nr 7/2014
Ka­ro­lina Polak

Czas poświęcony Panu Bogu

Dodano: 7 lipiec 2014 r.

Ile razy było tak, że z utę­sk­nie­niem cze­ka­łeś na dzień roz­po­czę­cia fe­rii zi­mo­wych albo wa­ka­cji? Pierw­sze dni za­wsze są świetne, wresz­cie masz czas, żeby po­spać do po­łu­dnia, po­le­niu­cho­wać, spo­tkać się ze zna­jo­mymi, ro­dziną, oglą­dać te­le­wi­zję, grać na kom­pu­te­rze i sur­fo­wać do woli w in­ter­ne­cie. Jed­nak czę­sto po kilku dniach przy­cho­dzi znu­dze­nie, a nie­jed­no­krot­nie na­wet przy­gnę­bie­nie z po­wodu „nic­nie­ro­bie­nia”. Czy po­my­śla­łeś kie­dyś, żeby swój wolny czas od­dać Panu Bogu?

Piel­grzymka – tre­ning du­chowy i cielesny

Lu­bisz ak­tyw­nie spę­dzać czas? Wy­bierz re­ko­lek­cje w dro­dze – piel­grzymkę: pie­szą, ro­we­rową, rol­kową, ka­ja­kową czy mo­to­cy­klową – dla każ­dego znaj­dzie się coś od­po­wied­niego. Więk­szość piel­grzy­mek od­bywa się w mie­sią­cach wa­ka­cyj­nych, kiedy od nad­miaru wol­nego czasu można stra­cić wszel­kie po­my­sły na jego kon­struk­tywne wykorzystanie.

Aż trudno opi­sać, jak wiele ko­rzy­ści przy­nosi pój­ście na piel­grzymkę. Mam na my­śli głów­nie ko­rzy­ści du­chowe – po­głę­bie­nie re­la­cji z Pa­nem Bo­giem, uświa­do­mie­nie so­bie zu­peł­nie no­wych aspek­tów ludz­kiego ży­cia, od­kry­cie no­wego spo­sobu na mo­dli­twę i po­kutę, ale to nie wszystko. Piel­grzymka to wspa­niała wspól­nota lu­dzi, mię­dzy któ­rymi na­ra­sta bra­ter­ska więź. Piel­grzymka to świetna oka­zja, aby na­uczyć się życz­li­wo­ści i po­mocy dru­giemu czło­wie­kowi, po­cie­szyć w trud­nym mo­men­cie, cza­sem do­słow­nie po­dać rękę lub po­dzie­lić się wodą. To rów­nież szansa na spraw­dze­nie swo­ich moż­li­wo­ści fi­zycz­nych i bar­dzo do­bry ro­dzaj tre­ningu – za­równo du­cho­wego, jak i fizycznego.

Po­znać nie­znane – re­ko­lek­cje powołaniowe

Czy za­sta­na­wia­łeś się kie­dyś, jakby to było po­miesz­kać przez kilka dni w za­ko­nie albo se­mi­na­rium du­chow­nym? Aby po­znać taj­niki ży­cia za klau­zurą, wcale nie mu­sisz wstą­pić do za­konu. Każde se­mi­na­rium du­chowne w Pol­sce i bar­dzo wiele zgro­ma­dzeń za­kon­nych pro­wa­dzi re­ko­lek­cje po­wo­ła­niowe. Ta­kie re­ko­lek­cje trwają za­zwy­czaj kilka dni i są świet­nym po­my­słem nie tylko dla tych, któ­rzy chcą ro­ze­znać swoje po­wo­ła­nie ży­ciowe i być może roz­wa­żają wy­bór ży­cia du­chow­nego, ale rów­nież dla wszyst­kich tych, któ­rzy chcie­liby za­sta­no­wić się nad swoim ży­ciem, wy­ci­szyć, ro­ze­znać, prze­mo­dlić swoje przy­szłe wy­bory lub po pro­stu do­wie­dzieć się wię­cej o funk­cjo­no­wa­niu tych „ta­jem­ni­czych” miejsc.

Od­po­czy­nek i mo­dli­twa – re­ko­lek­cje wakacyjne

Re­ko­lek­cje wa­ka­cyjne są or­ga­ni­zo­wane naj­czę­ściej przez wspól­noty mło­dzie­żowe (choć nie tylko). Są to zwy­kle re­ko­lek­cje zde­cy­do­wa­nie dłuż­sze od po­wo­ła­nio­wych – trwają około dwóch ty­go­dni i są or­ga­ni­zo­wane w bar­dzo atrak­cyj­nych miej­scach. Wa­ka­cyjne re­ko­lek­cje or­ga­ni­zuje mię­dzy in­nymi Ruch Świa­tło – Ży­cie czy Ka­to­lic­kie Sto­wa­rzy­sze­nie Mło­dzieży. Głów­nym ce­lem ta­kich re­ko­lek­cji jest mo­dli­twa, ode­rwa­nie się od co­dzien­no­ści i po­ję­cie nie­zwy­kle waż­nej roli wspól­noty. Uczest­nicy ta­kich re­ko­lek­cji czę­sto mó­wią, że za­szła w nich ja­kaś zmiana, że ten czas po­świę­cony dla Boga i dla dru­giego czło­wieka od­mie­nił ich ży­cie, po­mógł wyjść z pew­nych trud­no­ści. Oprócz nie­za­prze­czal­nych ko­rzy­ści du­cho­wych tego ro­dzaju re­ko­lek­cje to po pro­stu bar­dzo atrak­cyjna forma spę­dze­nia wol­nego czasu. Aby do­wie­dzieć się wię­cej, od­wiedź strony: www.ksm.org.pl, www.oaza.pl i po­szu­kaj cze­goś dla siebie.

Reklama

Dodaj nową odpowiedź

Image CAPTCHA
Sklep

polecamy

Zbiór 133 ćwiczeń teatralnych, które w wielu sytuacjach mogą służyć także jako ćwiczenia...

10,90 zł

Książeczka ta zawiera małe historyjki i kilka myśli, maleńkich pigułek mądrości duchowej...

13,90 zł

"Życie według jutrzenki" jest już szesnastym tomikiem z serii „Krótkie opowiadania dla...

12,90 zł

Bohaterowie tomiku ciągle się czegoś uczą. Czasami przypominają sobie, że mają serce,...

12,90 zł

Masz wątpliwości co do swojego uczucia? Nie wiesz, czy to miłość, czy przelotne...

17,60 zł

Ze śmiercią spotykamy się wszyscy i wszyscy ją przeżywamy, jednym razem łatwiej, innym...

10,90 zł

św. Jan Bosko

„Wspomnienia Oratorium” św. Jana Bosko są jedną z najbardziej osobistych, być może...

25,00 zł

Albumowe wydanie biografii św. Jana Bosko zawierające zdjęcia archiwalne Świętego. Po...

18,90 zł

Dzieje św. Jana Bosko w pigułce ‒ tak można opisać tę bardzo syntetyczną biografię...

24,90 zł

Ta książka jest biografią św. Jana Bosko: od urodzenia, przez trudne lata dojrzewania,...

29,90 zł

Ta mała antologia powstała z pragnienia docenienia jego nauczania o codziennej modlitwie...

15,90 zł

Napisano kiedyś, że mówienie o życiu księdza Bosko bez wspominania jego snów, to jak...

24 zł

książka

W książce "Bohaterska Piątka", którą ponownie oddajemy w ręce czytelników, ks. Leon...

19,90 zł

Opowiadania Bruno Ferrero w sposób obrazowy i czuły ukazują różne sytuacje, a ich...

13,90 zł

Książka z opowiadaniami świątecznymi powstała, aby towarzyszyć nam w najmilszym i...

24,90 zł

„Wspomnienia Oratorium” św. Jana Bosko są jedną z najbardziej osobistych, być może...

25,00 zł

32 rysunki do kolorowania, które przeprowadzają dziecko przez najważniejsze miejsca i...

5,90 zł

365 krótkich opowiadań, historii i złotych myśli, które dotychczas były porozrzucane po...

38,00 zł

opowiadania dla ducha

Ta książeczka pragnie opowiedzieć najmłodszym o pięknie i znaczeniu Eucharystii....

12,20 zł

Ta książka spokojnie idzie pod prąd, sugerując proste i dostępne dla wszystkich sposoby...

18,00 zł

"Życie według jutrzenki" jest już szesnastym tomikiem z serii „Krótkie opowiadania dla...

12,90 zł

Książeczka zawiera krótkie opowiadania dla ducha i kilka myśli - maleńkie pigułki...

13,90 zł

Bohaterowie tomiku ciągle się czegoś uczą. Czasami przypominają sobie, że mają serce,...

12,90 zł

Kolejna pozycja z serii ilustrowanych książek autorstwa B. Ferrero, zawierająca małe...

13,90 zł

przypinki

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł