nr 8/2013
Mi­chał Nieniewski

Czy Bóg jest online?

Dodano: 14 kwiecień 2013 r.

Po­zwólmy Mu się zna­leźć rów­nież w in­ter­ne­cie – je­śli nas „za­pra­sza do zna­jo­mych”, nie od­ma­wiajmy. Je­śli się ukrył, wy­trwale szu­kajmy. Efekt może być zaskakujący.

...ciąg dalszy

Dusz­pa­ster­stwo internetowe

W in­ter­ne­cie mo­żemy wy­słu­chać cie­ka­wych ho­mi­lii i nie­ty­po­wych re­ko­lek­cji. Wy­star­czy wrzu­cić do wy­szu­ki­warki od­po­wied­nie na­zwi­sko, jak choćby o. Adam Szu­stak czy bp. Edward Daj­czak. Nie­ty­powe formy na­ucza­nia re­pre­zen­tują do­mi­ni­ka­nie w wir­tu­al­nej te­le­wi­zji www.boska.tv, gdzie zna­la­zło się rów­nież miej­sce dla To­ma­sza Ter­li­kow­skiego i jego fu­tu­ry­stycz­nej (a może już pa­ra­do­ku­men­tal­nej?) po­wie­ści Ope­ra­cja „Chustaˮ.

Za­an­ga­żuj się!

Dzięki stro­nie www.opendoors.pl mo­żemy przy­naj­mniej po­bież­nie zo­rien­to­wać się w sy­tu­acji chrze­ści­jan na świecie.
Za­miast prze­glą­dać setki de­mo­ty­wa­to­rów, warto zo­ba­czyć choćby je­den... ewangelizator!

Za­da­nie dla faceta!

Wy­daje się, że męż­czy­znom trud­niej od­na­leźć się w życiu Ko­ścioła – przy­naj­mniej tym świec­kim. Może in­ter­net zwia­stuje zmiany? Na wspo­mnia­nym por­talu spo­łecz­no­ścio­wym jest rów­nież konto skie­ro­wa­nej do chło­pa­ków ak­cji „Ba­nita”. „Szu­kamy wska­zó­wek na by­cie fa­ce­tem we współ­cze­snym Ko­ściele” – de­kla­rują au­to­rzy. W ra­mach jed­nej z ak­cji ba­ni­tów można wstą­pić do Mo­dli­tew­nego Od­działu Wol­nych Strzel­ców. Dzia­łają in­dy­wi­du­al­nie, nie są zrze­szeni. Ich znak roz­po­znaw­czy to na­szywka „Mogę się za Cie­bie po­mo­dlić”, za­chę­ca­jąca prze­chod­niów i zna­jo­mych. Żeby do nich do­łą­czyć, trzeba na­pi­sać na ad­res: banita@deon.pl.

Je­śli twardy z Cie­bie gość, mo­żesz do­łą­czyć do jed­nego z plu­to­nów zło­żo­nych z po­dob­nych To­bie 21 wo­jow­ni­ków. W parę mie­sięcy po­wstało w Pol­sce 20 ta­kich grup. To Plu­tony... Ró­żańca. Każdy z męż­czyzn, oprócz re­zer­wo­wego, od­ma­wia dzien­nie inną ta­jem­nicę Ró­żańca, mo­dli­twę do św. Mi­chała Ar­cha­nioła i we­zwa­nie: „Pro­wadź nas, Pa­nie, drogą prawdy, ho­noru, po­kory i mę­stwa”. Raz w mie­siącu, pod­czas spo­tka­nia oso­bi­stego lub po­przez in­ter­net, do­wódca przy­dziela nowe ta­jem­nice. Wszyst­kie kon­takty można zna­leźć na stro­nie www.lewjudy.info.

Reklama

Dodaj nową odpowiedź

Image CAPTCHA
Sklep

polecamy

Ta książka jest biografią św. Jana Bosko: od urodzenia, przez trudne lata dojrzewania,...

29,90 zł

Zbiór 133 ćwiczeń teatralnych, które w wielu sytuacjach mogą służyć także jako ćwiczenia...

10,90 zł

Ta książeczka pragnie opowiedzieć najmłodszym o pięknie i znaczeniu Eucharystii....

12,20 zł

Opowiadania Bruno Ferrero w sposób obrazowy i czuły ukazują różne sytuacje, a ich...

13,90 zł

Argumenty dla wierzących. Odpowiedzi dla poszukujących.

29,90 zł

Książeczka ta zawiera małe historyjki i kilka myśli, maleńkich pigułek mądrości duchowej...

13,90 zł

św. Jan Bosko

Dzieje św. Jana Bosko w pigułce ‒ tak można opisać tę bardzo syntetyczną biografię...

24,90 zł

„Wspomnienia Oratorium” św. Jana Bosko są jedną z najbardziej osobistych, być może...

25,00 zł

Napisano kiedyś, że mówienie o życiu księdza Bosko bez wspominania jego snów, to jak...

24 zł

Antologia jest niewielkim wyborem tekstów z różnorakich publikacji, wystąpień,...

44,90 zł

Książka ta nie jest biografią Księdza Bosko, lecz zbiorem faktów i wyjątkowych dokumentów...

35,00 zł

Ta książka jest biografią św. Jana Bosko: od urodzenia, przez trudne lata dojrzewania,...

29,90 zł

książka

Opowiadania Bruno Ferrero w sposób obrazowy i czuły ukazują różne sytuacje, a ich...

13,90 zł

Jak dobrze i mądrze budować relację z nastolatkami? Jak dojrzale rozmawiać z tymi,...

38,90 zł

Ta książeczka pragnie opowiedzieć najmłodszym o pięknie i znaczeniu Eucharystii....

12,20 zł

Kolorowanka o Eucharystii, która wyjaśnia Mszę Świętą, odwołując się do codziennego życia...

9,90 zł

To kolejna książka z opowiadaniami Bruna Ferrero, która pomaga wejść w świat wiary...

12,20 zł

Argumenty dla wierzących. Odpowiedzi dla poszukujących.

29,90 zł

opowiadania dla ducha

Ta książeczka pragnie opowiedzieć najmłodszym o pięknie i znaczeniu Eucharystii....

12,20 zł

365 krótkich opowiadań, historii i złotych myśli, które dotychczas były porozrzucane po...

38,00 zł

Opowiadania Bruno Ferrero w sposób obrazowy i czuły ukazują różne sytuacje, a ich...

13,90 zł

To kolejna książka z opowiadaniami Bruna Ferrero, która pomaga wejść w świat wiary...

12,20 zł

Ze śmiercią spotykamy się wszyscy i wszyscy ją przeżywamy, jednym razem łatwiej, innym...

10,90 zł

"Życie według jutrzenki" jest już szesnastym tomikiem z serii „Krótkie opowiadania dla...

12,90 zł

przypinki

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł