nr 7/2014
Ka­ro­lina Polak

Czas poświęcony Panu Bogu

Dodano: 7 lipiec 2014 r.

Ile razy było tak, że z utę­sk­nie­niem cze­ka­łeś na dzień roz­po­czę­cia fe­rii zi­mo­wych albo wa­ka­cji? Pierw­sze dni za­wsze są świetne, wresz­cie masz czas, żeby po­spać do po­łu­dnia, po­le­niu­cho­wać, spo­tkać się ze zna­jo­mymi, ro­dziną, oglą­dać te­le­wi­zję, grać na kom­pu­te­rze i sur­fo­wać do woli w in­ter­ne­cie. Jed­nak czę­sto po kilku dniach przy­cho­dzi znu­dze­nie, a nie­jed­no­krot­nie na­wet przy­gnę­bie­nie z po­wodu „nic­nie­ro­bie­nia”. Czy po­my­śla­łeś kie­dyś, żeby swój wolny czas od­dać Panu Bogu?

Piel­grzymka – tre­ning du­chowy i cielesny

Lu­bisz ak­tyw­nie spę­dzać czas? Wy­bierz re­ko­lek­cje w dro­dze – piel­grzymkę: pie­szą, ro­we­rową, rol­kową, ka­ja­kową czy mo­to­cy­klową – dla każ­dego znaj­dzie się coś od­po­wied­niego. Więk­szość piel­grzy­mek od­bywa się w mie­sią­cach wa­ka­cyj­nych, kiedy od nad­miaru wol­nego czasu można stra­cić wszel­kie po­my­sły na jego kon­struk­tywne wykorzystanie.

Aż trudno opi­sać, jak wiele ko­rzy­ści przy­nosi pój­ście na piel­grzymkę. Mam na my­śli głów­nie ko­rzy­ści du­chowe – po­głę­bie­nie re­la­cji z Pa­nem Bo­giem, uświa­do­mie­nie so­bie zu­peł­nie no­wych aspek­tów ludz­kiego ży­cia, od­kry­cie no­wego spo­sobu na mo­dli­twę i po­kutę, ale to nie wszystko. Piel­grzymka to wspa­niała wspól­nota lu­dzi, mię­dzy któ­rymi na­ra­sta bra­ter­ska więź. Piel­grzymka to świetna oka­zja, aby na­uczyć się życz­li­wo­ści i po­mocy dru­giemu czło­wie­kowi, po­cie­szyć w trud­nym mo­men­cie, cza­sem do­słow­nie po­dać rękę lub po­dzie­lić się wodą. To rów­nież szansa na spraw­dze­nie swo­ich moż­li­wo­ści fi­zycz­nych i bar­dzo do­bry ro­dzaj tre­ningu – za­równo du­cho­wego, jak i fizycznego.

Po­znać nie­znane – re­ko­lek­cje powołaniowe

Czy za­sta­na­wia­łeś się kie­dyś, jakby to było po­miesz­kać przez kilka dni w za­ko­nie albo se­mi­na­rium du­chow­nym? Aby po­znać taj­niki ży­cia za klau­zurą, wcale nie mu­sisz wstą­pić do za­konu. Każde se­mi­na­rium du­chowne w Pol­sce i bar­dzo wiele zgro­ma­dzeń za­kon­nych pro­wa­dzi re­ko­lek­cje po­wo­ła­niowe. Ta­kie re­ko­lek­cje trwają za­zwy­czaj kilka dni i są świet­nym po­my­słem nie tylko dla tych, któ­rzy chcą ro­ze­znać swoje po­wo­ła­nie ży­ciowe i być może roz­wa­żają wy­bór ży­cia du­chow­nego, ale rów­nież dla wszyst­kich tych, któ­rzy chcie­liby za­sta­no­wić się nad swoim ży­ciem, wy­ci­szyć, ro­ze­znać, prze­mo­dlić swoje przy­szłe wy­bory lub po pro­stu do­wie­dzieć się wię­cej o funk­cjo­no­wa­niu tych „ta­jem­ni­czych” miejsc.

Od­po­czy­nek i mo­dli­twa – re­ko­lek­cje wakacyjne

Re­ko­lek­cje wa­ka­cyjne są or­ga­ni­zo­wane naj­czę­ściej przez wspól­noty mło­dzie­żowe (choć nie tylko). Są to zwy­kle re­ko­lek­cje zde­cy­do­wa­nie dłuż­sze od po­wo­ła­nio­wych – trwają około dwóch ty­go­dni i są or­ga­ni­zo­wane w bar­dzo atrak­cyj­nych miej­scach. Wa­ka­cyjne re­ko­lek­cje or­ga­ni­zuje mię­dzy in­nymi Ruch Świa­tło – Ży­cie czy Ka­to­lic­kie Sto­wa­rzy­sze­nie Mło­dzieży. Głów­nym ce­lem ta­kich re­ko­lek­cji jest mo­dli­twa, ode­rwa­nie się od co­dzien­no­ści i po­ję­cie nie­zwy­kle waż­nej roli wspól­noty. Uczest­nicy ta­kich re­ko­lek­cji czę­sto mó­wią, że za­szła w nich ja­kaś zmiana, że ten czas po­świę­cony dla Boga i dla dru­giego czło­wieka od­mie­nił ich ży­cie, po­mógł wyjść z pew­nych trud­no­ści. Oprócz nie­za­prze­czal­nych ko­rzy­ści du­cho­wych tego ro­dzaju re­ko­lek­cje to po pro­stu bar­dzo atrak­cyjna forma spę­dze­nia wol­nego czasu. Aby do­wie­dzieć się wię­cej, od­wiedź strony: www.ksm.org.pl, www.oaza.pl i po­szu­kaj cze­goś dla siebie.

Reklama

Dodaj nową odpowiedź

Image CAPTCHA
Sklep

Polecamy

Masz wątpliwości co do swojego uczucia? Nie wiesz, czy to miłość, czy przelotne...

17,60 zł

Mocne świadectwo Katarzyny ukazuje, jak łatwo człowiek może oderwać się od Boga, licząc...

23,00 zł

Z serii ilustrowanych książek zawierających małe opowieści oraz refleksje i sentencje....

13,90 zł

Książeczka ta zawiera małe historyjki i kilka myśli, maleńkich pigułek mądrości duchowej...

13,90 zł

365 krótkich opowiadań, historii i złotych myśli, które dotychczas były porozrzucane po...

38,00 zł

Dzieje św. Jana Bosko w pigułce ‒ tak można opisać tę bardzo syntetyczną biografię...

24,90 zł

św. Jan Bosko

Dzieje św. Jana Bosko w pigułce ‒ tak można opisać tę bardzo syntetyczną biografię...

24,90 zł

„Wspomnienia Oratorium” św. Jana Bosko są jedną z najbardziej osobistych, być może...

25,00 zł

Nowe, przeredagowane wydanie książki "Spełniony sen" w twardej oprawie.

21,80 zł

Albumowe wydanie biografii św. Jana Bosko zawierające zdjęcia archiwalne Świętego. Po...

18,90 zł

Ksiądz Bosko na polecenie papieża Piusa IX, spisał dzieje pierwszych 40 lat swego życia....

11,88 zł

Biografia św. Jana Bosko, ukazująca postać wielkiego wychowawcy i pedagoga jako...

10,88 zł

książka

Kolorowanka o Eucharystii, która wyjaśnia Mszę Świętą, odwołując się do codziennego życia...

9,90 zł

Bohaterowie tomiku ciągle się czegoś uczą. Czasami przypominają sobie, że mają serce,...

12,90 zł

Rozważania drogi krzyżowej dla zabieganych, niecierpliwych i szukających pokoju serca

14,90 zł

"Życie według jutrzenki" jest już szesnastym tomikiem z serii „Krótkie opowiadania dla...

11,80 zł

Zbiór 133 ćwiczeń teatralnych, które w wielu sytuacjach mogą służyć także jako ćwiczenia...

10,90 zł

Mocne świadectwo Katarzyny ukazuje, jak łatwo człowiek może oderwać się od Boga, licząc...

23,00 zł

opowiadania dla ducha

365 krótkich opowiadań, historii i złotych myśli, które dotychczas były porozrzucane po...

38,00 zł

Opowieści Bruno Ferrero w serii ilustrowanych książek skłaniających do refleksji. Jest to...

11,80 zł

Książka jest zbiorem opowiadań na poszczególne dni adwentu i w ten sposób przygotowuje do...

24,00 zł

Bruno Ferrero próbuje dowieść, że chrześcijaństwo jest najprostszą droga do prawdy, a...

18,00 zł

Bohaterowie tomiku ciągle się czegoś uczą. Czasami przypominają sobie, że mają serce,...

12,90 zł

Z serii ilustrowanych książek zawierających małe opowieści oraz refleksje i sentencje....

13,90 zł

Nikodem - ciuchy dla wiary

Skarpety kościołowe to idealna propozycja dla eleganckich Panów uczęszczających na...

15,00 zł

Mojżesz koszulka męska. Projekt inspirowany fragmentem Księgi Wyjścia. "Mojżesz wyciągnął...

55 zł

Koło rybackie to projekt inspirowany słowami Ewangelii wg. św. Mateusza. Chrystus...

55 zł

Pochwalony - torba. Szara, elegancka, duża i pakowna torba. Kolejny produkt z serii...

39,00

Ciemna dolina - koszulka damska. Koszulka inspirowana fragmentem Psalmu 23. Trudno szukać...

55 zł

Koło rybackie - torba. Projekt inspirowany słowami Ewangelii wg. św. Mateusza. Chrystus...

25 zł