nr 9/2013
Ks. Zbi­gniew Kapłański

Zwy­kle mil­czy, ale jest!

Dodano: 9 maj 2013 r.

Wiele o Matce Bo­żej na­pi­sano i po­wie­dziano, wy­star­czy w bi­blio­tece teo­lo­gicz­nej sta­nąć przed re­ga­łem pod­pi­sa­nym „Ma­rio­lo­gia”. Ale w życiu księ­dza, wiem to z wła­snej co­dzien­no­ści, wy­star­czy posłuchać.

...ciąg dalszy

Wszę­dzie jest Kana Galilejska

Wiemy o Matce Je­zusa tyle, ile nam opi­sali ewan­ge­li­ści, głów­nie św. Łukasz i św. Jan. Pa­mię­tamy scenę zwia­sto­wa­nia, od­wie­dzin u Świę­tej Elż­biety, kilka roz­mów z Je­zu­sem, pa­mię­tamy scenę spod krzyża i re­la­cję z życia pierw­szych dni Ko­ścioła: Wszy­scy oni trwali jed­no­myśl­nie na mo­dli­twie razem z nie­wia­stami, Ma­ryją, Matką Je­zusa (Dz 1, 14). Jed­nak jedną z naj­waż­niej­szych scen, naj­waż­niej­szych wy­po­wie­dzi jest to, co św. Jan za­pisał w re­la­cji z we­sela w Ka­nie Ga­li­lej­skiej: Zrób­cie wszystko, co­kol­wiek wam po­wie (J 2, 5a). Ma­ryja prze­cież naj­le­piej spo­śród lu­dzi zna Je­zusa, jak ma­wiał Sługa Boży, Ste­fan Kar­dy­nał Wy­szyń­ski, w jej oczach za­wsze mo­żemy od­na­leźć Jej Syna, od Niej mo­żemy się uczyć za­słu­cha­nia i wierności.

Za­wsze za­chę­cam, by każdą mo­dli­twę po­prze­dzało mil­cze­nie i choćby krótka prośba skie­ro­wana do Du­cha Świę­tego i do Anioła Stróża: Pierw­szy jest źródłem uświę­ca­nia i wszel­kich da­rów, które pro­wa­dzą nas po Bo­żych dro­gach, drugi (a może na­wet dru­dzy, bo prze­cież nie wiemy ilu Anio­łów Stró­żów Pan Bóg wy­zna­czył do opieki nad nami) zna na­sze za­lety i sła­bo­ści, wie, która droga bę­dzie dla nas ko­rzyst­niej­sza i jak nam naj­sku­tecz­niej po­móc. Od pew­nego czasu do­daję do tego grona Matkę Je­zusa – Ona miała naj­więk­szą wraż­li­wość na sy­gnały od Boga, Ona naj­le­piej umiała słu­chać (jak to ktoś po­wie­dział, słu­chała nie tylko uszami, ale całą osobą – ca­łym ser­cem, wolą, pra­gnie­niem i na­dzieją – pro­szę mi wy­ba­czyć, nie umiem so­bie przy­po­mnieć, gdzie to usłyszałem).

Szkoda też by­łoby za­po­mnieć o nie­wia­stach, ja­kie opi­suje Pi­smo Święte: eg­ze­geci do­dają, że każda z nich w ja­kimś stop­niu jest za­po­wie­dzią Ma­ryi: od „pierw­szej” Ewy (Ma­ryja bywa na­zy­wana „drugą Ewą”, bo zro­dziła Tego, który jest Dawcą Życia i to życia wiecz­nego), po­przez Rut, Ju­dytę i Es­terę, że wspo­mnę tylko te, któ­rych imiona wy­stę­pują w na­zwach ksiąg bi­blij­nych. Rut to ta, która uczy waż­nego aspektu mi­ło­ści: re­zy­gnuje ze swego prawa, aby usłu­żyć oso­bie po­trze­bu­ją­cej (gdy owdo­wiała, mo­gła wró­cić do swo­ich ro­dzi­ców, ale po­zo­stała ze swą te­ściową, No­emi, rów­nież wdową, by ją wspo­ma­gać swoją pracą i wspie­rać swoją życz­li­wo­ścią). Ju­dyta to osoba, która umiała po pod­ję­tej po­ku­cie zwy­cię­żyć wroga (bi­bli­ści pod­kre­ślają, że rze­czy­wi­stość ma­te­rialną Sta­rego Te­sta­mentu na­leży od­no­sić do rze­czy­wi­sto­ści du­cho­wej współ­cze­snego życia: Ju­dyta ob­cięła głowę wo­dza ob­le­ga­ją­cych jej mia­sto wojsk, cho­dzi o „po­zba­wie­nie mocy” naj­gor­szego wroga na­szego życia, czyli sza­tana). Es­tera, to od­ważna żona króla, która umiała być tak mą­dra, że ujaw­niła pod­stępy wroga i spra­wiła, że sam wpadł w za­sta­wioną przez sie­bie zasadzkę.

Reklama

Dodaj nową odpowiedź

Image CAPTCHA
Sklep

Polecamy

Masz wątpliwości co do swojego uczucia? Nie wiesz, czy to miłość, czy przelotne...

17,60 zł

Z serii ilustrowanych książek zawierających małe opowieści oraz refleksje i sentencje....

13,90 zł

"Życie według jutrzenki" jest już szesnastym tomikiem z serii „Krótkie opowiadania dla...

11,80 zł

Kolorowanka o Eucharystii, która wyjaśnia Mszę Świętą, odwołując się do codziennego życia...

9,90 zł

Mocne świadectwo Katarzyny ukazuje, jak łatwo człowiek może oderwać się od Boga, licząc...

23,00 zł

Dzieje św. Jana Bosko w pigułce ‒ tak można opisać tę bardzo syntetyczną biografię...

24,90 zł

św. Jan Bosko

Słówka na dobranoc są tradycją wybitnie salezjańską. Ostatnio przełożony generalny...

13,20 zł

Kalendarz kieszonkowy składa się z dwóch części: terminarza oraz modlitewnika, w którym...

9,90 zł

Albumowe wydanie biografii św. Jana Bosko zawierające zdjęcia archiwalne Świętego. Po...

18,90 zł

„Wspomnienia Oratorium” św. Jana Bosko są jedną z najbardziej osobistych, być może...

25,00 zł

Nowe, przeredagowane wydanie książki "Spełniony sen" w twardej oprawie.

21,80 zł

Dzieje św. Jana Bosko w pigułce ‒ tak można opisać tę bardzo syntetyczną biografię...

24,90 zł

książka

Biografia św. Dominika Savio

14,40 zł

Książeczka zawiera krótkie opowiadania dla ducha i kilka myśli - maleńkie pigułki...

11,80 zł

Zbiór 133 ćwiczeń teatralnych, które w wielu sytuacjach mogą służyć także jako ćwiczenia...

10,90 zł

Kolorowanka o Eucharystii, która wyjaśnia Mszę Świętą, odwołując się do codziennego życia...

9,90 zł

Na książeczkę tę składają się małe opowieści oraz kilka refleksji. Jest to coś w rodzaju...

11,80 zł

365 krótkich opowiadań, historii i złotych myśli, które dotychczas były porozrzucane po...

38,00 zł

opowiadania dla ducha

"Życie według jutrzenki" jest już szesnastym tomikiem z serii „Krótkie opowiadania dla...

11,80 zł

Bohaterowie tomiku ciągle się czegoś uczą. Czasami przypominają sobie, że mają serce,...

12,90 zł

Książka jest zbiorem opowiadań na poszczególne dni adwentu i w ten sposób przygotowuje do...

24,00 zł

Ta książka spokojnie idzie pod prąd, sugerując proste i dostępne dla wszystkich sposoby...

18,00 zł

Książeczka opowiada dzieciom o Bogu. Razem z krótkimi historyjkami jest w niej zawarte...

8,40 zł

Książeczka zawiera krótkie opowiadania dla ducha i kilka myśli - maleńkie pigułki...

11,80 zł

Nikodem - ciuchy dla wiary

Nasz fartuch to absolutny "must have" w kuchni każdej porządnej i nieporządnej pani domu...

65,00 zł

Ciemna dolina - koszulka damska. Koszulka inspirowana fragmentem Psalmu 23. Trudno szukać...

55 zł

Koło rybackie to projekt inspirowany słowami Ewangelii wg. św. Mateusza. Chrystus...

55 zł

Żywienie zbiorowe - koszulka damska. Projekt inspirowany motywem biblijnym mówiącym o...

55 zł

Mojżesz koszulka męska. Projekt inspirowany fragmentem Księgi Wyjścia. "Mojżesz wyciągnął...

55 zł

Czapka "Pochwalony!" w kultowym kroju - truckerka. Siateczka zapewnia doskonałą...

39 zł