nr 9/2013
Ka­ro­lina Polak

Kult ma­ryjny

Dodano: 9 maj 2013 r.

Roz­liczne sank­tu­aria, ob­razy z cu­dow­nymi wi­ze­run­kami, na­bo­żeń­stwa ma­jowe, ró­żań­cowe, go­dzinki, na­bo­żeń­stwa fa­tim­skie – Pol­ska to kraj szcze­gól­nej dba­ło­ści o kult Matki Bo­żej. Jest on mocno za­ko­rze­niony w pol­skiej tra­dy­cji i wpi­suje się w bieg hi­sto­rii na­szego kraju.

Go­dzinki o nie­po­ka­la­nym po­czę­ciu Naj­święt­szej Ma­ryi Panny

To na­bo­żeń­stwo o bar­dzo dłu­giej hi­sto­rii, które w Pol­sce mimo upływu lat cie­szy się wciąż dużą po­pu­lar­no­ścią i nie­zmien­nie gro­ma­dzi wier­nych na po­ran­nej mo­dli­twie, szcze­gól­nie w nie­dziele i przy oka­zji li­tur­gicz­nych świąt ma­ryj­nych. Go­dzinki skła­dają się z sied­miu czę­ści: jutrzni, prymy, ter­cji, sek­sty, nony, nie­szpo­rów i kom­plety. Liczba czło­nów mo­dli­twy go­dzin­kami nie jest przy­pad­kowa. Ma to swoje uza­sad­nie­nie w Pi­śmie Świę­tym: „Sied­mio­kroć na dzień wy­sła­wiam Cie­bie” (Ps 119, 164). Jest to rów­nież zwią­zane ze starą wer­sją mo­dli­twy bre­wia­rzo­wej, która jest pier­wo­wzo­rem go­dzi­nek. Ona rów­nież dzieli się na sie­dem czę­ści prze­zna­czo­nych na po­szcze­gólne pory dnia.

Na­bo­żeń­stwa majowe

To rów­nież stara forma mo­dli­tewna, która nie stra­ciła na ak­tu­al­no­ści i w dal­szym ciągu gro­ma­dzi na mo­dli­twie całe rze­sze wier­nych. Za­równo w ko­ścio­łach w naj­więk­szych pol­skich mia­stach, jak i przed wiej­skimi ka­plicz­kami lu­dzie gro­ma­dzą się w maju po to, aby śpie­wa­jąc wspól­nie Li­ta­nię lo­re­tań­ską, od­dać cześć Matce Bo­żej. W roku 1837 w Pol­sce zo­stały po raz pierw­szy od­pra­wione na­bo­żeń­stwa ma­jowe w kilku pol­skich mia­stach, mię­dzy in­nymi w Kra­ko­wie, No­wym Są­czu i w To­ru­niu. Pierw­sze uro­czy­ste od­śpie­wa­nie na­bo­żeń­stwa ma­jo­wego miało miej­sce w war­szaw­skim ko­ściele Świę­tego Krzyża w roku 1852.

Reklama

Dodaj nową odpowiedź

Image CAPTCHA
Sklep

Polecamy

Książeczka ta zawiera małe historyjki i kilka myśli, maleńkich pigułek mądrości duchowej...

13,90 zł

Kalendarz kieszonkowy składa się z dwóch części: terminarza oraz modlitewnika, w którym...

9,90 zł

Książka z opowiadaniami świątecznymi powstała, aby towarzyszyć nam w najmilszym i...

24,90 zł

32 rysunki do kolorowania, które przeprowadzają dziecko przez najważniejsze miejsca i...

5,90 zł

Masz wątpliwości co do swojego uczucia? Nie wiesz, czy to miłość, czy przelotne...

17,60 zł

Bohaterowie tomiku ciągle się czegoś uczą. Czasami przypominają sobie, że mają serce,...

12,90 zł

św. Jan Bosko

Ksiądz Bosko na polecenie papieża Piusa IX, spisał dzieje pierwszych 40 lat swego życia....

11,88 zł

Z typowej, niektórzy powiedzą banalnej, biografii Świętego Lodovico Gasparini (reżyseria...

4,99 zł

Biografia św. Jana Bosko, ukazująca postać wielkiego wychowawcy i pedagoga jako...

10,88 zł

„Wspomnienia Oratorium” św. Jana Bosko są jedną z najbardziej osobistych, być może...

25,00 zł

Kalendarz kieszonkowy składa się z dwóch części: terminarza oraz modlitewnika, w którym...

9,90 zł

Nowe, przeredagowane wydanie książki "Spełniony sen" w twardej oprawie.

21,80 zł

książka

Kolorowanka o Eucharystii, która wyjaśnia Mszę Świętą, odwołując się do codziennego życia...

9,90 zł

Argumenty dla wierzących. Odpowiedzi dla poszukujących.

29,90 zł

Jak dobrze i mądrze budować relację z nastolatkami? Jak dojrzale rozmawiać z tymi,...

38,90 zł

Bohaterowie tomiku ciągle się czegoś uczą. Czasami przypominają sobie, że mają serce,...

12,90 zł

Książeczka ta zawiera małe historyjki i kilka myśli, maleńkich pigułek mądrości duchowej...

13,90 zł

W książce "Bohaterska Piątka", którą ponownie oddajemy w ręce czytelników, ks. Leon...

19,90 zł

opowiadania dla ducha

Z serii ilustrowanych książek zawierających małe opowieści oraz refleksje i sentencje....

13,90 zł

Książka z opowiadaniami świątecznymi powstała, aby towarzyszyć nam w najmilszym i...

24,90 zł

Ta książeczka pragnie opowiedzieć najmłodszym o pięknie i znaczeniu Eucharystii....

12,20 zł

"Życie według jutrzenki" jest już szesnastym tomikiem z serii „Krótkie opowiadania dla...

12,90 zł

Książka jest zbiorem opowiadań na poszczególne dni adwentu i w ten sposób przygotowuje do...

34,40 zł

Kolejna pozycja z serii ilustrowanych książek autorstwa B. Ferrero, zawierająca małe...

13,90 zł

Nikodem - ciuchy dla wiary

Skarpety kościołowe to idealna propozycja dla eleganckich Panów uczęszczających na...

15,00 zł

Nasz fartuch to absolutny "must have" w kuchni każdej porządnej i nieporządnej pani domu...

65,00 zł

Elegancka saszetka na denary, talenty, srebrniki i kosztowności. Idealna do noszenia na...

49,00 zł

Czapka "Pochwalony!" w kultowym kroju - truckerka. Siateczka zapewnia doskonałą...

39 zł

Mojżesz koszulka męska. Projekt inspirowany fragmentem Księgi Wyjścia. "Mojżesz wyciągnął...

55 zł

Pochwalony - torba. Szara, elegancka, duża i pakowna torba. Kolejny produkt z serii...

39,00