nr 5/2014
Ka­ro­lina Polak

Czy Jezus mógł się zbuntować?

Dodano: 21 marzec 2014 r.

Jak przy­jąć do wia­do­mo­ści, że Je­zus nie zbun­to­wał się wo­bec wy­da­nego na sie­bie wy­roku? Czy w ogóle miał taką moż­li­wość? Dla­czego do­bro­wol­nie przy­jął na sie­bie nie­za­słu­żoną żadną wła­sną winą śmierć?

Bunt to na­tu­ralna re­ak­cja, która po­ja­wia się za­wsze wtedy, gdy ktoś chce na­ru­szyć na­sze do­bro. Mło­dzi lu­dzie bun­tują się wy­jąt­kowo czę­sto. Mło­dość to czas, w któ­rym je­ste­śmy bar­dziej niż zwy­kle wraż­liwi i nie chcemy do­pu­ścić do tego, aby kto­kol­wiek (łącz­nie z ro­dzi­cami) na­ru­szał na­szą sa­mo­dziel­ność, wol­ność, swo­bodę – krótko mó­wiąc ja­kieś do­bro, które nam się należy.

Te­raz wy­obraźmy so­bie, że ktoś w wy­jąt­kowo bru­talny, be­stial­ski spo­sób chce ode­brać nam ży­cie. Kto w ta­kiej sy­tu­acji za­cho­wałby mil­cze­nie? Kto zre­zy­gno­wałby z walki? Kto mimo świa­do­mo­ści by­cia nie­win­nym pod­dałby się nie­za­słu­żo­nej ka­rze i po­zwo­liłby na swoje unicestwienie?

Od­po­wiedź brzmi: Jezus!

Wie­lo­krot­nie słu­cha­jąc w ko­ściele opisu Męki Pań­skiej, trudno było mi zro­zu­mieć po­stawę Je­zusa. Nie mo­głam po­jąć, dla­czego On mil­czy? Cza­sem na­ra­stała we mnie swego ro­dzaju złość i ob­my­śla­łam, co po­wi­nien po­wie­dzieć. Dla­czego po­zwala na to, aby oplu­wali Go i wy­zy­wali zbrod­nia­rze, któ­rzy za chwilę do­ko­nają strasz­li­wej eg­ze­ku­cji? Dla­czego po­zwala na zmie­sza­nie się z bło­tem, na ośmie­sza­nie, drwiny, ob­ra­że­nie wo­bec lu­dzi, uko­ro­no­wa­nie cie­niową ko­roną i po­gardę? Dla­czego nie za­woła do Nieba i nie spu­ści na nich wszyst­kich gro­mów? Dla­czego nie za­cho­wuje się „jak ba­ra­nek na rzeź prowadzony”?

Od­po­wiedź na te wszyst­kie py­ta­nia jest za­ra­zem bar­dzo pro­sta i bar­dzo trudna. Je­zus mimo po­twor­nego cier­pie­nia, mimo chwili sła­bo­ści wy­ra­ża­ją­cej się w sło­wach z ogrodu Oliw­nego: „Oj­cze, je­śli to moż­liwe, od­bierz ode mnie ten kie­lich” ma pełną świa­do­mość swo­jej mi­sji. On przy­szedł na świat wła­śnie po to, aby po­nieść śmierć, którą od­kupi ludz­kość. Nie za­mie­rza sprze­ci­wiać się Bo­żej woli. Na­leży w tym miej­scu pa­mię­tać o tym, że On sam jest Bo­giem. Przy­szedł na świat, aby wy­peł­nić hi­sto­rię zba­wie­nia czło­wieka – prze­zwaną raj­skim nie­po­słu­szeń­stwem. Jest no­wym Ada­mem, który do­peł­nia zbaw­czej misji.

W od­róż­nie­niu od na­szego pra­ojca Adama nie bun­tuje się wo­bec Bo­żej woli, ale cał­ko­wi­cie się jej poddaje.

Słowa wy­po­wie­dziane w ogrójcu nie są za­tem chę­cią re­zy­gna­cji z do­peł­nie­nia zbaw­czego po­słan­nic­twa, nie są od­wró­ce­niem się od Bo­żego za­my­słu, ale je­dy­nie świa­dec­twem ludz­kiej na­tury Jezusa.

Je­zus nie bun­tuje się, bo jest „spo­kojny” o to, że znaj­duje się „w do­brych rę­kach” – w rę­kach Swego Ojca. Ma świa­do­mość tego, jak skoń­czy się Jego męka. Wie, że zmar­twych­wsta­nie po trzech dniach od śmierci. Ręce jego opraw­ców po­twor­nie go ska­tują i spo­nie­wie­rają, a w końcu ukrzy­żują, ale ostatni ruch na­leży tu­taj do Boga. On w końcu po­dźwi­gnie Go z grobu. Ręka Bo­ska zwy­cięży nad ludzką. Śmierć zo­sta­nie po­ko­nana i za­ja­śnieje zbawienie.

Od Je­zusa każdy z nas mógłby na­uczyć się wiel­kiej po­kory i za­ufa­nia. Nikt in­nych nie stałby z „za­ło­żo­nymi rę­kami”, bę­dąc wy­da­wa­nym na nie­za­słu­żoną śmierć. Jego mil­cze­nie w tych dniach jest szcze­gól­nie wymowne.

Reklama

Dodaj nową odpowiedź

Image CAPTCHA
Sklep

polecamy

365 krótkich opowiadań, historii i złotych myśli, które dotychczas były porozrzucane po...

38,00 zł

Dzieje św. Jana Bosko w pigułce ‒ tak można opisać tę bardzo syntetyczną biografię...

24,90 zł

Ta książeczka pragnie opowiedzieć najmłodszym o pięknie i znaczeniu Eucharystii....

12,20 zł

Ta mała antologia powstała z pragnienia docenienia jego nauczania o codziennej modlitwie...

15,90 zł

"Życie według jutrzenki" jest już szesnastym tomikiem z serii „Krótkie opowiadania dla...

12,90 zł

Proponujemy, aby przez cały 2021 rok towarzyszyły nam fragmenty snów św. Jana Bosko....

8,50 zł

św. Jan Bosko

Z typowej, niektórzy powiedzą banalnej, biografii Świętego Lodovico Gasparini (reżyseria...

4,99 zł

Ksiądz Bosko na polecenie papieża Piusa IX, spisał dzieje pierwszych 40 lat swego życia....

11,88 zł

Albumowe wydanie biografii św. Jana Bosko zawierające zdjęcia archiwalne Świętego. Po...

18,90 zł

Dzieje św. Jana Bosko w pigułce ‒ tak można opisać tę bardzo syntetyczną biografię...

24,90 zł

„Wspomnienia Oratorium” św. Jana Bosko są jedną z najbardziej osobistych, być może...

25,00 zł

Książka ta nie jest biografią Księdza Bosko, lecz zbiorem faktów i wyjątkowych dokumentów...

35,00 zł

książka

W tej książce czytelnik znajdzie 365 krótkich opowiadań. Jedna taka historia na dzień to...

39,90 zł

Z serii ilustrowanych książek zawierających małe opowieści oraz refleksje i sentencje....

13,90 zł

365 krótkich opowiadań, historii i złotych myśli, które dotychczas były porozrzucane po...

38,00 zł

Bohaterowie tomiku ciągle się czegoś uczą. Czasami przypominają sobie, że mają serce,...

12,90 zł

Rozważania drogi krzyżowej dla zabieganych, niecierpliwych i szukających pokoju serca

14,90 zł

Mocne świadectwo Katarzyny ukazuje, jak łatwo człowiek może oderwać się od Boga, licząc...

23,00 zł

opowiadania dla ducha

"Życie według jutrzenki" jest już szesnastym tomikiem z serii „Krótkie opowiadania dla...

12,90 zł

Bohaterowie tomiku ciągle się czegoś uczą. Czasami przypominają sobie, że mają serce,...

12,90 zł

Ze śmiercią spotykamy się wszyscy i wszyscy ją przeżywamy, jednym razem łatwiej, innym...

10,90 zł

Książka jest zbiorem opowiadań na poszczególne dni adwentu i w ten sposób przygotowuje do...

34,40 zł

Kolejna pozycja z serii ilustrowanych książek autorstwa B. Ferrero, zawierająca małe...

13,90 zł

Ta książka spokojnie idzie pod prąd, sugerując proste i dostępne dla wszystkich sposoby...

18,00 zł

przypinki

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł