nr 9/2013
Ka­ro­lina Polak

Kult ma­ryjny

Dodano: 9 maj 2013 r.

Roz­liczne sank­tu­aria, ob­razy z cu­dow­nymi wi­ze­run­kami, na­bo­żeń­stwa ma­jowe, ró­żań­cowe, go­dzinki, na­bo­żeń­stwa fa­tim­skie – Pol­ska to kraj szcze­gól­nej dba­ło­ści o kult Matki Bo­żej. Jest on mocno za­ko­rze­niony w pol­skiej tra­dy­cji i wpi­suje się w bieg hi­sto­rii na­szego kraju.

Go­dzinki o nie­po­ka­la­nym po­czę­ciu Naj­święt­szej Ma­ryi Panny

To na­bo­żeń­stwo o bar­dzo dłu­giej hi­sto­rii, które w Pol­sce mimo upływu lat cie­szy się wciąż dużą po­pu­lar­no­ścią i nie­zmien­nie gro­ma­dzi wier­nych na po­ran­nej mo­dli­twie, szcze­gól­nie w nie­dziele i przy oka­zji li­tur­gicz­nych świąt ma­ryj­nych. Go­dzinki skła­dają się z sied­miu czę­ści: jutrzni, prymy, ter­cji, sek­sty, nony, nie­szpo­rów i kom­plety. Liczba czło­nów mo­dli­twy go­dzin­kami nie jest przy­pad­kowa. Ma to swoje uza­sad­nie­nie w Pi­śmie Świę­tym: „Sied­mio­kroć na dzień wy­sła­wiam Cie­bie” (Ps 119, 164). Jest to rów­nież zwią­zane ze starą wer­sją mo­dli­twy bre­wia­rzo­wej, która jest pier­wo­wzo­rem go­dzi­nek. Ona rów­nież dzieli się na sie­dem czę­ści prze­zna­czo­nych na po­szcze­gólne pory dnia.

Na­bo­żeń­stwa majowe

To rów­nież stara forma mo­dli­tewna, która nie stra­ciła na ak­tu­al­no­ści i w dal­szym ciągu gro­ma­dzi na mo­dli­twie całe rze­sze wier­nych. Za­równo w ko­ścio­łach w naj­więk­szych pol­skich mia­stach, jak i przed wiej­skimi ka­plicz­kami lu­dzie gro­ma­dzą się w maju po to, aby śpie­wa­jąc wspól­nie Li­ta­nię lo­re­tań­ską, od­dać cześć Matce Bo­żej. W roku 1837 w Pol­sce zo­stały po raz pierw­szy od­pra­wione na­bo­żeń­stwa ma­jowe w kilku pol­skich mia­stach, mię­dzy in­nymi w Kra­ko­wie, No­wym Są­czu i w To­ru­niu. Pierw­sze uro­czy­ste od­śpie­wa­nie na­bo­żeń­stwa ma­jo­wego miało miej­sce w war­szaw­skim ko­ściele Świę­tego Krzyża w roku 1852.

Reklama

Dodaj nową odpowiedź

Image CAPTCHA
Sklep

Polecamy

Mocne świadectwo Katarzyny ukazuje, jak łatwo człowiek może oderwać się od Boga, licząc...

23,00 zł

365 krótkich opowiadań, historii i złotych myśli, które dotychczas były porozrzucane po...

38,00 zł

Książeczka ta zawiera małe historyjki i kilka myśli, maleńkich pigułek mądrości duchowej...

13,90 zł

Ta książeczka pragnie opowiedzieć najmłodszym o pięknie i znaczeniu Eucharystii....

11,20 zł

Bohaterowie tomiku ciągle się czegoś uczą. Czasami przypominają sobie, że mają serce,...

12,90 zł

Jak dobrze i mądrze budować relację z nastolatkami? Jak dojrzale rozmawiać z tymi,...

38,90 zł

św. Jan Bosko

Ksiądz Bosko na polecenie papieża Piusa IX, spisał dzieje pierwszych 40 lat swego życia....

11,88 zł

„Wspomnienia Oratorium” św. Jana Bosko są jedną z najbardziej osobistych, być może...

25,00 zł

Otoczony gromadą chłopców któregoś dnia ksiądz Bosko zapytał jednego z nich: "Co jest...

12,60 zł

Dzieje św. Jana Bosko w pigułce ‒ tak można opisać tę bardzo syntetyczną biografię...

24,90 zł

Z typowej, niektórzy powiedzą banalnej, biografii Świętego Lodovico Gasparini (reżyseria...

4,99 zł

Książka ta nie jest biografią Księdza Bosko, lecz zbiorem faktów i wyjątkowych dokumentów...

35,00 zł

książka

Pouczająca i inspirująca antologia. William J. Bennett zebrał setki historii, które...

45,00 zł

Powieść dla wszystkich tych, którzy nie stracili jeszcze wiary w uzdrawiającą moc miłości...

7,00 zł

Masz wątpliwości co do swojego uczucia? Nie wiesz, czy to miłość, czy przelotne...

17,60 zł

365 krótkich opowiadań, historii i złotych myśli, które dotychczas były porozrzucane po...

38,00 zł

Książeczka ta zawiera małe historyjki i kilka myśli, maleńkich pigułek mądrości duchowej...

13,90 zł

Biografia św. Dominika Savio

14,40 zł

opowiadania dla ducha

Książeczka zawiera krótkie opowiadania dla ducha i kilka myśli - maleńkie pigułki...

11,80 zł

Ta książka spokojnie idzie pod prąd, sugerując proste i dostępne dla wszystkich sposoby...

18,00 zł

Książka jest zbiorem opowiadań na poszczególne dni adwentu i w ten sposób przygotowuje do...

24,00 zł

Książeczka opowiada dzieciom o Bogu. Razem z krótkimi historyjkami jest w niej zawarte...

8,40 zł

Bohaterowie tomiku ciągle się czegoś uczą. Czasami przypominają sobie, że mają serce,...

12,90 zł

Bruno Ferrero próbuje dowieść, że chrześcijaństwo jest najprostszą droga do prawdy, a...

18,00 zł

Nikodem - ciuchy dla wiary

Elegancka saszetka na denary, talenty, srebrniki i kosztowności. Idealna do noszenia na...

49,00 zł

Pochwalony - torba. Szara, elegancka, duża i pakowna torba. Kolejny produkt z serii...

39,00

Koło rybackie - torba. Projekt inspirowany słowami Ewangelii wg. św. Mateusza. Chrystus...

25 zł

Czapka "Pochwalony!" w kultowym kroju - truckerka. Siateczka zapewnia doskonałą...

39 zł

Koło rybackie to projekt inspirowany słowami Ewangelii wg. św. Mateusza. Chrystus...

55 zł

Żywienie zbiorowe - koszulka damska. Projekt inspirowany motywem biblijnym mówiącym o...

55 zł