Mi­chał Nieniewski

Post jako naśladowanie Chrystusa

Dodano: 26 luty 2013 r.

Kiedy już na se­rio – z wiarą – my­ślimy o po­szcze­niu, po­ja­wiają się liczne py­ta­nia. Czy żeby po­ścić, mu­szę pójść na ja­kieś od­lu­dzie, od­mó­wić so­bie je­dze­nia i wody? A może post to taka re­li­gijna od­miana diety? Czym wła­ści­wie był post dla Pana Jezusa?

Św. Bo­na­wen­tura wy­mie­nia cztery główne wa­runki życia du­cho­wego: sa­mot­ność, post, mo­dli­twa i umar­twie­nie ciała. Czy wszyst­kie są rze­czy­wi­ście ko­nieczne? Bi­skup i dok­tor Ko­ścioła wy­ja­śnia: „Mo­dli­twa obok ob­żar­stwa i prze­sy­ce­nia ciała, albo gnu­śnej mięk­ko­ści i próż­no­wa­nia, na mało się przyda. I dla­tego po­trzebny jest post i różne umar­twie­nia ze­wnętrzne, umiar­ko­wane wszakże jak jedno tak dru­gie, gdyż nie­umiar­ko­wane wiel­kie szkody przy­no­szą”. Wy­mie­nione przez niego wa­runki zo­stały speł­nione przez Chry­stusa, na­peł­nio­nego Du­chem Świę­tym, prze­by­wa­ją­cego przez 40 dni i nocy na pu­styni. Po­twier­dził tym sa­mym war­tość prak­tyk po­st­nych i po­uczył nas wła­snym przy­kła­dem, jak po­ścić. Na­śla­du­jemy na­szego Zba­wi­ciela, aby przy­bli­żyć się do Boga. Im bar­dziej przy­po­mi­namy Chry­stusa, tym bar­dziej je­ste­śmy sobą, bo zbli­żamy się do za­my­słu na­szego Stwórcy.

Dieta dla duszy

Prak­tyki po­stne nie stoją w sprzecz­no­ści z dba­ło­ścią o swoje zdro­wie, a czę­sto mają na nie po­zy­tywny wpływ. Trzeba jed­nak pa­mię­tać, że ce­lem po­stu nie jest zdro­wie fi­zyczne, ale du­chowe. Ko­rzy­ści dla ciała będą za­wsze efek­tem ubocz­nym. Temu i in­nym umar­twie­niom ciała – ta­kim jak cięż­kie wa­runki prze­by­wa­nia na pu­styni – przy­świeca za­po­mniana dziś idea, żebym to ja pa­no­wał nad swoim cia­łem, a nie od­wrot­nie. Nie cho­dzi też o za­da­wa­nie so­bie cier­pie­nia, ale o umie­jęt­ność od­ma­wia­nia so­bie przy­jem­no­ści, od­ry­wa­nia się od do­cze­snych po­trzeb i kon­cen­tra­cji na spra­wach wiecz­nych, na Panu Bogu.

Zna­leźć pustynię

Jak stwier­dził św. Ber­nard z Cla­irvaux, „po­trzebna jest sa­mot­ność: wśród tłumu i gwaru, nie spo­sób po­rząd­nie się mo­dlić”. Ra­dził więc zna­leźć od­osob­nione miej­sce, „lecz du­chem nie cia­łem: pra­gnie­niem, upodo­ba­niem, ser­cem”. Można za­tem zna­leźć się na pu­styni jak Pan Je­zus, po­zo­sta­jąc jed­no­cze­śnie wśród lu­dzi. Przy­po­mi­na­jąc, że Chry­stus spę­dził ten czas wśród dzi­kich zwie­rząt (Mk 1, 13), św. Bo­na­wen­tura za­uważa, że tym bar­dziej mu­simy to­le­ro­wać za­cho­wa­nie na­szych bliź­nich: „Ucz się po­kor­nie prze­sta­wać z dru­gimi i cier­pli­wie zno­sić tych na­wet, któ­rych nie­kiedy po­stę­po­wa­nie wy­da­wać ci się bę­dzie ob­rane z rozumu”.

Reklama

Dodaj nową odpowiedź

Image CAPTCHA
Sklep

polecamy

Ta książeczka pragnie opowiedzieć najmłodszym o pięknie i znaczeniu Eucharystii....

12,20 zł

Antologia jest niewielkim wyborem tekstów z różnorakich publikacji, wystąpień,...

44,90 zł

Z serii ilustrowanych książek zawierających małe opowieści oraz refleksje i sentencje....

13,90 zł

W tej książce czytelnik znajdzie 365 krótkich opowiadań. Jedna taka historia na dzień to...

39,90 zł

Argumenty dla wierzących. Odpowiedzi dla poszukujących.

29,90 zł

Książeczka ta zawiera małe historyjki i kilka myśli, maleńkich pigułek mądrości duchowej...

13,90 zł

św. Jan Bosko

Albumowe wydanie biografii św. Jana Bosko zawierające zdjęcia archiwalne Świętego. Po...

18,90 zł

Dzieje św. Jana Bosko w pigułce ‒ tak można opisać tę bardzo syntetyczną biografię...

24,90 zł

Napisano kiedyś, że mówienie o życiu księdza Bosko bez wspominania jego snów, to jak...

24 zł

Ta mała antologia powstała z pragnienia docenienia jego nauczania o codziennej modlitwie...

15,90 zł

Ksiądz Bosko na polecenie papieża Piusa IX, spisał dzieje pierwszych 40 lat swego życia....

11,88 zł

Antologia jest niewielkim wyborem tekstów z różnorakich publikacji, wystąpień,...

44,90 zł

książka

Kolorowanka o Eucharystii, która wyjaśnia Mszę Świętą, odwołując się do codziennego życia...

9,90 zł

Powieść dla wszystkich tych, którzy nie stracili jeszcze wiary w uzdrawiającą moc miłości...

7,00 zł

W książce "Bohaterska Piątka", którą ponownie oddajemy w ręce czytelników, ks. Leon...

19,90 zł

Z serii ilustrowanych książek zawierających małe opowieści oraz refleksje i sentencje....

13,90 zł

Ta książka jest biografią św. Jana Bosko: od urodzenia, przez trudne lata dojrzewania,...

29,90 zł

To kolejna książka z opowiadaniami Bruna Ferrero, która pomaga wejść w świat wiary...

12,20 zł

opowiadania dla ducha

Książeczka zawiera krótkie opowiadania dla ducha i kilka myśli - maleńkie pigułki...

13,90 zł

"Życie według jutrzenki" jest już szesnastym tomikiem z serii „Krótkie opowiadania dla...

12,90 zł

Ta książeczka pragnie opowiedzieć najmłodszym o pięknie i znaczeniu Eucharystii....

12,20 zł

To kolejna książka z opowiadaniami Bruna Ferrero, która pomaga wejść w świat wiary...

12,20 zł

365 krótkich opowiadań, historii i złotych myśli, które dotychczas były porozrzucane po...

38,00 zł

Z serii ilustrowanych książek zawierających małe opowieści oraz refleksje i sentencje....

13,90 zł

przypinki

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł