Mi­chał Nieniewski

Post jako naśladowanie Chrystusa

Dodano: 26 luty 2013 r.

Kiedy już na se­rio – z wiarą – my­ślimy o po­szcze­niu, po­ja­wiają się liczne py­ta­nia. Czy żeby po­ścić, mu­szę pójść na ja­kieś od­lu­dzie, od­mó­wić so­bie je­dze­nia i wody? A może post to taka re­li­gijna od­miana diety? Czym wła­ści­wie był post dla Pana Jezusa?

Św. Bo­na­wen­tura wy­mie­nia cztery główne wa­runki życia du­cho­wego: sa­mot­ność, post, mo­dli­twa i umar­twie­nie ciała. Czy wszyst­kie są rze­czy­wi­ście ko­nieczne? Bi­skup i dok­tor Ko­ścioła wy­ja­śnia: „Mo­dli­twa obok ob­żar­stwa i prze­sy­ce­nia ciała, albo gnu­śnej mięk­ko­ści i próż­no­wa­nia, na mało się przyda. I dla­tego po­trzebny jest post i różne umar­twie­nia ze­wnętrzne, umiar­ko­wane wszakże jak jedno tak dru­gie, gdyż nie­umiar­ko­wane wiel­kie szkody przy­no­szą”. Wy­mie­nione przez niego wa­runki zo­stały speł­nione przez Chry­stusa, na­peł­nio­nego Du­chem Świę­tym, prze­by­wa­ją­cego przez 40 dni i nocy na pu­styni. Po­twier­dził tym sa­mym war­tość prak­tyk po­st­nych i po­uczył nas wła­snym przy­kła­dem, jak po­ścić. Na­śla­du­jemy na­szego Zba­wi­ciela, aby przy­bli­żyć się do Boga. Im bar­dziej przy­po­mi­namy Chry­stusa, tym bar­dziej je­ste­śmy sobą, bo zbli­żamy się do za­my­słu na­szego Stwórcy.

Dieta dla duszy

Prak­tyki po­stne nie stoją w sprzecz­no­ści z dba­ło­ścią o swoje zdro­wie, a czę­sto mają na nie po­zy­tywny wpływ. Trzeba jed­nak pa­mię­tać, że ce­lem po­stu nie jest zdro­wie fi­zyczne, ale du­chowe. Ko­rzy­ści dla ciała będą za­wsze efek­tem ubocz­nym. Temu i in­nym umar­twie­niom ciała – ta­kim jak cięż­kie wa­runki prze­by­wa­nia na pu­styni – przy­świeca za­po­mniana dziś idea, żebym to ja pa­no­wał nad swoim cia­łem, a nie od­wrot­nie. Nie cho­dzi też o za­da­wa­nie so­bie cier­pie­nia, ale o umie­jęt­ność od­ma­wia­nia so­bie przy­jem­no­ści, od­ry­wa­nia się od do­cze­snych po­trzeb i kon­cen­tra­cji na spra­wach wiecz­nych, na Panu Bogu.

Zna­leźć pustynię

Jak stwier­dził św. Ber­nard z Cla­irvaux, „po­trzebna jest sa­mot­ność: wśród tłumu i gwaru, nie spo­sób po­rząd­nie się mo­dlić”. Ra­dził więc zna­leźć od­osob­nione miej­sce, „lecz du­chem nie cia­łem: pra­gnie­niem, upodo­ba­niem, ser­cem”. Można za­tem zna­leźć się na pu­styni jak Pan Je­zus, po­zo­sta­jąc jed­no­cze­śnie wśród lu­dzi. Przy­po­mi­na­jąc, że Chry­stus spę­dził ten czas wśród dzi­kich zwie­rząt (Mk 1, 13), św. Bo­na­wen­tura za­uważa, że tym bar­dziej mu­simy to­le­ro­wać za­cho­wa­nie na­szych bliź­nich: „Ucz się po­kor­nie prze­sta­wać z dru­gimi i cier­pli­wie zno­sić tych na­wet, któ­rych nie­kiedy po­stę­po­wa­nie wy­da­wać ci się bę­dzie ob­rane z rozumu”.

Reklama

Dodaj nową odpowiedź

Image CAPTCHA
Sklep

polecamy

Ta mała antologia powstała z pragnienia docenienia jego nauczania o codziennej modlitwie...

15,90 zł

Ta książka jest biografią św. Jana Bosko: od urodzenia, przez trudne lata dojrzewania,...

29,90 zł

Argumenty dla wierzących. Odpowiedzi dla poszukujących.

29,90 zł

Z serii ilustrowanych książek zawierających małe opowieści oraz refleksje i sentencje....

13,90 zł

Dzieje św. Jana Bosko w pigułce ‒ tak można opisać tę bardzo syntetyczną biografię...

24,90 zł

Ze śmiercią spotykamy się wszyscy i wszyscy ją przeżywamy, jednym razem łatwiej, innym...

10,90 zł

św. Jan Bosko

Ksiądz Bosko na polecenie papieża Piusa IX, spisał dzieje pierwszych 40 lat swego życia....

11,88 zł

Z typowej, niektórzy powiedzą banalnej, biografii Świętego Lodovico Gasparini (reżyseria...

4,99 zł

Antologia jest niewielkim wyborem tekstów z różnorakich publikacji, wystąpień,...

44,90 zł

„Wspomnienia Oratorium” św. Jana Bosko są jedną z najbardziej osobistych, być może...

25,00 zł

Ta mała antologia powstała z pragnienia docenienia jego nauczania o codziennej modlitwie...

15,90 zł

Albumowe wydanie biografii św. Jana Bosko zawierające zdjęcia archiwalne Świętego. Po...

18,90 zł

książka

Książka z opowiadaniami świątecznymi powstała, aby towarzyszyć nam w najmilszym i...

24,90 zł

Kolorowanka o Eucharystii, która wyjaśnia Mszę Świętą, odwołując się do codziennego życia...

9,90 zł

"Życie według jutrzenki" jest już szesnastym tomikiem z serii „Krótkie opowiadania dla...

12,90 zł

Książeczka ta zawiera małe historyjki i kilka myśli, maleńkich pigułek mądrości duchowej...

13,90 zł

Ze śmiercią spotykamy się wszyscy i wszyscy ją przeżywamy, jednym razem łatwiej, innym...

10,90 zł

Bohaterowie tomiku ciągle się czegoś uczą. Czasami przypominają sobie, że mają serce,...

12,90 zł

opowiadania dla ducha

"Życie według jutrzenki" jest już szesnastym tomikiem z serii „Krótkie opowiadania dla...

12,90 zł

Kolejna pozycja z serii ilustrowanych książek autorstwa B. Ferrero, zawierająca małe...

13,90 zł

Ta książka spokojnie idzie pod prąd, sugerując proste i dostępne dla wszystkich sposoby...

18,00 zł

Z serii ilustrowanych książek zawierających małe opowieści oraz refleksje i sentencje....

13,90 zł

Opowiadania Bruno Ferrero w sposób obrazowy i czuły ukazują różne sytuacje, a ich...

13,90 zł

Ta książeczka pragnie opowiedzieć najmłodszym o pięknie i znaczeniu Eucharystii....

12,20 zł

przypinki

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł