nr 9/2013
Ks. Zbi­gniew Kapłański

Zwy­kle mil­czy, ale jest!

Dodano: 9 maj 2013 r.

Wiele o Matce Bo­żej na­pi­sano i po­wie­dziano, wy­star­czy w bi­blio­tece teo­lo­gicz­nej sta­nąć przed re­ga­łem pod­pi­sa­nym „Ma­rio­lo­gia”. Ale w życiu księ­dza, wiem to z wła­snej co­dzien­no­ści, wy­star­czy posłuchać.

...ciąg dalszy

Wszę­dzie jest Kana Galilejska

Wiemy o Matce Je­zusa tyle, ile nam opi­sali ewan­ge­li­ści, głów­nie św. Łukasz i św. Jan. Pa­mię­tamy scenę zwia­sto­wa­nia, od­wie­dzin u Świę­tej Elż­biety, kilka roz­mów z Je­zu­sem, pa­mię­tamy scenę spod krzyża i re­la­cję z życia pierw­szych dni Ko­ścioła: Wszy­scy oni trwali jed­no­myśl­nie na mo­dli­twie razem z nie­wia­stami, Ma­ryją, Matką Je­zusa (Dz 1, 14). Jed­nak jedną z naj­waż­niej­szych scen, naj­waż­niej­szych wy­po­wie­dzi jest to, co św. Jan za­pisał w re­la­cji z we­sela w Ka­nie Ga­li­lej­skiej: Zrób­cie wszystko, co­kol­wiek wam po­wie (J 2, 5a). Ma­ryja prze­cież naj­le­piej spo­śród lu­dzi zna Je­zusa, jak ma­wiał Sługa Boży, Ste­fan Kar­dy­nał Wy­szyń­ski, w jej oczach za­wsze mo­żemy od­na­leźć Jej Syna, od Niej mo­żemy się uczyć za­słu­cha­nia i wierności.

Za­wsze za­chę­cam, by każdą mo­dli­twę po­prze­dzało mil­cze­nie i choćby krótka prośba skie­ro­wana do Du­cha Świę­tego i do Anioła Stróża: Pierw­szy jest źródłem uświę­ca­nia i wszel­kich da­rów, które pro­wa­dzą nas po Bo­żych dro­gach, drugi (a może na­wet dru­dzy, bo prze­cież nie wiemy ilu Anio­łów Stró­żów Pan Bóg wy­zna­czył do opieki nad nami) zna na­sze za­lety i sła­bo­ści, wie, która droga bę­dzie dla nas ko­rzyst­niej­sza i jak nam naj­sku­tecz­niej po­móc. Od pew­nego czasu do­daję do tego grona Matkę Je­zusa – Ona miała naj­więk­szą wraż­li­wość na sy­gnały od Boga, Ona naj­le­piej umiała słu­chać (jak to ktoś po­wie­dział, słu­chała nie tylko uszami, ale całą osobą – ca­łym ser­cem, wolą, pra­gnie­niem i na­dzieją – pro­szę mi wy­ba­czyć, nie umiem so­bie przy­po­mnieć, gdzie to usłyszałem).

Szkoda też by­łoby za­po­mnieć o nie­wia­stach, ja­kie opi­suje Pi­smo Święte: eg­ze­geci do­dają, że każda z nich w ja­kimś stop­niu jest za­po­wie­dzią Ma­ryi: od „pierw­szej” Ewy (Ma­ryja bywa na­zy­wana „drugą Ewą”, bo zro­dziła Tego, który jest Dawcą Życia i to życia wiecz­nego), po­przez Rut, Ju­dytę i Es­terę, że wspo­mnę tylko te, któ­rych imiona wy­stę­pują w na­zwach ksiąg bi­blij­nych. Rut to ta, która uczy waż­nego aspektu mi­ło­ści: re­zy­gnuje ze swego prawa, aby usłu­żyć oso­bie po­trze­bu­ją­cej (gdy owdo­wiała, mo­gła wró­cić do swo­ich ro­dzi­ców, ale po­zo­stała ze swą te­ściową, No­emi, rów­nież wdową, by ją wspo­ma­gać swoją pracą i wspie­rać swoją życz­li­wo­ścią). Ju­dyta to osoba, która umiała po pod­ję­tej po­ku­cie zwy­cię­żyć wroga (bi­bli­ści pod­kre­ślają, że rze­czy­wi­stość ma­te­rialną Sta­rego Te­sta­mentu na­leży od­no­sić do rze­czy­wi­sto­ści du­cho­wej współ­cze­snego życia: Ju­dyta ob­cięła głowę wo­dza ob­le­ga­ją­cych jej mia­sto wojsk, cho­dzi o „po­zba­wie­nie mocy” naj­gor­szego wroga na­szego życia, czyli sza­tana). Es­tera, to od­ważna żona króla, która umiała być tak mą­dra, że ujaw­niła pod­stępy wroga i spra­wiła, że sam wpadł w za­sta­wioną przez sie­bie zasadzkę.

Reklama

Dodaj nową odpowiedź

Image CAPTCHA
Sklep

polecamy

Zbiór 133 ćwiczeń teatralnych, które w wielu sytuacjach mogą służyć także jako ćwiczenia...

10,90 zł

Ze śmiercią spotykamy się wszyscy i wszyscy ją przeżywamy, jednym razem łatwiej, innym...

10,90 zł

Dzieje św. Jana Bosko w pigułce ‒ tak można opisać tę bardzo syntetyczną biografię...

24,90 zł

"Życie według jutrzenki" jest już szesnastym tomikiem z serii „Krótkie opowiadania dla...

12,90 zł

365 krótkich opowiadań, historii i złotych myśli, które dotychczas były porozrzucane po...

38,00 zł

Książeczka ta zawiera małe historyjki i kilka myśli, maleńkich pigułek mądrości duchowej...

13,90 zł

św. Jan Bosko

Z typowej, niektórzy powiedzą banalnej, biografii Świętego Lodovico Gasparini (reżyseria...

4,99 zł

Ksiądz Bosko na polecenie papieża Piusa IX, spisał dzieje pierwszych 40 lat swego życia....

11,88 zł

Antologia jest niewielkim wyborem tekstów z różnorakich publikacji, wystąpień,...

44,90 zł

Albumowe wydanie biografii św. Jana Bosko zawierające zdjęcia archiwalne Świętego. Po...

18,90 zł

Ta książka jest biografią św. Jana Bosko: od urodzenia, przez trudne lata dojrzewania,...

29,90 zł

Książka ta nie jest biografią Księdza Bosko, lecz zbiorem faktów i wyjątkowych dokumentów...

35,00 zł

książka

Z serii ilustrowanych książek zawierających małe opowieści oraz refleksje i sentencje....

13,90 zł

W tej książce czytelnik znajdzie 365 krótkich opowiadań. Jedna taka historia na dzień to...

39,90 zł

Mocne świadectwo Katarzyny ukazuje, jak łatwo człowiek może oderwać się od Boga, licząc...

23,00 zł

"Życie według jutrzenki" jest już szesnastym tomikiem z serii „Krótkie opowiadania dla...

12,90 zł

Biografia św. Dominika Savio

14,40 zł

Opowiadania Bruno Ferrero w sposób obrazowy i czuły ukazują różne sytuacje, a ich...

13,90 zł

opowiadania dla ducha

Bruno Ferrero próbuje dowieść, że chrześcijaństwo jest najprostszą droga do prawdy, a...

18,00 zł

Książeczka zawiera krótkie opowiadania dla ducha i kilka myśli - maleńkie pigułki...

13,90 zł

Opowiadania Bruno Ferrero w sposób obrazowy i czuły ukazują różne sytuacje, a ich...

13,90 zł

Ta książka spokojnie idzie pod prąd, sugerując proste i dostępne dla wszystkich sposoby...

18,00 zł

Bohaterowie tomiku ciągle się czegoś uczą. Czasami przypominają sobie, że mają serce,...

12,90 zł

Ta książeczka pragnie opowiedzieć najmłodszym o pięknie i znaczeniu Eucharystii....

12,20 zł

przypinki

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł