nr 8/2013
Mi­chał Nieniewski

Czy Bóg jest online?

Dodano: 14 kwiecień 2013 r.

Po­zwólmy Mu się zna­leźć rów­nież w in­ter­ne­cie – je­śli nas „za­pra­sza do zna­jo­mych”, nie od­ma­wiajmy. Je­śli się ukrył, wy­trwale szu­kajmy. Efekt może być zaskakujący.

...ciąg dalszy

Mo­bilny modlitewnik

Na szczę­ście, żeby się mo­dlić, nie po­trze­bu­jemy wi-fi. Ale mo­żemy wzbo­ga­cić na­sze życie du­chowe, ko­rzy­sta­jąc z współ­cze­snej tech­no­lo­gii. Jest obecna w na­szym życiu, czy tego chcemy, czy nie – niech służy cze­muś do­bremu. Użyjmy tego na­rzę­dzia, żeby się rozwijać.

Po Bi­blii wy­da­nej przez Gu­ten­berga ko­lejną re­wo­lu­cją jest Pi­smo Święte on­line, z wy­szu­ki­warką wer­se­tów i wy­ra­zów. Grzech nie sko­rzy­stać: biblia.deon.pl. Po­dob­nie sy­tu­acja wy­gląda z Ka­te­chi­zmem Ko­ścioła Ka­to­lic­kiego, do­stęp­nym pod ad­re­sem www.katechizm.opoka.org.pl. Te­raz już nie mamy wy­mówki, że tylko w domu taką ce­głę można czy­tać. Co cie­kawe, są tam rów­nież za­zna­czone wszyst­kie po­prawki, ja­kie wpro­wa­dzono do Ka­te­chi­zmu w 1998 r.

Kłót­nia mał­żeń­ska w au­to­bu­sie. Ktoś za­kłada słu­chawki na uszy. Pew­nie chce uciec od rze­czy­wi­sto­ści, od­izo­lo­wać się. A może wła­śnie mo­dli się za to mał­żeń­stwo? Po wej­ściu na stronę www.modlitwawdrodze.pl mo­żemy ścią­gnąć mp3 z 10-minutowym na­gra­niem na każdy dzień ty­go­dnia. Za­wiera frag­ment Ewan­ge­lii, udu­cho­wioną mu­zykę, roz­wa­ża­nia i czas na wła­sną re­flek­sję. Jedno ze świa­dectw na stro­nie na­pi­sał użyt­kow­nik, który bę­dąc za gra­nicą, po­znał naj­pierw an­giel­ską wer­sję tego pro­jektu. „Szu­ka­jąc apli­ka­cji na An­droid Mar­ket, zo­sta­łem prze­kie­ro­wany do wer­sji w oj­czy­stym ję­zyku. (…) Od tej pory roz­wa­ża­nia spra­wiły, że z nad­zwy­czajną siłą pro­stują się kręte drogi”. Magda na­pi­sała: „za­miast zło­ścić się na korki, spę­dzam te­raz czas dużo owoc­niej”, a Na­ta­lia: „Na »Mo­dli­twę w dro­dze« na­tknę­łam się przy­pad­kiem, prze­glą­da­jąc Fa­ce­bo­oka”. I jak tu nie wie­rzyć w obec­ność Boga w sieci? Pray as you go!

Apo­stol­skie sieci

Wąt­pli­wo­ści co do in­ter­netu nie miał rów­nież Be­ne­dykt XVI, na­stępca św. Pio­tra łowiący lu­dzi w Boże sieci. Po­ru­szył cały świat wir­tu­alny i nie tylko, otwie­ra­jąc konto na Twit­te­rze (ang. świer­got). „Ćwier­ka­jący” pa­pież? Jak wi­dać Jo­seph Rat­zin­ger, ob­wo­łany kie­dyś przez prasę „pan­cer­nym kar­dy­na­łem” za kon­ser­wa­tyzm, nie oba­wiał się na­wet ta­kiej formy ewan­ge­li­za­cyj­nej: wia­do­mo­ści li­czą­cej so­bie mak­sy­mal­nie 140 zna­ków. Wpisy użyt­kow­nika @Pontifex na por­talu spo­łecz­no­ścio­wym od­czy­ty­wało grubo po­nad mi­lion ob­ser­wa­to­rów z ca­łego świata. Cie­kawe, czy ko­lejny pa­pież też otwo­rzy swoje konto?

Z tego sa­mego za­ło­że­nia, że mo­żemy re­ali­zo­wać Bożą wolę także za po­mocą in­ter­netu, wy­szli twórcy strony i konta na Fa­ce­bo­oku pod zna­czą­cym ty­tu­łem „fa­ce­Bóg”. Ich motto: „Bo Bóg jest wszę­dzie”. Na ich za­war­tość skła­dają się gra­fiki z na­prawdę da­ją­cymi do my­śle­nia cy­ta­tami z dzieł świę­tych, fi­lo­zo­fów, pa­pieży i nie tylko. Naj­bar­dziej za­pa­mię­ta­łem to: „Je­śli bo­isz się wy­znać swoje grze­chy, pro­szę nie mów wię­cej, że chrze­ści­jań­stwo jest dla sła­be­uszy”. Na­wią­zu­jącą do po­pu­lar­nego por­talu spo­łecz­no­ścio­wego na­zwę można tłu­ma­czyć jako we­zwa­nie: Spo­tkaj się z Bo­giem, zmierz się z Nim, stań w Jego obliczu.

Reklama

Dodaj nową odpowiedź

Image CAPTCHA
Sklep

polecamy

Dzieje św. Jana Bosko w pigułce ‒ tak można opisać tę bardzo syntetyczną biografię...

24,90 zł

365 krótkich opowiadań, historii i złotych myśli, które dotychczas były porozrzucane po...

38,00 zł

Masz wątpliwości co do swojego uczucia? Nie wiesz, czy to miłość, czy przelotne...

17,60 zł

Argumenty dla wierzących. Odpowiedzi dla poszukujących.

29,90 zł

Ze śmiercią spotykamy się wszyscy i wszyscy ją przeżywamy, jednym razem łatwiej, innym...

10,90 zł

"Życie według jutrzenki" jest już szesnastym tomikiem z serii „Krótkie opowiadania dla...

12,90 zł

św. Jan Bosko

Z typowej, niektórzy powiedzą banalnej, biografii Świętego Lodovico Gasparini (reżyseria...

4,99 zł

Antologia jest niewielkim wyborem tekstów z różnorakich publikacji, wystąpień,...

44,90 zł

Książka ta nie jest biografią Księdza Bosko, lecz zbiorem faktów i wyjątkowych dokumentów...

35,00 zł

„Wspomnienia Oratorium” św. Jana Bosko są jedną z najbardziej osobistych, być może...

25,00 zł

Albumowe wydanie biografii św. Jana Bosko zawierające zdjęcia archiwalne Świętego. Po...

18,90 zł

Napisano kiedyś, że mówienie o życiu księdza Bosko bez wspominania jego snów, to jak...

24 zł

książka

Ta książka spokojnie idzie pod prąd, sugerując proste i dostępne dla wszystkich sposoby...

18,00 zł

W tej książce czytelnik znajdzie 365 krótkich opowiadań. Jedna taka historia na dzień to...

39,90 zł

Z serii ilustrowanych książek zawierających małe opowieści oraz refleksje i sentencje....

13,90 zł

To kolejna książka z opowiadaniami Bruna Ferrero, która pomaga wejść w świat wiary...

12,20 zł

Książeczka zawiera krótkie opowiadania dla ducha i kilka myśli - maleńkie pigułki...

13,90 zł

Książeczka ta zawiera małe historyjki i kilka myśli, maleńkich pigułek mądrości duchowej...

13,90 zł

opowiadania dla ducha

Z serii ilustrowanych książek zawierających małe opowieści oraz refleksje i sentencje....

13,90 zł

Ta książka spokojnie idzie pod prąd, sugerując proste i dostępne dla wszystkich sposoby...

18,00 zł

Książka z opowiadaniami świątecznymi powstała, aby towarzyszyć nam w najmilszym i...

24,90 zł

Ze śmiercią spotykamy się wszyscy i wszyscy ją przeżywamy, jednym razem łatwiej, innym...

10,90 zł

"Życie według jutrzenki" jest już szesnastym tomikiem z serii „Krótkie opowiadania dla...

12,90 zł

W tej książce czytelnik znajdzie 365 krótkich opowiadań. Jedna taka historia na dzień to...

39,90 zł

przypinki

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł