dostępne dla wszystkich sposoby...

18,00 zł

Opowiadania Bruno Ferrero w sposób obrazowy i czuły ukazują różne sytuacje, a ich...

13,90 zł

Bohaterowie tomiku ciągle się czegoś uczą. Czasami przypominają sobie, że mają serce,...

12,90 zł

Ze śmiercią spotykamy się wszyscy i wszyscy ją przeżywamy, jednym razem łatwiej, innym...

10,90 zł

przypinki

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł