nr 9/2013
Ks. Zbi­gniew Kapłański

Zwy­kle mil­czy, ale jest!

Dodano: 9 maj 2013 r.

Wiele o Matce Bo­żej na­pi­sano i po­wie­dziano, wy­star­czy w bi­blio­tece teo­lo­gicz­nej sta­nąć przed re­ga­łem pod­pi­sa­nym „Ma­rio­lo­gia”. Ale w życiu księ­dza, wiem to z wła­snej co­dzien­no­ści, wy­star­czy posłuchać.

...ciąg dalszy

Ma­ryja we współ­cze­snym Kościele

Warto tu za­uwa­żyć co naj­mniej dwa wątki: obec­ność Ma­ryi w na­ucza­niu Naj­wyż­szego Pa­ste­rza i w do­ku­men­tach Ko­ścioła i po­boż­ność pro­stego ludu, który od­ru­chowo zwraca się do Matki. Nie­któ­rzy mó­wią, że za­stę­puje ich wła­sną matkę (którą utra­cili, albo która nie speł­nia swo­ich mat­czy­nych za­dań), inni do­dają, że „współ­ist­nie­nie” dwóch ma­tek: na­tu­ral­nej i Je­zu­so­wej wcale nie bywa sprzeczne, prze­ciw­nie uzu­peł­nia się.

Pierw­szy wą­tek można roz­wi­nąć je­dy­nie przez to, że za­czniemy za­uwa­żać, że każdy z ostat­nich pa­pieży nie­mal każdą ze swych pi­sem­nych czy ust­nych wy­po­wie­dzi koń­czy od­nie­sie­niem do Ma­ryi, Jej wła­śnie po­le­ca­jąc na­szą drogę do zba­wie­nia, do Je­zusa, który Sam jest naj­pięk­niej­szą Obiet­nicą Boga. Dla am­bit­niej­szych jest jesz­cze droga nieco trud­niej­sza, ale jed­no­cze­śnie bo­gat­sza w za­ska­ku­jące i piękne spo­tka­nia. Jest to droga prze­śle­dze­nia do­ku­men­tów Ko­ścioła, w któ­rych znaj­du­jemy cza­sem zu­peł­nie nie­ocze­ki­wane tre­ści jak choćby frag­ment en­cy­kliki Jana Pawła II „Ec­c­le­sia in Eu­cha­ri­stiaˮ: Zwią­zek Ma­ryi z Eu­cha­ry­stią można po­śred­nio okre­ślić wy­cho­dząc od Jej we­wnętrz­nej po­stawy. Ma­ryja jest „Nie­wia­stą Eu­cha­ry­stiiˮ w ca­łym swoim życiu. Ko­ściół, pa­trząc na Ma­ryję jako na swój wzór, jest we­zwany do Jej na­śla­do­wa­nia także w od­nie­sie­niu do Naj­święt­szej Ta­jem­nicy (pkt. 53).

Warte uwagi są też ob­ja­wie­nia ma­ryjne, choć nie obo­wią­zuje nas wiara w słowa, ja­kie zo­stały wy­po­wie­dziane. Nie niosą one no­wych tre­ści, ale by­wają in­te­re­su­jące słowa, z ja­kimi do nas tra­fiają. Warto wy­mie­nić tu choćby te z Fa­timy, Lo­ur­des, Ki­beho, Gu­ada­lupe, Gie­trz­wałdu, Li­che­nia, Akita (Ja­po­nia) i z Ze­itoun (Kair, Egipt).

Nie wolno też po­mi­jać zro­dzo­nych z po­boż­no­ści lu­do­wej roz­licz­nych mo­dlitw i wi­ze­run­ków. Ich bo­gac­two po­maga od­na­leźć coś dla sie­bie, by – gdy bra­kuje słów, albo pra­gniemy pod­dany roz­pro­sze­niom wzrok oprzeć o „coś świę­tego” – mieć opar­cie w swo­ich poszukiwaniach.

Mam na­dzieję, że obecny nu­mer DROGI po­może w od­naj­dy­wa­niu Ma­ryi jako Matki: Je­zusa, Ko­ścioła i nas samych.

Reklama

Dodaj nową odpowiedź

Image CAPTCHA
Sklep

Polecamy

Bohaterowie tomiku ciągle się czegoś uczą. Czasami przypominają sobie, że mają serce,...

12,90 zł

Dzieje św. Jana Bosko w pigułce ‒ tak można opisać tę bardzo syntetyczną biografię...

24,90 zł

Z serii ilustrowanych książek zawierających małe opowieści oraz refleksje i sentencje....

13,90 zł

365 krótkich opowiadań, historii i złotych myśli, które dotychczas były porozrzucane po...

38,00 zł

Zbiór 133 ćwiczeń teatralnych, które w wielu sytuacjach mogą służyć także jako ćwiczenia...

10,90 zł

W tej książce czytelnik znajdzie 365 krótkich opowiadań. Jedna taka historia na dzień to...

39,90 zł

św. Jan Bosko

„Wspomnienia Oratorium” św. Jana Bosko są jedną z najbardziej osobistych, być może...

25,00 zł

Albumowe wydanie biografii św. Jana Bosko zawierające zdjęcia archiwalne Świętego. Po...

18,90 zł

Książka ta nie jest biografią Księdza Bosko, lecz zbiorem faktów i wyjątkowych dokumentów...

35,00 zł

Napisano kiedyś, że mówienie o życiu księdza Bosko bez wspominania jego snów, to jak...

24 zł

Kalendarz kieszonkowy składa się z dwóch części: terminarza oraz modlitewnika, w którym...

9,90 zł

Ksiądz Bosko na polecenie papieża Piusa IX, spisał dzieje pierwszych 40 lat swego życia....

11,88 zł

książka

Opowieści Bruno Ferrero w serii ilustrowanych książek skłaniających do refleksji. Jest to...

11,80 zł

Z serii ilustrowanych książek zawierających małe opowieści oraz refleksje i sentencje....

13,90 zł

„Wspomnienia Oratorium” św. Jana Bosko są jedną z najbardziej osobistych, być może...

25,00 zł

W książce "Bohaterska Piątka", którą ponownie oddajemy w ręce czytelników, ks. Leon...

19,90 zł

Książeczka ta zawiera małe historyjki i kilka myśli, maleńkich pigułek mądrości duchowej...

13,90 zł

Książeczka zawiera krótkie opowiadania dla ducha i kilka myśli - maleńkie pigułki...

11,80 zł

opowiadania dla ducha

W tej książce czytelnik znajdzie 365 krótkich opowiadań. Jedna taka historia na dzień to...

39,90 zł

Bruno Ferrero próbuje dowieść, że chrześcijaństwo jest najprostszą droga do prawdy, a...

18,00 zł

Książeczka opowiada dzieciom o Bogu. Razem z krótkimi historyjkami jest w niej zawarte...

8,40 zł

Książka jest zbiorem opowiadań na poszczególne dni adwentu i w ten sposób przygotowuje do...

24,00 zł

Opowieści Bruno Ferrero w serii ilustrowanych książek skłaniających do refleksji. Jest to...

11,80 zł

Bohaterowie tomiku ciągle się czegoś uczą. Czasami przypominają sobie, że mają serce,...

12,90 zł

Nikodem - ciuchy dla wiary

Czapka "Pochwalony!" w kultowym kroju - truckerka. Siateczka zapewnia doskonałą...

39 zł

Żywienie zbiorowe - koszulka damska. Projekt inspirowany motywem biblijnym mówiącym o...

55 zł

Koło rybackie to projekt inspirowany słowami Ewangelii wg. św. Mateusza. Chrystus...

55 zł

Koło rybackie - torba. Projekt inspirowany słowami Ewangelii wg. św. Mateusza. Chrystus...

25 zł

Mojżesz koszulka męska. Projekt inspirowany fragmentem Księgi Wyjścia. "Mojżesz wyciągnął...

55 zł

Skarpety kościołowe to idealna propozycja dla eleganckich Panów uczęszczających na...

15,00 zł